İTF Teknoloji Transfer Ofisi

İTF TTO (İstanbul Tıp Fakültesi Teknoloji Transferi)

TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR?

Teknoloji Transferi, Üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünüdür. İstanbul TTM ve İTF TTO, fikir ve önerileri, fikirden uygulamaya geçirip ticarileştirilmesi, toplumun, ülke ekonomisinin, üniversitenin ve araştırıcıların faydasına dönüştürülmesi sürecinde yardımcı olur.

HAKKIMIZDA

İstanbul Tıp Fakültesinde, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 2013 yılında, İstanbul Üniversitesi-TTM bünyesinde, İstanbul Tıp Fakültesi-TTO (İTF-TTO) hayata geçirildi.İstanbul Üniversitesi-TTM, TÜBİTAK tarafından üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla 2013 yılı 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer görülen 10 üniversite arasında yer almıştır. Bu proje kapsamında İstanbul Tıp Fakültesin bilgi potansiyeli göz önüne alınarak İTF-TTO kuruldu.

AMACIMIZ

İstanbul Tıp Fakültesin bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin, toplumsal faydaya, ekonomik değere dönüşümüne ve sağlık alanında üniversite-sanayi işbirliğini temin etmek amacıyla faaliyet gösteren etkin bir arayüz olmak.

EKİBİMİZ

PROF. DR. MUSTAFA ORAL ÖNCÜL
PROF. DR. UFUK EMEKLİ
PROF. DR. AHMET GÜL
PROF. DR. KIVANÇ ÇEFLE
PROF. DR. TUFAN TÜKEK
PROF. DR. MUHAMMET BEKTAŞ
PROF. DR. NERSES BEBEK
DOÇ. DR. HALİL YAZICI
DOÇ. DR. ARTUR SALMASLIOĞLU
DOÇ. DR. HANDAN AKÇAKAYA
DOÇ. DR. KADİR SERKAN ORHAN
YRD. DOÇ. LEYLA TÜRKER ŞENER
UZM. (DOÇ) DR. FATİH YANAR
UZM. (DOÇ) DR. FUAT BİLGİLİ
FAKÜLTE ASİSTAN TEMSİLCİSİ
FAKÜLTE ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

ARAŞTIRMA

Araştırmada etkinliğini artırarak ülkemizde ve dünyada sayılı araştırma kurumları arasında yer almak ve araştırma ağırlıklı bir fakülte olmak, İstanbul Tıp Fakültesi’nin stratejik önceliklerindendir. İstanbul Tıp Fakültesi bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında çalışan araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri üretmeye özendirmeyi, ar-ge, inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini ve büyük ölçekli, stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki yaratabilecek araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir. İstanbul Tıp Fakültesi’nin bu stratejik önceliğinden hareketle araştırma projeleri faaliyetlerini ve araştırmacılarına sunulan destek hizmetini etkinleştirmek amacıyla TTO yapılanmasını gerçekleştirmektedir.
Akademisyenler ve araştırıcılar, TTO’nun sunduğu olanaklardan şu şekilde yararlanır:
• Akademisyenler ve araştırıcılar proje önerisi ile İTF-TTO’ya baş vurur.
• İTF-TTO projeyi İstanbul TTM’ye yönlendirir.
• İstanbul TTM proje yazımı, ihtiyaçların belirlenmesi, destekler ve ilgili firmalarla baglantı konusunda destek verir.
• İstanbul TTM destek programlarına başvurulması durumunda, proje hazırlama ve yazım desteği sağlar. Olumlu başvurular sonrası proje yönetimi konusunda destek verir.
• Akademisyenler ve araştırıcılar ilgili firmayla ile proje içerik ve koşullarını karşılıklı tespit eder, gizlilik sözleşmesi imzalanarak projelendirme aşamasına geçilir.

TİCARİLEŞME

Yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan ürüne çevrilmesi yani teknolojinin ticarileştirilmesi bir çok adımı içeren karmaşık ve uzun soluklu bir süreçtir. Buluştan ticarileşmeye kadar olan bu süreçte İstanbul TTM öncülüğünde İTF-TTO destek vermektedir.
İstanbul Üniversitesi, akademisyen ve araştırmacılara Ar-Ge projelerine başvuru ve yönetim esnasında destek veren bir yapıya sahiptir. Üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesine, teknoloji transferine, inovasyon, girişimcilik, iş geliştirme, yenilikçi fikirlerin yatırımcı ile buluşturma, ticarileştirme ve uluslararası rekabet edebilir ürünler geliştirmeye yönelik destek faaliyetlerini sağlayan birimler mevcuttur. TTO ve TTM’nin görevi Üniversite bünyesinde bulunan çeşitli birimlerin bu faaliyetlerini yakınlaştırarak bunların fakülte ile koordinasyonunu sağlamaktadır.
İstanbul TTM öncülüğünde İTF-TTO, araştırmacılarla beraber hareket ederek fikrin doğuşundan itibaren değerlendirme ve koruma sürecini başlatarak, buluşçuya fikirden ürüne geçiş sürecinde danışmanlık, doğru şekilde yönlendirilmesi ve diğer desteklerden faydalanması süreçlerinde yardımcı olacaktır.

GİRİŞİMCİLİK

İnovasyon kültürünün oluşmasında bilginin üretildiği ve yayıldığı kurumlara çok önemli rol düşmektedir. İstanbul TTM öncülüğünde İTF-TTO şunları hedeflemektedir.
Öğrencilerin akla, bilime dayalı ve sorgulamaya açık ortamlarda inovasyonu ve buluşçuluğu destekleyen bakış açıları ile yapılandırılmış eğitim-öğretim almaları, hedeflenmektedir. İnovasyon kültürünün yaygınlaşmasına, girişimciliğin yaygın şekilde işlenmesi katkı sağlayacaktır. Tıp Fakültesinde öğrencilere girişimcilik dersleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin ders kapsamında ortak projelerle şirketler kurmaları vurgulanacaktır. Bu derslerle fakülte öğrencilerini yeni fikirler üretmeye, fikirlerini hayata geçirmeye teşvik etmek ile teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği desteklemek amaçlanmaktadır.
Araştırmacılara ve girişimcilere verilen danışmanlık hizmetleri şunları kapsar.
• iş fikri geliştirme
• fikrinin pazarlanması ve doğru yatırımcı ile buluşturma
• girişimcilere sermaye bulma ve şirket kurma eğitimleri verilmesi
• girişimcileri destek fonları hakkında bilgilendirme
İstanbul TTM öncülüğünde İTF-TTO tarafından, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırmacılardan gelen projeler, lisansüstü ve uzmanlık öğrencilerin tezlerindeki buluşlar ve fikirler incelenerek, ticarileşme potansiyeli yüksek olanlar desteklenecektir. İstanbul TTM ve İTF-TTO faaliyeti kapsamında yer alan yenilikçi ve girişimcilik konularında uygulamalı eğitimlerin verilecek ve düzenlenecek seminerler ile başarılı örnekler katılımcılarla paylaşılacaktır.

İLETİŞİM

itf_tto@istanbul.edu.tr
Dahili : 35062

DUYURULAR

Avrupa’yı tüm araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında yer alan Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme-RISE) ve Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Network-ITN) ’in 2014 çağrıları, 11 Aralık 2013 tarihi itibari ile başvuruları kabul etmeye başlamıştır. Horizon2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında her araştırma alanından proje önerileri desteklenebilmektedir.

FORMLAR

Teknoloji Transfer Merkezi Formlar Sayfası

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved