Anatomi Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
ANATOMİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Adnan ÖZTÜRK
Prof.Dr.Adnan ÖZTÜRK
Prof.Dr.Ayşin KALE
Uzm.(Doç.)Dr.İlke Ali GÜRSES
Uzm.Dr.Özcan GAYRETLİ
Uzm.Dr.Osman COŞKUN


İstanbul Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin başlangıcı 1470 yılında Ayasofya ve Zeyrekte inşa edilen ve büyük kısmı halen ayakta olan Fatih Külliyesi’ne dayanmaktadır. Ancak tıp eğitiminin sağlam temellere oturması 1555’te açılan Süleymaniye Külliyesi ile sağlanmıştır. Bu dönemin en önemli anatomisti şüphesiz Şanizade Mehmet Ataullah’tır. Daha önce yapılan çeviriler dışında, “Mirat-ül Ebdan fi Teşrih-i Azaü-l İnsan” isimli ülkemizdeki ilk tıp ve anatomi kitabını yazmıştır. Kitap genel tıp bilgisi dışında oldukça ayrıntılı diseksiyon bilgisi de içermektedir. 19.yy’a gelindiğinde medrese eğitimin çağdaşlarından geri kalması ve modernleştirilmiş ordunun artan hekim ve cerrah ihtiyacını karşılamak amacıyla Sultan II. Mahmut tarafından 1827’de Tıphane-i Amire ve 1831’de Cerahhane-i Amire kurulmuştur. Tıphane ve Cerrahhane’de anatomi dersleri Onsam Saib ve Konstantin Kara Todori Efendiler tarafından Türkçe ve Fransızca olarak teşrih-i umumi adı altında verilmiştir.

TARİHÇE

MİSYON VİZYON

Misyonumuz; Öğrencilerin var olan potansiyellerini en üst düzeye çıkartmalarına fırsat verecek biçimde, çağdaş düzeyde eğitim sağlayarak insan anatomisi alanında yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan doktorlar ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamak.

Vizyonumuz; Hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitimde, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı temel ve ileri anatomi bilgisini yetkin öğretim üyesi kadrosu ile yeniliklere açık ve öncü uluslara arası bir bilim ve araştırma merkezi olmak.

EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Tıp Fakültesi:
II. dönem Lokomotor Sistem Anatomisi III. dönem Sistemik Anatomi IV. dönem Topografik Anatomi ve Nöroanatomi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu:
I. dönem Lokomotor Sistem Anatomisi II. dönem Genel Anatomi III. dönem Fonksiyonel Anatomi ve Kinezyoloji

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Fonsiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavra Uygulamalı Diseksiyon KursuUlusal Rejiyonel Anestezi Kongresi, Merkezi ve Periferik Sinir Blokları Uygulamalı Kadavra

HİZMET

KONSÜLTASYON: Anabilim Dalı’mızda Konsültasyon hizmeti verilmemektedir.

SERTİFİKA PROGRAMLARI: Anabilim Dalı’mız, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde Lisansüstü ve Doktora Eğitim Programı yürütmektedir.

PROJELER: İstanbul Üniversitesi BAP; 22230 Numaralı ” SINUS CAVERNOSUS İÇİ ve ÇEVRESİNDEKİ ÜÇGENLERİN MORFOMETRİSİ ve MİKROCERRAHİ ANATOMİSİ” başlıklı proje. Halen yürütülmektedir.

Özel Araştırma Alanı: Plastinasyon tekniği ve mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimdeki önemi. Thiel tahnit metodu ile mezuniyet sonrası eğitimde cerrahi anatominin önemi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

2011 yılı içinde SCI – SCI Expanded dahil dergilerde yayınlanan makale sayısı: 3Biomechanical comparison of fixation techniques in midshaft clavicular fractures.
Demirhan M, Bilsel K, Atalar AC, Bozdag E, Sunbuloglu E, Kale A.
J Orthop Trauma. 2011 May;25(5):272-8.Sciatic nerve localization relative to the position of the hip, an anatomical study.
Dikici F, Kale A, Ugras AA, Gayretli O, Gurses IA, Kaya I.
Hip Int. 2011 Mar 29;21(2):187-191. doi: 10.5301/HIP.2011.6491.The mendosal suture.
Gayretli O, Gurses IA, Kale A, Aksu F, Ozturk A, Bayraktar B, Sahinoglu K.
Br J Neurosurg. 2011 Dec;25(6):730-3

BEDEN (KADAVRA) BAĞIŞI

bağışlayın bedeniniz tıp biliminde yaşasın - afiş web

GENEL BİLGİLER:

Ülkemizde beden bağışı, 1979 tarihli 2238 numaralı kanun, bu kanunda 1982 tarihli 2594 numaralı değişiklik ve ilgili kanunlara bağlı olarak 17 Haziran 1982 tarihli 17727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsan Cesedi Üzerinde Bilimsel Araştırma Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde düzenlenir.

Yasal düzenleme gereği kişinin bağış yapma isteğini iki (2) tanık ve sorumlu uzman doktor huzurunda doldurup imzaladığı resmi tutanak ile belgelemesi gerekmektedir. Bu nedenle bağış yapmak isteyen gönüllülerin kendi uygun gördüğü tanıklarını (aile üyeleri, çocukları, akrabaları, arkadaşları vs.) da Anabilim Dalı’mıza getirmeleri daha uygundur.

BEDEN BAĞIŞININ ÖNEMİ:

TIP EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

İnsan anatomisinde derin ve sağlam bir bilgi temeline sahip olmak ancak bir insan vücudu üzerinde ayrıntılı çalışma ve inceleme yapmakla mümkündür. Bu nedenle tıp fakültesi, diş hekimliği, fizyoterapi ve doktora öğrencilerinin insan anatomisi eğitimi almaları kaçınılmazdır. Anabilim Dalı’mız, anatomi adına bedenini bağışlayan gönüllülere minnettardır. Geleceğin doktorları, diş hekimleri ve sağlık çalışanlarının eğitimine yapılan katkı kıyas kabul etmeyecek kadar büyüktür. Unutulmamalıdır ki yapılacak bağış ile bu öğrencilere öğretilen bir harften çok daha fazlasıdır.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ

Tıp eğitimi tıp fakültesi sıralarını aşan ve ömür boyu devam eden zahmetli bir süreçtir. Yeni geliştirilmiş girişimsel işlemleri ve operasyon tekniklerinin öğrenilmesi uzmanlık sonrası eğitimin temel taşlarındandır. Anabilim Dalı’mızda her yıl 8-10 adet ayrı uzmanlık sonrası eğitim kursu verilmektedir. Yapılan bağış ile genç nesil cerrahların eğitimine yapılan katkı şüphesiz çok değerli olacaktır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA AÇISINDAN ÖNEMİ

Anabilim Dalı’mız bünyesinde çalışan akademik personel ve Fakültemiz içi ve dışı birimlerde çalışan araştırmacılar tarafından insan bedenleri üzerinde yürütülen çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Anabilim Dalı’mızda aktif olarak; omuz, kol ve bacaktaki sinirlerin sıkışmaları, kalça ve diz eklemlerinin yapısı ve işlevleri, kafa tabanının cerrahi yaklaşımları hakkında devam eden çalışmalar bulunmaktadır.

TIBBİ GEÇMİŞ:

Zorunlu olmamakla birlikte, tıp eğitimi alan öğrencilerin çeşitli hastalıklarda insan vücudunda meydana gelebilecek değişiklikleri öğrenebilmeleri adına bağışçılarımızın tıbbi geçmişlerini (geçirdikleri hastalıklar, gördükleri tedaviler, geçirdikleri ameliyatlar vs.) bizimle paylaşmaları Anabilim Dalı’mız adına çok anlamlıdır. Gönüllü bağışçıların kimlik ve şahsi bilgileri Anabilim Dalı güvencesindedir ve kesinlikle saklı tutulacaktır.

BAĞIŞ KABUL KOŞULLARI:

Her ne kadar Anabilim Dalı’mız yapılan tüm bağışları minnettarlıkla kabul etse de çeşitli tıbbi ve fiziki koşulların yapılan bağışların kabul edilememesine sebep olacağı unutulmamalıdır. Anabilim Dalı’mız aşağıdaki durumlarda bağışları kabul edememektedir:

  • Vücut ağırlığının 120 kg ve üzerinde olması
  • Hepatit B, Hepatit C, Bulaşabilen Süngerimsi Ensefalopatiler (Creutzfeldt-Jakob Hastalığı, Kuru Hastalığı, vs.), aktif Tüberküloz (Verem) ve HIV pozitif gibi bulaşıcı hastalık tanısı alınmış olması
  • Kovuşturması devam eden Adli vakalar

Anabilim Dalı olarak, bağış yapmayı düşünen gönüllülerin veya yakınlarının yukarıda sayılan durumları göz önüne alarak cenaze işlemlerini planlamasını öneririz.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Anatomi Anabilim Dalı Beden Bağış Programının amacı nedir?

 

Tıp Eğitimi ve Bilimsel araştırmaların kalitesinin arttırılması amacıyla kendi isteği/rızası ile bedenini bağışlayan bireylerin bedenlerini en etkin biçimde kullanmak.


Beden Bağışına gerek var mı?

 

Evet. Ülkemizde beden bağışı oldukça düşük oranda olduğundan kadavra başı eğitim ve bilimsel araştırma oldukça sınırlı olarak yapılabilmektedir.


Bağış Programına nasıl bağışta bulunabilirim?

 

Beden Bağışçısı Tutanağı’nı doldurarak bağış yapabilirsiniz. Tutanağa ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

ÖRNEK – İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Beden Bağış Tutanağı


Beden Bağış Tutanağı’nda belirtildiği üzere yaptığım bağışa tanık göstermem gerekli mi?

 

Evet. Kişinin bedenini bağışladığını kayıt altına alan bu tutanak 2238 sayılı kanun gereği zorunlu olup iki (2) tanığın ve bir Anatomi Uzmanı’nın imzası ile gerçekleştirilmektedir.


Kimler tanık olabilir?

 

Beden Bağışı yapmak istediğinizi bilen ve bunu onaylayan her T.C. vatandaşı tanıklık yapabilir.

Ancak, Anabilim Dalı olarak yapacağınız bağışa saygı duyulması açısından tanıklarınızın aile bireyleri (eş, anne, baba, çocuk gibi) veya aileniz yoksa yakın arkadaşlarınızdan olmasını tavsiye ederiz.

Ancak yakınları olmayan veya il dışında olan bağışçılarımız için, eğer bağışçılarımız kabul ederlerse, Anabilim Dalı’mızda görevli hekimler tanıklık yapabilir.


Bağış yaptıktan sonra, aileme veya yakınlarıma yapılan işlemler için bir ücret talebinde bulunulacak mı?

 

Hayır. Bağış işlemi sonrası gerekli olan nakil, tahnit ve defin işlemleri için gerekli harcamalar İstanbul Tıp Fakültesi ve Anatomi Anabilim Dalı tarafından karşılanacaktır.


Bağış için bir yaş sınırı var mı?

 

2238 sayılı kanun, 18 yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan her birey, üzerinde eğitim ve araştırma faaliyetleri yapılabilmesi amacıyla bedenini bağışlayabilir.


Beden Bağışı Tutanağını ölmeden önce doldurmamış bir bireyin bedeni bağışlanabilir mi?

 

Ölümünden önce beden bağışı isteğini beyan etmemiş bireylerin bedenleri, 2238 nolu kanunun 14. maddesi gereğince “ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatıyla” bağışlanabilir.


Organ bağışı yapmam beden bağışı yapmama engel mi?

 

Hayır. Bireyin organ bağışçısı olması ve organlarının bağışlanmış olması beden bağışı için bir engel teşkil etmemektedir.


Eğer İstanbul İl sınırları dışında vefat edersem ne olur?

 

Kurumumuz bünyesi dahilindeki imkanlar ile İstanbul iline yakın illerdeki bağışçılar Anabilim Dalı’na nakledilebilmektedir. Eğer, kurum imkanlarının yeterli olmadığı kadar uzakta vefat gerçekleşir ise, bağışçının yakınlarının da onayı alınarak ya ilgili belediyenin cenaze nakil araçları ile İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’na ya da konu hakkında bilgilendirildikten sonra en yakın ildeki bir Anatomi Anabilim Dalı’na nakil gerçekleştirilir.


Beden Bağışımı iptal edebilir miyim?

 

Bu isteğinizi Anabilim Dalı’na yazılı olarak iletmeniz, bağışın iptal edilmesi için yeterlidir.


Anatomi Anabilim Dalı vefatımdan nasıl haberdar olacak?

 

Bu noktada bağış için tanık olan bireyler ve aile fertlerine önemli bir görev düşmektedir. Vefat sonrasında; bireyin “Beden Bağış Tutanağı”nda imzası olan tanıklarının veya bağışından haberdar olan yakınlarının, ilgili tutanak üzerinde yazan iletişim numaralarından bize ulaşması yeterlidir.


Anabilim Dalı’na ulaştırıldıktan sonra bedenime ne olacak?

 

Beden, bozulmaması için tahnit edildikten sonra, 2238 sayılı kanun gereği 6 ay boyunca muhafaza edilir. Bu sürenin dolmasından itibaren, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmaya başlanır.


Bedenimi kim kullanacak?

 

Bedeniniz, İstanbul Tıp Fakültesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin eğitiminde, İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Bilimler Uzmanlık Öğrencilerinin eğitiminde, Fakülte bünyesinde düzenlenecek Uzmanlık Sonrası eğitimlerde ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde (Uzmanlık ve Doktora Tezleri vs.) kullanılacaktır.


Anabilim Dalı bedenim için bir cenaze töreni yapacak mı?

 

Hayır. Bağış yapılan bedenin bozulmaması amacıyla en kısa sürede tahnit edilmesi gerektiğinden bir cenaze töreni yapmak mümkün olmamaktadır.

Ancak, vefatı sonrasında dini tören yapılmasını isteyen bağışçılarımızın bedenleri, kendilerinin ve ailelerinin istekleri doğrultusunda düzenleyecekleri tören sonrasında teslim alınabilir.


Bedenim kullanıldıktan sonra ne yapılacak?

 

2238 sayılı kanun gereği, eğitim ve araştırma faaliyetleri bittikten sonra beden Mezarlıklar Müdürlüğü ile koordineli olarak defnedilmektedir.

Bedeninin defnedilmesini istemeyen bağışçıların bu isteklerini bağış işlemi sırasında beyan etmeleri gerekmektedir.


Bedenim ne kadar süre ile kullanılacak?

 

Bedenin ne süre ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılacağı bağışçıların karar verebileceği bir konudur.

Genellikle, vefat sonrasında bedenin Anabilim Dalı’na gelmesi, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılması ve gömülmesi arasında yaklaşık 6,5 – 7 yıllık bir süre bulunmaktadır.

Bedeninin süresiz olarak kullanılmasını isteyen bağışçıların bu isteklerini bağış işlemi sırasında beyan etmeleri gerekmektedir.


Bedenimin yakılması mümkün mü?

 

Hayır. Ülkemizde henüz bedenin yakılması (kremasyon) ile ilgili yasal mevzuat bulunmamaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

İstanbul Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Millet Caddesi, 34093

Fatih, İstanbul

Telefon:   0212 414 21 76 0212 414 20 00

Dahili:    31575 / 33015

Fax:        0212 414 21 76

e-mail: itfanatomi@istanbul.edu.tr

itfanatomi@gmail.com

anatomi ad kroki

İLETİŞİM

İstanbul Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Millet Caddesi, 34093

Fatih, İstanbul

Telefon:   0212 414 21 76 0212 414 20 00

Dahili:    31575 / 33015

Fax:        0212 414 21 76

e-mail: itfanatomi@istanbul.edu.tr

itfanatomi@gmail.com

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved