i.Ü. Kalite Politikası ve İstanbul Tıp fakültesi Misyon ve Vizyon

 İstanbul Üniversitesi Kalite Politikası

kalite_belgesi_baski-566x800

 


 a. İstanbul Tıp Fakültesinin Misyonu

İstanbul Tıp Fakültesinin misyonu “İyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak” tır.

 

İstanbul Tıp Fakültesinde temel değerler ve ilkeler

  • Etik Kurallara uygunluk,
  • Güvenirlilik ve kalite,
  • Bilimsellik,
  • Yaratıcılık ve üretkenlik,
  • Evrensellik,
  • Çağdaşlık,
  • İnsan haklarına ve çevreye saygı,
  • Katılımcılık

 

b. İstanbul Tıp Fakültesinin Vizyonu

1) Gelecek beş yıl içerisinde; tüm paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, araştırmacılar ve hizmet alanları), memnuniyetlerini yükseltmek
2) Gelecek on yıl içerisinde;
a) Türkçe öğrenim verilen fakülteler arasında tercih sıralamasında birinci sırada yer almak,
b) Öğretim üyesi başına Türkiye genelinde uluslararası yayın üretmede birinci sırada yer almak,
c) Kolay ulaşılan, 24 saat kaliteli hizmet sunabilen ve tercih edilen bir merkez olmak.


İstanbul Tıp Fakültesi Mezunlarının Yeterlik ve Yetkinlikleri

I. Bilgi: Temel bilimler, klinik bilimler ve davranış bilimlerini ve birbirleri ile ilişkilerini içeren üst düzeyde, güncel ve kapsamlı bilgi ile donanımlı olmak

II. Mesleki Beceriler:

1.    Koruyucu hekimlik: Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak
2.    Klinik beceriler: Uygun tanı ve tedavi yaklaşımı yapabilmek için en iyi düzeyde muayene, girişim vb becerilerle donanımlı olmak
3.    İletişim becerileri: Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile empati kurarak etkili iletişim sağlayabilmek
4.    Bilgiye ulaşabilmek
5.    Zihinsel beceriler: Bilgiyi analiz edebilmek ve sentez yapabilmek

III. Tutum, davranış ve mesleki özellikler

1.    Etik ilkelere duyarlılık
2.    Ekip anlayışı içinde çalışabilmek, ekibi yönlendirecek bilgi ve beceri ile donanımlı olmak
3.    Toplumun sağlık sorunlarını tanımak ve çözüm arayabilmek
4.    Sürekli eğitim ilkesini benimsemiş olmak
5.    Koruyucu hekimlik ilkelerini  benimsemek ve uygulamak
6.    Araştırmacı, kuşkucu ve sorgulayıcı bir yaklaşım sahibi olmak
7.    Pozitif bilimsel düşünce ve kanıta dayalı tıp yaklaşımını benimsemek
8.    Kriz yönetimi yapabilmek
9.    Türkçe’yi doğru kullanma konusunda duyarlı olmalı
10.    Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere duyarlılıkları olmak
11.    Yeni gelişmeleri izleyecek çok iyi düzeyde ve konuşacak kadar iyi düzeyde İngilizce bilmek
12.    Tıbbi kayıt tutma konusunda duyarlı olmak ve kayıt tutmak
13.    Ülkenin sağlık politikalarını bilmek/izlemek
14.    Çevre bilinci taşımak

İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim Müfredatının Temel ilkeleri:

•    Öncelikli sağlık sorunları zemininde planlanan
•    Toplum odaklı
•    Öğrenci merkezli
•    Farklı öğretim yöntemleri ile zenginleştirilmiş
•    Seçmeli derslerle zenginleştirilmiş
•    Mesleki uygulamaları sistematik olarak veren
•    Bağımsız çalışmaya önem veren
•    Bilgi beceri ve tutumu nesnel yöntemlerle ölçen ve değerlendiren
•    Geri bildirimlerle sürekli değerlendirilen
•    Bilgisayar ve teknoloji destekli eğitim

 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved