KHK/696 Sayılı Kanun Kapsamında Kadro Düzenlemesi

Değerli çalışanlarımız,

Fakültemizde 4734 Sayılı Kamu İhaleleri Kanunu çerçevesinde yapılan hizmet alımı ihaleleri kapsamında çalışmakta olan personellerin 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesi gereği Kurumumuzda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilebilmeleri ile ilgili 01 Ocak 2018 tarih, 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ile ilgili Tebliğ ve gerekli belgeler aşağıda yayınlanmıştır. Başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formundan 4 adet diğer belgelerden ise 2’şer adet asıl olmak üzere Dekanlık Binası Girişi Sergi Salonunda İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi Birimi çalışanlarına imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

1-Başvuru Formu (2 Adet)

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)

3-Vesikalık fotoğraf (5 Adet )

4-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Asıl vesikalık fotoğraflı ve Muhtarlık onaylı) (4 Adet)

5-Emeklilik, Yaşlılık veya Malüllük Aylığı Almaya Hak Kazanmadıklarına Dair Belge  (Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 06/08/2003 ve öncesi olanlar için) (2 Adet)

6-Feragat dilekçesi (2 Adet)

7-SGK Hizmet Dökümü (2 Adet)

8-Sabıka Kaydı (e devlet portalından – devlet memuriyeti için İstanbul Tıp Fakültesine verilmek üzere ibareli) (2 Adet)

9-Askerlik Durum Belgesi (2 Adet)

10-Öğrenim Belgesi Örneği (e-devletten alınmış ise barkodlu olması gerekmektedir.)

11-Engelli raporu veya varsa çocuklarının engelli olduğuna dair rapor. (2 Adet)

NOT: Tüm evraklar bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulduktan sonra, ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.

 

TEBLİĞ

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

 

1.BAŞVURU FORMU

2.GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (MUHTARLIK ONAYLI)

3.FERAGAT DİLEKÇESİ

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved