Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

hp photosmart 720

AKADEMİK KADRO
TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Zeynep Olcay SOLAKOĞLU
TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Enstitüsü’nden
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’na  geçiş süreci

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk tıp fakültesi olarak tarihsel öneme sahip Fakülte’de eğitim etkinliğinin geliştirilmesi amacıyla özel bir yapılanmaya gereksinim olduğu düşüncesi 1970 lerde başlamıştır.

İÜ senatosu kararıyla İTF Tıp Eğitimi Araştırma Enstitüsü, 21 Nisan 1977 tarihinde kurulmuştur. Tıp Eğitimi Araştırma Enstitüsünün, Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne dönüştürülmesi 1983 yılında gerçekleşmiştir.

Fakültemizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın kuruluşu 17 Aralık 2004 tarihinde YÖK tarafından onaylanmıştır. 2005 yılında yapılan çalışmalarla  Merkez anabilim dalına dönüşmüş ve tüm çalışmalarını Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’na devretmiştir.

MİSYON VİZYON

Amacımız

Tıp; sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için doğal bilimler ve sosyal bilimlerin insan yaşamına birbirini tamamlayıcı şekilde katkı sağlayan çok disiplinli bir uygulama alanıdır. Bu görüşün tıp eğitiminde program düzeyinde benimsenmesi, programın bu alanda etkili bir eğitim yapılabilmesi ve değerlendirme etkinlikleri aracılığıyla sürekli olarak geliştirilmesi Anabilim Dalı etkinliklerinin temel amacıdır. Bu gerekçeyle Anabilim Dalı İstanbul Tıp Fakültesi’nde aşağıda özetlenen etkinliklere katkı yapmayı hedeflemektedir:

1.Gereksinim belirleyici araştırmalar yapma (1. Durum değerlendirme)

2. Belirlenen gereksinimleri insan kaynağı, araç-gereç-yapı, yönetim, motivasyon, para kaynağı açısından yerine konması için aracı olma (2. Kaynak sağlama için savunuculuk)

3. Geliştirilen programların uygulanması için destek olma (3. Süreci geliştirme)

4. Uygulamaların amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için aracı olma (4. Süreci değerlendirme)

5. Öğrencilerin amaçlanan programlara göre yetişmeleri için aracı olma (5. Sonucu değerlendirme)

6. Sürekli değerlendirme ile gelişimi sürdürme (6. İzleme- Geliştirme)

 

Anabilim Dalı çalışanlarının ek görevle ya da tam zamanlı olarak çalışan Tıp Fakültesi öğretim elemanları, uygulamalara destek olan eğitim ve araştırma alanında uzmanlaşmış elemanlar ve çalışma yerlerinde uygulamalara destek olan gönüllü öğretim üyeleri ve sekreterlik kadrolarından oluşması ve yukarıda tanımlanan görev alanlarından birinde ya da birden fazlasında görev alabilmesi yaklaşımı benimsenmiştir.

Anabilim Dalının etkinliklerinde temel yaklaşımlar:

o Her aşamaya yöneticiler, öğretim üyeleri ve öğrenciler görüş ve güçleriyle birlikte katılmalıdır.

o Yapılan araştırmalarda niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmalıdır

o Bilişim teknolojilerinden destek alınmalıdır.

o Kararlar ilgili konuda üstünlükler, zorluklar, olanaklar ve olası tehditler dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

o İTF gibi köklü geleneği, etkili öğretim üyeleri olan kuruluşlarda, temel yönetim ilkelerinin zedelenmemesi özellikle önemlidir. Yapısal değişimler için, yönetimle paylaşılan öneriler araştırmalara dayalı olarak geliştirilmeli, yeni kuralların oluşturulması için eşgüdüm içinde çalışılmalıdır.

o Erişkinler için süreç işlevleri içerik işlevlerinden daha önemli olduğu her adımda dikkate alınmalıdır. Bu nedenle verimli ve uyumlu bir süreç yaşamak için paydaş arasında etkili iletişim temel yaklaşım olmalıdır

o Sınırlı kaynaklar gözetilerek, ideal yerine yapılabilecek etkinliklerin gerçekleştirilmesi öncelik alanını belirlemede temeldir.

EĞİTİM

SİMÜLE HASTA UYGULAMASI HAKKINDA

Simüle Hasta Laboratuvarı öğrencilerimize hekimlik uygulamaları becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. SH uygulaması 2. sınıf öğrencileri için muayene odasında SH dan anamnez/öykü alma, 3. sınıf öğrencileri için fizik muayene becerisini geliştirmek üzere kurgulanmıştır.

SH uygulaması sırasında görüntü kaydı alınır, izlemesi ve değerlendirmesi için laboratuar yöneticisi tarafından öğrenciye verilir. Uygulama sonrasında danışman öğretim üyesi ve gruptaki öğrenciler iki hafta içinde geribildirim toplantısı yapar.

İLETİŞİM

İletişim Bilgileri
0212 414 21 54
Tıp Eğitimi Web Sayfası

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved