Halk Sağlığı Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Ayşe Emel ÖNAL
Prof.Dr.Selma KARABEY
Prof.Dr.Nuray ÖZGÜLNAR
*Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ayşe Emel ÖNAL
Prof.Dr.Günay GÜNGÖR
Doç.Dr.Hülya GÜL
*İş Sağlığı Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Halim İŞSEVER
Prof.Dr.Halim İŞSEVER
*Tıpta Bilgisayar Uygulamaları Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Halim İŞSEVER
TARİHÇE

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ord. Prof. Dr. Julius Hirsch tarafından 1942 yılında kuruldu. Daha sonraki Anabilim Dalı Başkanları Prof. Dr. Zeki Ragıp Yalım, Prof. Dr. Sıtkı Velicangil, Prof. Dr. Övat Güray, Prof. Dr. Yakut Irmak Özden ve Prof. Dr. Bedia Ayhan Özyıldırım’dır.

MİSYON VİZYON

MİSYON
Anabilim Dalımızın temel misyonu, Fakültemizdeki tıp eğitiminin amacı doğrultusunda öğrencilerimizin bireyin ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlık sorunlarını çözümlemekte geçerli girişimler yapabilecek bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları için kuramsal ve uygulamalı eğitim yürütmektir. Bunu yaparken ana hedefimiz; öğrencilerimizin birlikte çalıştığı sağlık ekibiyle uyum içinde, etkili iletişim, yönetim ve liderlik özellikleriyle toplum sağlığına katkı yapan hekimler olarak yetişmeleridir.

VİZYON
Doğuştan kazanılan temel bir insan hakkı olarak sağlığı koruyucu, geliştirici, tedavi edici ve esenlendirici sağlık hizmetlerinin ücretsiz veya kar amacı güdülmeksizin, asıl olarak kamu eliyle sunulduğu bir sağlık sisteminin geliştirilmesine eğitim ve araştırmalarıyla katkı yapan halk sağlığı anabilim dalı.

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER
Kısa Dönem: Anabilim dalımızda “Sağlıklı Yaşam Polikliniği” çalışmalarına başlamak için hazırlıklarımızı tamamlamaktayız. Bu poliklinikte ilk aşamada iş sağlığı hizmetleri ve sigara bırakma danışmanlığı sunulacaktır.
Ayrıca Anabilim Dalımızın öğretim üyeleri tarafından işyeri hekimliği eğitimlerine de yakında başlanacaktır.
Orta Dönem: Kamu veya özel sektöre bağlı çalışan çeşitli işyerlerine yönelik sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam becerileri eğitimi ve sigara bırakma konusundaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren sağlığı geliştirme programları düzenlenmesi hedeflenmektedir.

DIĞER AKADEMIK ETKINLIKLER VE HIZMET

Anabilim Dalı içinde Çevre Sağlığı, Tıpta Bilgisayar Uygulamaları ve İş Sağlığı Bilim Dalları bulunmakta olup,. eğitimin yanı sıra sürekli olarak yürütülen bir diğer akademik etkinlik alanı bilimsel araştırmalardır. Öğretim üyelerinin yönetiminde genç araştırmacıların ve öğrencilerimizin aktif katılımıyla toplum tabanlı saha çalışmaları ve alan taramalarını da içeren bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde rutin laboratuvar analiz hizmeti verilmemekle beraber, araştırmalarımız audiometrik testler, solunum fonksiyon testi, kanda kurşun düzeyi analizi, kapalı yer havasında karbon monoksit ve formaldehit ölçümü gibi tetkiklerle desteklenmektedir. Bu sayede her sene iki farklı iş kolunda görülen mesleki hastalıklarla ilgili araştırmalar yürütülmekte, çalışanların periyodik muayeneleri yapılmakta ve iş sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim verilmektedir.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, çevresel etkenler ve beslenmenin sağlıkla ilişkisi, bulaşıcı hastalıklar ve toplum, savunmasız gruplar, afet yönetimi gibi konuları mercek altına almakta, buradan kaynaklanan bilimsel çalışmalar ışığında halkı bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Buna yönelik olarak Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, okullar, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin talep ve gereksinimleri doğrultusunda araştırmalar yapmakta, projelere destek ve danışmanlık hizmeti sunmakta, sağlık çalışanlarına, halka yönelik eğitim programları planlayıp uygulamaktadır. Anabilim Dalımız bir sivil toplum örgütü olan Meslek Hastalıkları İş Kazaları Araştırma Önleme Vakfı (MESKA) ile işbirliği içinde periyodik olarak sempozyumlar ve eğitimler gerçekleştirmektedir.

Bunların yanı sıra öğretim üye ve yardımcılarımız İstanbul Tıp Fakültesi Hastane İnfeksiyonu Kontrol Komitesi’nin tüm önleme ve kontrol çalışmalarına, İstanbul Üniversitesi Çevre Yönetim Birimine, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinin Yemek Hizmetleri yönetim sürecine de etkin olarak katkı sunmaktadır.

Anabilim Dalımız ayrıca üniversitemizin araştırmacılarına araştırma planlama ve biyoistatistik analizler konularında akademik destek vermektedir.

SERTİFİKA PROGRAMLARI

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Meslek Hastalıkları İş Kazaları Araştırma Önleme Vakfı (MESKA) ile işbirliği ile İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları konusunda düzenlediği eğitimler için katılımcı sertifikası vermektedir. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde organize edilen “İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Programı”nda öğretim üyelerimiz düzenli olarak ders vermektedir. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı koordinasyonunda yürütülen öğretim üyelerine yönelik “Eğitici Eğitimi” sertifika programında öğretim üyelerimiz eğitmen olarak katılmaktadır.

PROJELER

Ulusal projeler

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, Arçelik AR-GE, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi, AIDS Savaşım Derneği, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Çocuk Sağlığı Derneği ile işbirliğinde çok sayıda projede yürütücü, danışman, eğitmen ve araştırmacı olarak görev üstlenilmiştir.

Uluslararası projeler

DSÖ, UNFPA, UNICEF, NATO, CEDPA, Avrupa Birliği, gibi uluslararası kurumların teknik ve maddi desteğinde çok sayıda projeye danışman, eğitmen, araştırmacı olarak katkı sağlanmıştır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Anabilim Dalımızın öğretim üyeleri tarafından 2011-2012 akademik yılında SCI-SCI expandedde yayımlanan yayın sayısı 19’dur.

ÖZEL ALANLAR

Özel araştırma alanı

Çevre sağlığı, sağlık coğrafyası, coğrafi bilgi sistemleri, demografi, iş sağlığı, genç sağlığı, okul sağlığı, yaşlı sağlığı, kadın sağlığı, cinsel sağlık/üreme sağlığı, toplum beslenmesi, insan ticareti mağdurları, seks işçileri gibi savunmasız gruplar özel araştırma ve hizmet alanlarıdır.

EĞITIM ETKINLIKLERI

Mezuniyet öncesi

Anabilim Dalımız tarafından 1.sınıfta 21 saat süreyle “Halk Sağlığına Giriş” dersleri, 4.sınıfta altı grup halinde 77 saat süreyle “Halk Sağlığı” dersleri, ödev çalışmaları ve alan gezileri yapılmaktadır. Altıncı sınıf öğrencileri ise bir hafta katılımlı eğitim yöntemleri ile kurs şeklinde yürütülen kuramsal eğitimi takiben aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve acil dahiliye rotasyonlarını içeren sekiz haftalık uygulamalı eğitim almaktadırlar. Yine 1.sınıf öğrencilerine “Sağlığın sosyal belirleyicileri”,“İyi hekim olmak”, “Okulda sağlık, toplumda sağlık” konulu seçmeli dersler Anabilim Dalımızın öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir. Ayrıca fakültemizin 1. yıl tıp öğrencilerinin beceri laboratuvarı çalışmalarında, 2. yıl tıp öğrencilerine yönelik düzenlenen “Nitelikli hekimliğe giriş” dersinde, “Simüle hasta uygulaması” ve “Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesi” konulu beceri laboratuvarı uygulamalarında görev üstlenilmektedir.

Mezuniyet sonrası

Anabilim Dalımızda mezuniyet sonrası diplomalı eğitim programları kapsamında tıpta uzmanlık eğitimi ile , İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Halk Sağlığı alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir.

Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitiminin süresi 4 yıldır. Asistanlarımız ilk iki yılda yoğun bir kuramsal ve uygulamalı eğitim alırken, eş zamanlı olarak öğretim üyelerinin liderliğinde yürütülmekte olan araştırmalara ve diğer akademik etkinliklere katılmaktadır. Ardından Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği gereğince kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, infeksiyon hastalıkları ve iç hastalıkları anabilim dallarında ikişer ay, psikiyatri, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları anabilim dallarında birer ay olmak üzere toplam 11 ay süreyle klinik rotasyonlarını tamamlamaktadırlar. Bunun dışında 1 ay süre ile Halk Sağlığı Müdürlüğünde sağlık yönetimi rotasyonu yapmaktadırlar. Bu rotasyonun süresini artırmak ve kapsamını genişletmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Uzmanlık eğitiminin son bir yılı ise uzmanlık tezinin hazırlanmasına ayrılmıştır.

Yüksek lisans eğitimine sağlık bilimleri ve sağlıkla ilgili diğer disiplinlerden öğrenci kabul edilmekte olup, eğitimin bir yılı ders, bir yılı tez dönemi olarak planlanmıştır. Doktora eğitimine ise tıp fakültesi mezunları kabul edilmekte olup, genel olarak iki yıl ders süresi, iki yıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yılda tamamlanmaktadır. Halk Sağlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programında temel halk sağlığı, biyoistatistik, bulaşıcı hastalıklar, epidemiyoloji, sağlık yönetimi, çevre sağlığı, iş sağlığı, sağlık ekonomisi, nüfusbilim, toplum beslenmesi, üreme sağlığı, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme gibi temel halk sağlığı konularının yanısıra öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre seçebilecekleri, sosyal bilim konularını ve halk sağlığının özgün çalışma alanlarını içeren dersler de yer almaktadır.

Ek olarak Fakültemize yeni başlayan asistanlara yönelik olarak başlatılmış bulunan uyum eğitimlerinde hasta-hekim iletişimi, hastane infeksiyonlarının önlenmesi konuları öğretim üyelerimizin katkılarıyla yürütülmektedir.

İLETİŞİM

Dahili +90 212 414 20 00 – 32173
Fax +90 212 621 42 86
E-posta itfhalks@istanbul.edu.tr
URL http://www.istanbul.edu.tr/iiitttfff/halksagligi/

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved