Çerçeve Yönetmelik

                                                                                                                                                     

Resmi Gazete Tarihi : 20.10.2005

Sayısı:25972                                                                              

İstanbul Üniversitesinden:

Yönetmelik

İstanbul Üniversitesi  Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1  Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesine bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak  esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2  Bu Yönetmelik;  İstanbul Üniversitesinde öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3  Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesinin  üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4  (Değişik 02/05/2008-26864 (2.mükerrer)/1. md.) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Ağırlıklı genel not ortalaması: AGNO’yu,

             b) Ağırlıklı not ortalaması: ANO’yu,

             c) İlgili Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet  Konservatuarı yönetim kurullarını,

             ç)   İlgili yükseköğretim kurumu: İstanbul Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul,   Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarını,

             d) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı   kapsayan bir yükseköğretimi,

             e) Ön lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi, 

             f) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

             g) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

             ğ) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

             h)  Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

             ı) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci ve Kayıt  İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

             Öğrenci işleri

             Madde 5  Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her türlü işlemleri, kayıt oldukları yükseköğretim kurumunca yapılır. Bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir.

             Öğrencilerin disiplin işleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Kayıtla ilgili genel esaslar

             Madde 6  İstanbul Üniversitesine girebilmek için, ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili merkezi öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ve/veya özel yetenek sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak şarttır.

             Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti     

             Madde 7  Öğrenciler Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar.

             Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır.

             Önlisans ve lisans eğitim-öğretimine kayıt

             Madde 8  İstanbul Üniversitesinde kesin kayıtlar ÖSYMnin belirlediği tarihler arasında yapılır.

             Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belge, posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

             Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçe ile ilgili kayıt bürosuna bizzat elden vermeleri gerekir.

             Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

             a) ÖSYM sınav sonuç belgesi (Yabancı uyruklular için, ÖYS sınav sonuç belgesi),

             b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi; (Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi),

             c) Nüfus cüzdanının, fotoğraflı ve noter onaylı sureti (Yabancı uyruklulardan, noter onaylı pasaport sureti),

             d) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair”, askerlik görevini yapmış olanlardan, bu durumlarını belirten resmi belge (Yabancı uyruklulardan istenmez.),

             e) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgah belgesi (Yabancı uyruklulardan noter onaylı ikametgah tezkeresi sureti ),

             f) 15 adet fotoğraf ( öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş  4,5 x 6 cm ebadında renkli fotoğraf),

             g) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı yükseköğretim kurumunun koşulları gerektiriyorsa, sağlık kurulu raporu,

             h) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

             Kesin kayıt ve kimlik kartı

             Madde 9  Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın ilgili öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Kendisine yeni bir İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında verilir.

             Yatay – dikey geçişler, intibak ve muafiyetler

             Madde 10  Eşdeğer  yükseköğretim  kurumlarından  yatay  geçişler;  21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans  Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Üniversite içinde yapılacak yatay geçişlerde de adı geçen Yönetmelik hükümlerine uyulur.

             Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

             Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, Üniversitenin bir yükseköğretim kurumuna kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

             a) Yükseköğretim kurumunun birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

             b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle yeniden yazıldığı yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

             Yukarıda belirtilen durumlarda, (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved