Dokümanlar ve Formlar

Kurumsal İç değerlendirme Raporu 2017

sunu1

Kurumsal İç değerlendirme Raporu 2017

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Faaliyet Raporları
Hizmet Sözleşmesi

Sayın Öğretim Elemanımız, 19 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin 14. bendinde “Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimlerde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında kanuni kesintiler ile varsa yapılan veya hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmet karşılığı olarak; hizmete katkısı bulunan öğretim elemanlarına önceden bir protokol ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilâtının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına ödenir………..” hükmü yer almaktadır. Buna göre, öğretim elemanlarımızın üçüncü bir tarafla(İlaç Firmaları, vb.), Klinik Araştırma vb. konular dışında, Eğitim/Danışmanlık/Dosya İnceleme/Konuşma(Sunum)/ Kitap Yazarlığı vb. konularda sözleşmeye dayalı verecekleri hizmetler karşılığında mevzuatta öngörülen ödemenin yapılabilmesi için, Dekanlığımızca düzenlenen ekteki tek tip sözleşmenin, çalışma konusuna göre eksiksiz olarak düzenlenerek çalışma başlamadan önce onaylanmak üzere Dekanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Gereğine uyulması hususunu önemle rica ederim.

Not: Sözleşmeler 4 nüsha olarak düzenlenecektir.

Hizmet Sözleşmesi

Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi Yönergesi

İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi yönergesine dair teklif Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2014 tarihli, 14 sayılı toplantısında görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi Yönergesi

Olay Bildirim Fromu

Olay bildirim Formuna Erişim İçin Tıklayınız

olaybildirimformu

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Fakülte Yönetim Kurulu Kararları

Fakülte Yönetim Kurulu Kararları

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi

Üniversitemizin 28.07.2016 tarihli Senato Toplantısında 20 Sayılı karar ile “İstanbul Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi” kabul edildiği ve Personel Daire Başkanlığı “http://personel.istanbul.edu.tr” web sayfasında Mevzuatlar menüsü altında bulunan Yönergeler kısmında yayımlandığı Rektörlüğün 09.12.2016 tarihli, 446774 sayılı yazısı ile Dekanlığımıza bildirilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve biriminizde görevli tüm akademik ve idare personele imza karşılığında duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi

Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi metni için tıklayınız.

İstanbul Tıp Fakültesi Etik Değerleri

İstanbul Tıp Fakültesi Etik Değerleri

Meclis Araştırması Komisyonu Raporu

Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

İstanbul Tıp Fakültesi Hastane Afet Planı

İstanbul Tıp Fakültesi Hastane Afet Planına Erişim İçin Tıklayınız

Yeni Hususi Pasaport Başvuru Formu ve Yeni Hizmet Pasaport Başvuru Formu
Akademik ve İdari Personelin Hususi(Yeşil) ve Hizmet Pasaport İşlemleri 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren İl Nüfus Müdürlüklerince yapılacağından Başvuru Formları yeniden düzenlenmiştir. Formlar iki nüsha doldurulacak olup Fotoğraf yapıştırılmayacaktır.

Hizmet Pasaport Başvuru Formu

Hususi Pasaport Başvuru Formu

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved