Temel Tıp Bilimleri

Akademik Kadro


İstanbul Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin başlangıcı 1470 yılında Ayasofya ve Zeyrekte inşa edilen ve büyük kısmı halen ayakta olan Fatih Külliyesi’ne dayanmaktadır. Ancak tıp eğitiminin sağlam temellere oturması 1555’te açılan Süleymaniye Külliyesi ile sağlanmıştır. Bu dönemin en önemli anatomisti şüphesiz Şanizade Mehmet Ataullah’tır. Daha önce yapılan çeviriler dışında, “Mirat-ül Ebdan fi Teşrih-i Azaü-l İnsan” isimli ülkemizdeki ilk tıp ve anatomi kitabını yazmıştır. Kitap genel tıp bilgisi dışında oldukça ayrıntılı diseksiyon bilgisi de içermektedir. 19.yy’a gelindiğinde medrese eğitimin çağdaşlarından geri kalması ve modernleştirilmiş ordunun artan hekim ve cerrah ihtiyacını karşılamak amacıyla Sultan II. Mahmut tarafından 1827’de Tıphane-i Amire ve 1831’de Cerahhane-i Amire kurulmuştur. Tıphane ve Cerrahhane’de anatomi dersleri Onsam Saib ve Konstantin Kara Todori Efendiler tarafından Türkçe ve Fransızca olarak teşrih-i umumi adı altında verilmiştir.

TARİHÇE


MİSYON

Öğrencilerin var olan potansiyellerini en üst düzeye çıkartmalarına fırsat verecek biçimde, çağdaş düzeyde eğitim sağlayarak insan anatomisi alanında yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan doktorlar ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamak.

VİZYON

Hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitimde, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı temel ve ileri anatomi bilgisini yetkin öğretim üyesi kadrosu ile yeniliklere açık ve öncü uluslara arası bir bilim ve araştırma merkezi olmak.

EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitim
Tıp Fakültesi:
II. dönem Lokomotor Sistem Anatomisi III. dönem Sistemik Anatomi IV. dönem Topografik Anatomi ve Nöroanatomi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu:
I. dönem Lokomotor Sistem Anatomisi II. dönem Genel Anatomi III. dönem Fonksiyonel Anatomi ve Kinezyoloji
Mezuniyet Sonrası Eğitim
Fonsiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavra Uygulamalı Diseksiyon KursuUlusal Rejiyonel Anestezi Kongresi, Merkezi ve Periferik Sinir Blokları Uygulamalı Kadavra

HİZMET

KONSÜLTASYON: Anabilim Dalı’mızda Konsültasyon hizmeti verilmemektedir.

SERTİFİKA PROGRAMLARI: Anabilim Dalı’mız, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde Lisansüstü ve Doktora Eğitim Programı yürütmektedir.

PROJELER: İstanbul Üniversitesi BAP; 22230 Numaralı ” SINUS CAVERNOSUS İÇİ ve ÇEVRESİNDEKİ ÜÇGENLERİN MORFOMETRİSİ ve MİKROCERRAHİ ANATOMİSİ” başlıklı proje. Halen yürütülmektedir.

Özel Araştırma Alanı: Plastinasyon tekniği ve mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimdeki önemi. Thiel tahnit metodu ile mezuniyet sonrası eğitimde cerrahi anatominin önemi.


BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

2011 yılı içinde SCI – SCI Expanded dahil dergilerde yayınlanan makale sayısı: 3Biomechanical comparison of fixation techniques in midshaft clavicular fractures.
Demirhan M, Bilsel K, Atalar AC, Bozdag E, Sunbuloglu E, Kale A.
J Orthop Trauma. 2011 May;25(5):272-8.Sciatic nerve localization relative to the position of the hip, an anatomical study.
Dikici F, Kale A, Ugras AA, Gayretli O, Gurses IA, Kaya I.
Hip Int. 2011 Mar 29;21(2):187-191. doi: 10.5301/HIP.2011.6491.The mendosal suture.
Gayretli O, Gurses IA, Kale A, Aksu F, Ozturk A, Bayraktar B, Sahinoglu K.
Br J Neurosurg. 2011 Dec;25(6):730-3


BEDEN (KADAVRA) BAĞIŞI

bağışlayın bedeniniz tıp biliminde yaşasın - afiş web

GENEL BİLGİLER:

Ülkemizde beden bağışı, 1979 tarihli 2238 numaralı kanun, bu kanunda 1982 tarihli 2594 numaralı değişiklik ve ilgili kanunlara bağlı olarak 17 Haziran 1982 tarihli 17727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsan Cesedi Üzerinde Bilimsel Araştırma Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde düzenlenir.

Yasal düzenleme gereği kişinin bağış yapma isteğini iki (2) tanık ve sorumlu uzman doktor huzurunda doldurup imzaladığı resmi tutanak ile belgelemesi gerekmektedir. Bu nedenle bağış yapmak isteyen gönüllülerin kendi uygun gördüğü tanıklarını (aile üyeleri, çocukları, akrabaları, arkadaşları vs.) da Anabilim Dalı’mıza getirmeleri daha uygundur.

BEDEN BAĞIŞININ ÖNEMİ:

TIP EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

İnsan anatomisinde derin ve sağlam bir bilgi temeline sahip olmak ancak bir insan vücudu üzerinde ayrıntılı çalışma ve inceleme yapmakla mümkündür. Bu nedenle tıp fakültesi, diş hekimliği, fizyoterapi ve doktora öğrencilerinin insan anatomisi eğitimi almaları kaçınılmazdır. Anabilim Dalı’mız, anatomi adına bedenini bağışlayan gönüllülere minnettardır. Geleceğin doktorları, diş hekimleri ve sağlık çalışanlarının eğitimine yapılan katkı kıyas kabul etmeyecek kadar büyüktür. Unutulmamalıdır ki yapılacak bağış ile bu öğrencilere öğretilen bir harften çok daha fazlasıdır.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ

Tıp eğitimi tıp fakültesi sıralarını aşan ve ömür boyu devam eden zahmetli bir süreçtir. Yeni geliştirilmiş girişimsel işlemleri ve operasyon tekniklerinin öğrenilmesi uzmanlık sonrası eğitimin temel taşlarındandır. Anabilim Dalı’mızda her yıl 8-10 adet ayrı uzmanlık sonrası eğitim kursu verilmektedir. Yapılan bağış ile genç nesil cerrahların eğitimine yapılan katkı şüphesiz çok değerli olacaktır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA AÇISINDAN ÖNEMİ

Anabilim Dalı’mız bünyesinde çalışan akademik personel ve Fakültemiz içi ve dışı birimlerde çalışan araştırmacılar tarafından insan bedenleri üzerinde yürütülen çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Anabilim Dalı’mızda aktif olarak; omuz, kol ve bacaktaki sinirlerin sıkışmaları, kalça ve diz eklemlerinin yapısı ve işlevleri, kafa tabanının cerrahi yaklaşımları hakkında devam eden çalışmalar bulunmaktadır.

TIBBİ GEÇMİŞ:

Zorunlu olmamakla birlikte, tıp eğitimi alan öğrencilerin çeşitli hastalıklarda insan vücudunda meydana gelebilecek değişiklikleri öğrenebilmeleri adına bağışçılarımızın tıbbi geçmişlerini (geçirdikleri hastalıklar, gördükleri tedaviler, geçirdikleri ameliyatlar vs.) bizimle paylaşmaları Anabilim Dalı’mız adına çok anlamlıdır. Gönüllü bağışçıların kimlik ve şahsi bilgileri Anabilim Dalı güvencesindedir ve kesinlikle saklı tutulacaktır.

BAĞIŞ KABUL KOŞULLARI:

Her ne kadar Anabilim Dalı’mız yapılan tüm bağışları minnettarlıkla kabul etse de çeşitli tıbbi ve fiziki koşulların yapılan bağışların kabul edilememesine sebep olacağı unutulmamalıdır. Anabilim Dalı’mız aşağıdaki durumlarda bağışları kabul edememektedir:

Vücut ağırlığının 120 kg ve üzerinde olması

Hepatit B, Hepatit C, Bulaşabilen Süngerimsi Ensefalopatiler (Creutzfeldt-Jakob Hastalığı, Kuru Hastalığı, vs.), aktif Tüberküloz (Verem) ve HIV pozitif gibi bulaşıcı hastalık tanısı alınmış olması

Kovuşturması devam eden Adli vakalar

Anabilim Dalı olarak, bağış yapmayı düşünen gönüllülerin veya yakınlarının yukarıda sayılan durumları göz önüne alarak cenaze işlemlerini planlamasını öneririz.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Anatomi Anabilim Dalı Beden Bağış Programının amacı nedir? 

Tıp Eğitimi ve Bilimsel araştırmaların kalitesinin arttırılması amacıyla kendi isteği/rızası ile bedenini bağışlayan bireylerin bedenlerini en etkin biçimde kullanmak.


Beden Bağışına gerek var mı? 

Evet. Ülkemizde beden bağışı oldukça düşük oranda olduğundan kadavra başı eğitim ve bilimsel araştırma oldukça sınırlı olarak yapılabilmektedir.


Bağış Programına nasıl bağışta bulunabilirim? 

Beden Bağışçısı Tutanağı’nı doldurarak bağış yapabilirsiniz. Tutanağa ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

ÖRNEK - İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Beden Bağış Tutanağı


Beden Bağış Tutanağı’nda belirtildiği üzere yaptığım bağışa tanık göstermem gerekli mi? 

Evet. Kişinin bedenini bağışladığını kayıt altına alan bu tutanak 2238 sayılı kanun gereği zorunlu olup iki (2) tanığın ve bir Anatomi Uzmanı’nın imzası ile gerçekleştirilmektedir.


Kimler tanık olabilir? 

Beden Bağışı yapmak istediğinizi bilen ve bunu onaylayan her T.C. vatandaşı tanıklık yapabilir.

Ancak, Anabilim Dalı olarak yapacağınız bağışa saygı duyulması açısından tanıklarınızın aile bireyleri (eş, anne, baba, çocuk gibi) veya aileniz yoksa yakın arkadaşlarınızdan olmasını tavsiye ederiz. Ancak yakınları olmayan veya il dışında olan bağışçılarımız için, eğer bağışçılarımız kabul ederlerse, Anabilim Dalı’mızda görevli hekimler tanıklık yapabilir.


Bağış yaptıktan sonra, aileme veya yakınlarıma yapılan işlemler için bir ücret talebinde bulunulacak mı? 

Hayır. Bağış işlemi sonrası gerekli olan nakil, tahnit ve defin işlemleri için gerekli harcamalar İstanbul Tıp Fakültesi ve Anatomi Anabilim Dalı tarafından karşılanacaktır.


Bağış için bir yaş sınırı var mı? 

2238 sayılı kanun, 18 yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan her birey, üzerinde eğitim ve araştırma faaliyetleri yapılabilmesi amacıyla bedenini bağışlayabilir.


Beden Bağışı Tutanağını ölmeden önce doldurmamış bir bireyin bedeni bağışlanabilir mi? 

Ölümünden önce beden bağışı isteğini beyan etmemiş bireylerin bedenleri, 2238 nolu kanunun 14. maddesi gereğince “ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatıyla” bağışlanabilir.


Organ bağışı yapmam beden bağışı yapmama engel mi? 

Hayır. Bireyin organ bağışçısı olması ve organlarının bağışlanmış olması beden bağışı için bir engel teşkil etmemektedir.


Eğer İstanbul İl sınırları dışında vefat edersem ne olur? 

Kurumumuz bünyesi dahilindeki imkanlar ile İstanbul iline yakın illerdeki bağışçılar Anabilim Dalı’na nakledilebilmektedir. Eğer, kurum imkanlarının yeterli olmadığı kadar uzakta vefat gerçekleşir ise, bağışçının yakınlarının da onayı alınarak ya ilgili belediyenin cenaze nakil araçları ile İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’na ya da konu hakkında bilgilendirildikten sonra en yakın ildeki bir Anatomi Anabilim Dalı’na nakil gerçekleştirilir.


Beden Bağışımı iptal edebilir miyim? 

Bu isteğinizi Anabilim Dalı’na yazılı olarak iletmeniz, bağışın iptal edilmesi için yeterlidir.


Anatomi Anabilim Dalı vefatımdan nasıl haberdar olacak? 

Bu noktada bağış için tanık olan bireyler ve aile fertlerine önemli bir görev düşmektedir. Vefat sonrasında; bireyin “Beden Bağış Tutanağı”nda imzası olan tanıklarının veya bağışından haberdar olan yakınlarının, ilgili tutanak üzerinde yazan iletişim numaralarından bize ulaşması yeterlidir.


Anabilim Dalı’na ulaştırıldıktan sonra bedenime ne olacak? 

Beden, bozulmaması için tahnit edildikten sonra, 2238 sayılı kanun gereği 6 ay boyunca muhafaza edilir. Bu sürenin dolmasından itibaren, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmaya başlanır.


Bedenimi kim kullanacak? 

Bedeniniz, İstanbul Tıp Fakültesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin eğitiminde, İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Bilimler Uzmanlık Öğrencilerinin eğitiminde, Fakülte bünyesinde düzenlenecek Uzmanlık Sonrası eğitimlerde ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde (Uzmanlık ve Doktora Tezleri vs.) kullanılacaktır.


Anabilim Dalı bedenim için bir cenaze töreni yapacak mı? 

Hayır. Bağış yapılan bedenin bozulmaması amacıyla en kısa sürede tahnit edilmesi gerektiğinden bir cenaze töreni yapmak mümkün olmamaktadır.

Ancak, vefatı sonrasında dini tören yapılmasını isteyen bağışçılarımızın bedenleri, kendilerinin ve ailelerinin istekleri doğrultusunda düzenleyecekleri tören sonrasında teslim alınabilir.


Bedenim kullanıldıktan sonra ne yapılacak? 

2238 sayılı kanun gereği, eğitim ve araştırma faaliyetleri bittikten sonra beden Mezarlıklar Müdürlüğü ile koordineli olarak defnedilmektedir.

Bedeninin defnedilmesini istemeyen bağışçıların bu isteklerini bağış işlemi sırasında beyan etmeleri gerekmektedir.


Bedenim ne kadar süre ile kullanılacak? 

Bedenin ne süre ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılacağı bağışçıların karar verebileceği bir konudur.

Genellikle, vefat sonrasında bedenin Anabilim Dalı’na gelmesi, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılması ve gömülmesi arasında yaklaşık 6,5 – 7 yıllık bir süre bulunmaktadır.

Bedeninin süresiz olarak kullanılmasını isteyen bağışçıların bu isteklerini bağış işlemi sırasında beyan etmeleri gerekmektedir.

Bedenimin yakılması mümkün mü? 

Hayır. Ülkemizde henüz bedenin yakılması (kremasyon) ile ilgili yasal mevzuat bulunmamaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

İstanbul Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Millet Caddesi, 34093

Fatih, İstanbul

Telefon:   0212 414 21 76 0212 414 20 00

Dahili:    31575 / 33015

Fax:        0212 414 21 76

e-mail: itfanatomi@istanbul.edu.tr

itfanatomi@gmail.com

anatomi ad kroki

İLETİŞİM

İstanbul Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Millet Caddesi, 34093

Fatih, İstanbul

Telefon:   0212 414 21 76 0212 414 20 00

Dahili:    31575 / 33015

Fax:        0212 414 21 76

e-mail: itfanatomi@istanbul.edu.tr

itfanatomi@gmail.com

 Akademik Kadro

r1son


İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine haftada 3 saat kuramsal 8 saat uygulamalı Temel Biyofizik ve Biyofizik dersleri yanında, İ.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, İ.Ü. Meslek Yüksek Okulu Laboratuar Programı’nda, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde, lisans, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisans üstü ve doktora dersleri verilmektedir. Halen Anabilim Dalında Prof.Dr. Rüstem Nurten’in başkanlığında beş öğretim üyesi ve iki uzman olmak üzere beş doktorasını tamamlamış öğretim üye yardımcısı, beş doktora ve dört yüksek lisans programına devam eden dokuz öğrencisi bulunmaktadır.


Gt_377D

TARİHÇE

1964 yılında yürürlüğe giren Tıp Fakültesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği’nde yer alan Biyofizik dersinin öğretimine 4 Kasım 1965’de başlanmıştır. Biyolojik olayları fizik açısından inceleyen ve son yıllarda büyük gelişme gösteren bu bilim dalı çeşitli disiplinlerin ortak uygulama alanını teşkil etmektedir.Kuruluşunda Prof. Dr. M. Terzioğlu tarafından vekâleten yönetilen kürsüyü 1967-1968 yıllarında Prof. Dr. H.Derman yönetmiştir. Bu tarihten sonra da Prof. Dr. N.Gökhan vekâleten yönetmeye devam etmiştir.Bu yıllarda 3. ve 4. Sömestre öğrencilerine biyoelektrik potansiyeller, moleküler biyoloji, biyoenerjetik, vücut sıvıları, radyasyon biyolojisi, radyoizotoplar konularında kürsüler arası bir öğretim uygulanmıştır. Bu arada Prof. Dr. T. Yaramancı, fonksiyonel sitoloji, Prof. Dr. A. Görpe radyoizotopların tıpta uygulanması derslerini vermişlerdir. 1966-1967 ders yılında Frankfurt Max Planck Biyofizik Enstitüsü’nden Dr. W. Pohlit, 1969-1970 ve 1971-1973 ders yıllarında, Cambridge Üniversitesi Radyoterapi Departman Yardımcısı Dr. P. P. Dendy, Teknik Üniversite’den Prof. Dr. T. Erben, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ferendeci, Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. S.Akpınar öğretime katılmışlardır. Kürsüde 1972-1974 yılları arasında Dr. E. J. Hoffman yabancı uzman olarak çalışmıştır.1973 yılında Doçentlik imtihanını veren Dr. E. Bermek kürsünün ilk doçenti olarak 1974 yılında Doçent olarak atanmış, 1976 yılında ise Biyofizik Kürsüsü Başkanlığına getirilmiştir.1979 yılında Profesör olan Doç. Dr. E. Bermek 1982-1987 yılları arasında Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.

2547 sayılı Üniversiteler yasasına göre Biyofizik Fizyoloji Anabilim Dalına bağlı Bilim Dalı olmuş ancak 20 Temmuz 1987 yılında aynı kanunun değiştirilen 7. maddesi ile Temel Tıp Bilimleri’nin de Anabilim Dalı olmuştur. Bu tarihten itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. E. Bermek ile beraber Biyofizik Anabilim Dalında ilk doktora çalışmalarını tamamlayan Prof. Dr. S. Gökçe, Prof. Dr. D. Tiryaki ve Prof. Dr. R.Nurten öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla Prof. Dr. Engin Bermek, Prof. Dr. Sina Gökçe ve Prof. Dr. Demir Tiryaki emekli olmuşlar, bu süre içinde ve sonrasında ise doçentlik sınavlarını başaran Doç. Dr. Işıl Albeniz, Doç. Dr. Muhammet Bektaş Doç. Dr. Handan Akçakaya ve Doç. Dr. Leman Yalçıntepe öğretim üyesi olarak atanmışlardır. 1 Temmuz 2007 tarihinde Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Rüstem Nurten atanmıştır.

1972-1973 ders yılında tamamlanan teçhizat ile ilk pratik öğrenimine geçen ve biyoelektrik potansiyel kaydı için mükemmel bir sete sahip olan kürsü 1974 yılından itibaren moleküler biyofizik alt yapısını oluşturmaya başlayarak pratik öğreniminde uygulama alanına sokmuştur. Şimdiye kadar 60’ın üzerinde yüksek lisans ve doktora tezi tamamlanan Anabilim Dalı’nda 100 e yakın uluslararası yayın yapılmıştır. Başta İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu’nca desteklenen 40 proje tamamlanmıştır. Engin Bermek, Rüstem Nurten, Demir Tiryaki, Sina Gökçe tarafından hazırlanan Biyofizik Ders Kitabı 1997 yılında, Rüstem Nurten tarafından düzenlenen Biyofizik Uygulama Notları 1996 yılında yayınlanmıştır.

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine haftada 3 saat kuramsal 8 saat uygulamalı Temel Biyofizik ve Biyofizik dersleri yanında, İ.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, İ.Ü. Meslek Yüksek Okulu Laboratuar Programı’nda, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde, lisans, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisans üstü ve doktora dersleri verilmektedir. Halen Anabilim Dalında Prof.Dr. Rüstem Nurten’in başkanlığında beş öğretim üyesi ve iki uzman olmak üzere beş doktorasını tamamlamış öğretim üye yardımcısı, beş doktora ve dört yüksek lisans programına devam eden dokuz öğrencisi bulunmaktadır.


MİSYON

Biyofizik alanında lisans ve lisansüstü eğitimde ve araştırmada evrensel düzeyde ülkemizin ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yapan bir anabilim dalı olmak.

VİZYON

Biyofizik alanında ulusal ve uluslararası ortamda değerli çalışmalar yapan ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinde temsil edecek, eldeki altyapı olanaklarını en iyi şekilde kullanan, geliştirebilen, bilgi üreten, aydın, yaratıcı, mutlu insanlar yetiştiren bir anabilim dalı olmaktır.

Kısa ve Orta Dönem Hedefler

Lisans düzeyindeki öğrenciler için yeni ders notları ya da kitapları hazırlamak, eskileri güncelliyerek tekrar bastırmak,

İ.Ü. Araştırma Fonu ve TÜBİTAK destekli projelerin oluşturulmasına artan hızda devam etmek,

Uluslararası yayın sayısını artırmak.

Yüksek lisans ve doktora programlarında yıl başına düşen tamamlanan tez sayısını artırmak,

Biyofiziğe özgün tanı ya da tedaviye yönelik analizler geliştirmek,

EĞİTİM

Ders Notları

Ders Konuları

Seminer Listesi

Yüksek Lis. Doktora Dersleri

Biofizik TUS Soruları

ULUSLARARASI YAYINLAR, KONGRE, BİLDİRİ VE POSTERLER

Uluslararasi Yayınlar

Uluslararası Kongre, Bildiri ve Posterler

ULUSAL YAYINLAR

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

KİTAP, PANEL, ÖDÜL

Yayınlanan Kitaplar

Tamamlanmış Tez Çalışmaları

Paneller

PROJELER

Devam Eden Projeler

İLETİŞİM

Tel+90 212 414 21 86

Faks+90 212 414 21 87

E-postaitfbiyofizik@istanbul.edu.tr


TARİHÇE

Biyoistatistik (Biyometri) dersi, 1950’li yıllarda ülkemizde ilk olarak,  İstanbul Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Sıtkı VELİCANGİL tarafından Hijyen dersleri içerisinde verilmeye başlanmıştır. Biyoistatistik ve Demografi  Bilim Dalı ülkemizde  ilk kez 1982’de fakültemizde kurulmuş, 2009 yılında ise bilim dalımız “Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı” adıyla fakültemiz Temel Tıp Bilimleri bünyesinde yerini almıştır. Anabilim Dalımızın ismi Nisan 2014’te   Biyoistatistik Anabilim Dalı olarak değişmiştir.

MİSYON

Fakültemiz öğrencilerine, bilimsel bir araştırmayı planlayabilecek, istatistiksel analizi yapabilecek ve raporunu hazırlayabilecek düzeyde Biyoistatistik yöntembiliminin temel kavramlarını öğrenmek.

• Sağlık bilimleri alanlarında yapılan çalışmaların bilimsel değerinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

• Biyoistatistik yöntembiliminin gelişimine katkıda bulunmak.


VİZYON

Biyoistatistik alanında uluslararası düzeyde en önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından biri olmak.


EĞİTİM

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİME KATILIM

Fakültemiz, Dönem II Dikey Koridorunda “Temel Biyoistatistik”; Dönem III Dikey Koridorunda “Biyoistatistik I” ve Dönem IV Dikey Koridorunda “Klinik Biyoistatistik” dersleri anabilim dalımızca verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde Sağlık Yönetimi bölümünde “Biyoistatistik” dersi verilmektedir.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMLARI
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Biyoistatistik” yükseks lisans ve “Biyoistatistik” doktora programı yürütülmektedir.Ayrıca, yine Sağlık Bilimleri içerisinde yer alan diğer lisans üstü programlardaki “Biyoistatistik” dersleride verilmektedir.


HİZMET

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim  faaliyetlerinin yanında, fakültemizde ve sağlık bilimleri alanlarında yapılan araştırmalara (tez, proje,..) istatistiksel danışmanlık hizmeti verilmektedir. Yine sağlık bilimleri ile ilgili pek çok bilimsel dergiye hakemlik hizmeti verilmektedir.


İLETİŞİM

Tel: +90 212 414 20 00

Dahili:32433

E-posta: adirican@istanbul.edu.tr

URLhttp://www.itfbiyoistatistik.com

Akademik Kadro

Türkiye'de Fizyoloji Bilim Dalı tıp eğitiminin gelişmesine paralel bir gelişme göstermiştir. Modern tıp eğitimi Sultan İkinci Mahmut'un 14 Mart 1827'de Tıphane ve Cerrahhaneyi Amire'den oluşan askeri tıbbiyeyi kurmasıyla başlar ve 1838'de Mekteb-i Tıbbiyeyi Şahane adını alır. 1840 yılında kurulan bu okulda fizyoloji dersleri 2.sınıfta verilmiştir. Eğitim dili Fransızca iken 1870'te Dar-i Şura-i Askeriye'nin kararıyla Türkçe eğitime geçilmiştir. Bu sırada Doktor Şakir Selim, Fizyolojiyi öğrenmek üzere Paris'e Claude Bernard'ın yanına gönderilmiştir. Yurda dönen Doktor Şakir Selim’in (Şakir Paşa) modern fizyoloji eğitiminin kurulması ve gelişmesinde büyük emekleri olmuştur.


TARİHÇE

Doktor Şakir Selim’in "Dürusu Hayatı Beşeriye" isimli bir kitabı da bulunmaktadır. Şakir Paşa 1840-1903 yılları arasında kürsü başkanlığı görevini yürütmüştür. Şakir Paşa'dan sonra öğrencilerinden Kemal Cenap Berksoy Kürsü Başkanlığı görevine getirilmiştir (1903-1933).  ATATÜRK’ün 1933 Üniversite reformunu gerçekleştirmesi ile birlikte ülkemize gelen Prof.Dr. Hans Winterstein'in Fizyoloji Enstitüsü'nde görev alması sonucu Fizyoloji Beşeri Fizyoloji ve Genel Fizyoloji olarak ikiye ayrılmış ve Beşeri Fizyoloji'nin başına Prof.Dr. Kemal Cenap Berksoy, Genel Fizyoloji’nin başına da Prof.Dr.Hans Winterstein getirilmiştir. Prof.Dr.Kemal Cenap Berksoy 1943 yılında emekli oluncaya kadar Beşeri Fizyoloji Kürsüsünün başkanlığını yürütmüştür. Prof.Dr. Berksoy sekretin, gastro-intestinal refleksler, kardiovasküler fizyoloji ile ilgili araştırmalar yapmış ve Fizyoloji laboratuvar ve ders kitapları yazmıştır. Prof.Dr.Hans Winterstein 1933 yılında Genel Fizyoloji Kürsüsünün başına getirilmiş ve 1943 yılında Kemal Cenap Berksoy'un emekliye ayrılması ile de iki kürsü birleştirilerek Fizyoloji Enstitüsüne dönüştürülünce, Enstitüsünün başkanlığına Prof.Dr.Hans Winterstein getirilmiş ve 1953 yılına kadar bu görevde hizmet etmiştir. Prof.Dr. Hans Winterstein araştırmalarını daha çok "Solunumun Kimyasal Düzenlenmesi" konusunda yoğunlaştırmış ve "Reaksiyon Teorisiyle " uluslararası alanda büyük takdir kazanmıştır.

Prof.Winterstein'ın 1953 yılında emekli olması ile Fizyoloji Enstitüsü Başkanlığına Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak getirilmiştir. Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak'ın Fizyoloji'deki çok değerli hocalığı yanında çeşitli araştırmaları ve ders kitapları olduğu kadar Türk siyasi hayatında da önemli bir yeri olmuştur. Temel Tıp Bilimleri Binasının adı 2005 yılında "Ord.Prof.Dr.Sadi Irmak" olarak değiştirilmiştir.

Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak İ.Ü. Atatürk İlke ve İnkîlapları Araştırma Enstitüsünü kurmuş, 1974 yılında emekli olmuş, daha sonra Atatürk İlke ve İnkîlapları Araştırma Enstitüsünde yaşamının sonuna kadar görev almıştır.Ord.Prof.Dr.Sadi Irmak bir süre başbakanlık da yapmıştır. Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına Prof.Irmak'tan sonra Prof.Dr. Nuran Gökhan seçilmiş ve bu görevi 1991 yılına kadar yürütmüştür (1974-1991). Prof.Dr. Nuran Gökhan Prof.Winterstein'ın Reaksiyon teorisine katkısı olan uluslararası alanda büyük yankı uyandıran solunum fizyolojisi üzerindeki çalışmalarının yanında İnsan fizyolojisi kitaplarını yayınlamış ve Fakültemizin Mecmuasının düzenli bir şekilde yayınlanmasına uzun süreler hizmet vermiştir. Biyofizik Kürsüsünün kuruluş çalışmalarına katılmış ve bir süre Biyofizik Kürsü başkanlığını yürütmüştür. Prof. Dr. Gökhan’ın Spor Fizyolojisi Enstitüsünün Yönetmeliklerinin hazırlanmasında büyük katkıları olmuştur. Prof.Dr.Nuran Gökhan İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Prof.Dr. Nuran Gökhan daha sonra İ.Ü. Elektronörofizyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezini kurmuş ve emekli oluncaya kadar da müdürlüğünü yürütmüştür.

Prof.Dr.Hayrünnisa Çavuşoğlu 1991 den emekliye ayrıldığı 1993 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. Prof. Dr. Çavuşoğlu Amerika'da Hematoloji uzmanlığını almıştır. Fizyoloji'deki çalışmalarının ağırlığı da hematoloji üzerinde yoğunlaşmıştır. Prof. Dr. Çavuşoğlu özellikle eritropoietin yapımı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Prof.Dr.Hayrünnisa Çavuşoğlu, Spor Fizyolojisi Enstitüsünün kuruluş çalışmalarına da katılmıştır.

Prof.Dr. Abidin Kayserilioğlu 1993 yılında Prof.Dr.H. Çavuşoğlu'nun emekliye ayrılmasıyla, Fizyoloji Anabilim Dalı başkanlığına seçilmiş 11 Mayıs 1999 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Prof.Dr.Abidin Kayserilioğlu fizyolojide daha çok eritropoez ve hematopoez konularında çalışmış. 1975-1976 yıllarında Manchester Patterson Laboratuvarlarında hücre kinetiği ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Anabilim Dalında doku kültürü laboratuarını kurmuş ve Türkiye'de ilk defa "colony forming unit"ler üzerinde çalışma başlatmıştır. 1979 yılında Spor Fizyolojisi Merkezini kurmuş ve 1999 yılına kadar müdürlüğünü yürütmüştür. Bu merkez 27-1-1999 tarihinde Temel Bilimler Bölümüne bağlı Spor Hekimliği Anabilim Dalına dönüştürülmüştür.
1984- 1996 yıllarında İ.Ü. Rektörlüğüne bağlı Beden Eğitimi ve 1992-1998 yılları arasında ise Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür.

11 Mayıs 1999 da Prof. Dr.Refik YİĞİT Anabilim Dalı başkanı seçilmiştir. Eritropoez ve eritropoiezin regülatör hormonu olan renal ve ekstrarenal kaynaklı, Eritropoietin(EPO) ve Eritrogenin (Eg-REF) Prof.Dr.Refik Yiğit’in başlıca araştırma konularıdır. 1978-79 yıllarında,"Tulane University School of Medicine Department of Pharmacology"de EPO, Eritrogenin(Eg-REF), yenidoğan sıçan karaciğer ve böbrek doku kültürlerinin EPO yapım ile ilgisi, fare fetüs karaciğer ve kemik iliği hücre kültürlerinde, Eritroid koloni oluşumu CFU-E ve BFU-E) üzerinde çalışmalar yapmıştır.

17 Mayıs 2005 tarihinde Prof.Dr.Sacit Karamürsel ABD başkanı seçilmiştir. Prof.Dr.Sacit Karamürsel’in başlıca araştırma konuları kognitif elektrofizyoloji, uyarılma potansiyelleri, intraoperatif monitorizasyon ve EEG feedback tir.

MİSYON

Fizyoloji eğitimi boyunca iyi bir hekim olmak için gerekli olan temel bilimler düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinliklerle bezenmiş, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üreten veya üretilen bilgiyi kullanabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünerek çözüm üretebilen, iletişim becerileri yüksek, empati kurabilen, çağdaş, etik kurallara uyan, bireysel ve grup halinde kaliteli iş üretebilme yeteneğine sahip, insan haklarına ve çevreye saygılı, ülkenin sağlık sorunlarını ve politikalarını takip eden, en doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşabilme becerisine sahip hekimler yetiştirilmesi için temel bilimler düzeyinde sağlam bir alt yapı oluşturan bir anabilim dalıdır.


VİZYON

Öğrencileri, çalışanları, araştırmacıları, öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyleri yüksek olan, türkçe öğrenim veren programlar arasında tercih sıralamasında birinci sırada yer alan, uzmanları ulusal ve uluslararası alanda öncelikli tercih edilen, eğitim ve bilimsel ilişkileri sürekli hale getirilerek geri bildirimlerle beslenen ve gelişen bir anabilim dalı olmaktır.

Kısa ve Orta Dönem Hedefler

Kısa Dönem:-Mevcut eğitim yapısının ulusal ve üniversitenin aktif olduğu uluslararası hedefler (Bologna süreci, ERASMUS, COIMBRA vb.) dikkate alınarak gözden geçirilmesi ve yeni eğitim yaklaşımlarını içerecek şekilde geliştirilmesi,-Ders kredilerinin uluslararası standartlarda sağlandığı,-Ölçme değerlendirme sistemlerinin gözden geçirilip iyileştirildiği,-Öğrenci merkezli eğitime geçildiği,-Öğrencilerinin mesleklerinde başarılı olmasını sağlayacak eğitim modellerinin benimsendiği bir anabilim dalı olmak amacını taşımaktadır.

Orta Dönem:-Ülkenin eğitim kalitesi bakımından en önde gelen,-Uzmanlarının diğer benzer program mezunlarına göre öncelikli tercih edildiği,-Pratisyen hekimin ihtiyaç duyduğu ve ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarıyla örtüşen temel bilim düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanmış,-Belli alanlarda uzmanlaşmak isteyen hekimler için de bir yaklaşıma sahip olan ve bunun başarılması için gerekli alt yapının da tamamlandığı,

EĞİTİM

Mezuniyet öncesi:İstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıfta Genel Fizyoloji ve Kan Fizyolojisi, 2. Sınıf 3.yarıyılda Kardiyopulmoner, Gastro-intestinal, ürogenital sistem fizyolojisi, 2. sınıf 4.yarıyılda ise kontrol sistemleri ve endokrin sistem fizyolojisi dersleri verilmektedir. Ayrıca,-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü-Florence Nightingale Yüksek Hemşirelik Okulu

Mezuniyet sonrası:-İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Fizyoloji yüksek lisans ve doktora-İÜ DETEA Sinir Bilim Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Yüksek Lisans Programı-İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Yüksek Okulu Fizyoloji dersleri  verilmektedir.


AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

Ulusal-Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Yurt içindeki pekçok Üniversite ile ortak çalışmalar yürütmektedirler.-Örnekler: Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi.

Uluslararası-Anabilim Dalımız Öğretim Üyelerinin Yurt dışındaki çeşitli Üniversite ve Araştırma Enstitüleri ile ortak yürüyen çalışmaları mevcuttur.-Universidade Federal de Viçosa- Brezilya ( Coimbra Group, Latin Amerika çerçevesinde )SERTİFİKA PROGRAMLARI

Öğretim Üyelerimiz Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı, Deney Hayvanları Kullanım Sertifika programında teorik ders ve uygulamalarda görev almaktadırlar.

PROJELER

Ulusal projeler : Öğretim Üyelerimiz tarafından çok sayıda TÜBİTAK ve İ.Ü.BAP projesi yürütülmektedir.

Uluslararası projeler : Öğretim Üyelerimiz tarafından çok sayıda uluslar arası proje yürütülmekte ya da uluslarası projeye katılınmaktadır.-Örnek: TÜBİTAK (Türkiye-Makedonya ortak- 108S145- Beyin Elektriksel Aktivitesi ve EEG-Feedback)


BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

a) Ulusal dergi

-TUBİTAK dizininde: 4

-TUBİTAK dizini dışında: 7


b) Uluslararası dergi

-SCI-Exp kapsamı dışında: 

-13-SCI-Exp kapsamında: 8​​​

c) Kitap

-Çeviri (bölüm): 1

-Ulusal (bölüm): 2

-Uluslararası (bölüm): 1

d) Bildiri

-Yurtiçi kongreler: 17

-Yurtdışı kongreler: 11ÖZEL ALANLAR

Özel araştırma alanı:Fizyoloji Anabilim Dalının Genel Araştırma Konuları:Hücre kültürü : İnsan ve fare kemik iliği kültürleri, kültür hücrelerinde oksijen toksisitesi ve antioksidanların etkileri, lösemik hücre kültürleri. İn-vitro ilaç direnci, p-glikoprotein (multi-drug resistence), lenfosit mitojen cevabı.Elektronörofizyoloji : Görsel ve işitsel uyarılmış potansiyeller, beyin elektriksel etkinlik haritalama çalışmaları, harekete bağlı potansiyeller ve klinik koşullarla bağlantıları, Analiz yöntemlerinin geliştirilmesi, kedide stereotaksik olarak yerleştirilen devamlı elektrotlarla beyin fonksiyonlarının araştırılması.Nöroimmünoloji : Otoimmun hastalıkların patogenezine ilişkin T hücre kültürleri, Oligoklonal bant tayini (Multipleskleroz tanısı için), Anti-asetil kolin reseptör antikorlarının serumda tayini, PCR ve HLA doku tiplemesi.Nörofizyoloji : 3 ayrı ekip halinde kan beyin bariyerine etki eden faktörler araştırılmaktadır. Cinsiyet, Konvülsiyonlar, hipertansiyon, lokal iskemi ve hiperglisemi, hipo ve hipertermi, ve beyin tümörlerinde kan-beyin bariyerindeki değişiklikler araştırılmaktadır. Ayrıca öğrenme ve hafıza üzerine etkili drogların etkileri çalışılmaktadır.
Özel Hizmet alanı:-ERG -Elektroretinogram-VEP-Görsel Uyarılma Potansiyeli (Visual Evoked Potential)-BOS da Oligoklonal IGG Bant (immünoblot)-Anti Asetilkolin Reseptör Antikoru-Anti-MuSK Antikor Testi-Anti-Gangliosid (GM1) Antikoru (IgG ve IgM)-Anti-Gangliosid (GQ1b) Antikoru (IgG ve IgM)-DR3/DR4 Tarama Testi (PCR)Nöroşirürji Anabilim Dalı ile ortak olarak verilen klinik hizmetler: -Parkinson cerrahisi sırasında single unit aktivite kaydı ile hedef belirleme-İntraoperatif monitrörizasyon (SEP,BAEP,VEP,EEG,MEP, vb)

İLETİŞİM

Tel+90 212 414 22 52

Faks+90 212 414 22 53

E-posta: itffizyoloji@istanbul.edu.tr

Web: http://www3.istanbul.edu.tr/itf/fizyoloji/

Akademik Kadro

TARİHÇE

Türkiye’de ilk histoloji dersinin “ilmi ensaç” ismiyle Mirliva Saip Paşa (1883-1893) tarafından verilmeye başlandığı bilinmektedir. Tevfik Recep Bey (Örensoy) 1904’de Histoloji ve Embriyoloji adıyla derslerini vermeye başlamış ve 1909’da Histoloji ve Embriyoloji bölümü bir kürsü haline getirilmiştir. 1933’te Atatürk’ün gerçekleştirdiği üniversite reformu ile ilgili olarak tıp fakültesi “Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü” nde Ord. Prof. Dr. Tevfik Recep Örensoy’dan sonra Doç. Dr. Şefik Uras, Macar uyruklu Prof. Dr. Tibor Peterfi, Ord. Prof. Dr. Med. Vet. Üveis Maskar, Prof. Dr. Türkan Erbengi, Prof. Dr.İsmail Petorak, Prof. Dr. Yurdagül Canberk , Prof.Dr.Y Aytekin kürsü başkanlığı yapmışlardır. Haziran 2011’den itibaren Prof. Dr. Leyla TAPUL tarafından bu görev sürdürülmektedir.


MİSYON

• Tıp fakültemizde lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans, doktora ve uzmanlık eğitimi) eğitim alan öğrencilerimize insan hücre ve dokularının yapısal özelliklerini tanıtmak,
• Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalına ait klasik bilgilerin yeni yetişen tıp fakültesi öğrencilerine en iyi şekilde ulaştırılmasını sağlamak,
• Yeni çıkan ders kitapları, süreli yayınlar vb. çalışmalar takip edilerek klasik bilgilerin güncellenmesi, bu çerçevede uygulama preparatlarının yenilenmesi,
• Kullanılan teknik laboratuarların, doku kültürü, elektron mikroskobu, immunohistokimya vb. konularda yapılan çalışmaları yakından takip edecek şekilde düzenlenmesi


VİZYON

• Histoloji ve Embriyoloji bilim disiplinine uluslararası alanda öncülük edebilecek bilimsel çalışmaların planlanması, bu çalışmalarda kullanılacak yeni histolojik tekniklerin geliştirilmesine katkı sağlanması.


EĞİTİM

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM
• İstanbul Tıp Fakültesinin 1. sınıf öğrencilerine Genel Histoloji ve Embriyoloji dersleri
• İstanbul Tıp Fakültesinin 2. sınıf öğrencilerine Özel Histoloji ve Embriyoloji dersleri
• İstanbul Tıp Fakültesinin 1. sınıf öğrencilerine Kök Hücresi ve güncel uygulamaları ve Histolojik inceleme yöntemleri seçmeli dersleri
• İstanbul Tıp Fakültesinin 1. sınıf öğrencilerine Deneysel Araştırma Yöntemleri seçmeli dersleri
• İstanbul Üniversitenin Tıp Fakülteleri, Veteriner Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi ve Fen Fakültesi başta olmak üzere diğer üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda öğrencilere uygulamalı hücre kültür kursları verilmektedir, staj yaptırılmaktadır.
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
Anabilim Dalımızda çeşitli dönemlerde Elektron mikroskobik Teknikler Kursu ve Temel Hücre Kültürü Teknikleri Kursu başlıkları altında Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları düzenlenmektedir.


HİZMETLER

Elektron mikroskobik tetkik, solid doku kültürü, özel sperm tetkiki, hastaya özgü tanı ve tedavi amaçlı doku ve hücre kültürü, dondurma ve saklama işlemleri,Genel işlem dökümü: Anabilim dalımızda fakültemize ait 49106, 49105 ve 49104 kodlu işlemlerin yapılması gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler yıllık yaklaşık 300 adettir.
Özel araştırma ve hizmet alanlarıMikroskopik analizler:1. Dokuların histokimyasal ve immunohistokimyasal incelenmesi2. Dokuların elektron mikroskopik incelenmesiDoku ve hücre kültürü:a) Hasta dokularının hücre kültürü: İleri analizler için kliniklerce istenildiğinde bazı hasta dokularının dondurulmasıb) Araştırma amaçlı satın alınan hücre soylarında hücre kültürü uygulamaları ve madde etkileşimlerinin araştırılması


SERTİFİKA PROGRAMLARI

Anabilim dalımızda değişik senelerde yapılmış olan Işık Mikroskobu teknikleri kursu, Elektron Mikroskobu teknikleri kursu ve Hücre ve Doku kültürü kurslarının ileride bir sertifika programlarına dönüştürülmesi planlanmaktadır.


UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

Anabilim dalımızda Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin kabul etmiş olduğu asistan çekirdek eğitim müfredatı uygulanmaktadır. Bu kapsamda verilen kuramsal dersler; Genel Histoloji (Hücre ve Dokular), Özel Histoloji (Organlar), Özel Embriyoloji (Organların Gelişimi), Deneysel bir Çalışmanın Plânlanması, Elektron Mikroskop Teknikleri, Hücre Kültürü Tekniklerinin Temelleri, İmmünohistokimya Teknikleri, Bilimsel bir Çalışmanın Yazılması, İstatistiksel değerlendirme ve Yayınlanması, Yardımlı Üreme Tekniklerin Temelleri başlıkları altında toplanmıştır. Diğer taraftan Işık Mikroskopi Laboratuarı Uygulamaları, Elektron Mikroskop Laboratuarı Uygulamaları ve İmmünohistokimyasal Tekniklerin Uygulanması başlıkları altında çeşitli uygulamalı dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra düzenli seminer ve makale sunumları yapılmakta ve Biyokimya ve Patoloji Anabilim Dalları ile Tüp Bebek Laboratuarında rotasyon eğitimleri uygulanmaktadır.


Akreditasyon (Eğitim / Hizmet)
Anabilim Dalımızın eğitim faaliyetlerinin akreditasyonu güncel bir konu olarak gündemimizde bulunmakta ve bu amaçla İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığında oluşturulan çeşitli kurullarla işbirliği içerisinde hazırlıklar yürütülmektedir. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin akreditasyonu İstanbul Tıp Fakültesi çatısı altında bir bütün olarak gerçekleştirilecektir. Bu amaçla kurulan Özdeğerlendirme Raporu Komitesinin yönetimi altında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na yapılacak başvuru için Anabilim Dalımızın sunacağı rapor hazırlanmaktadır. Diğer taraftan mezuniyet sonrası asistan eğitiminin akreditasyonu için gerekli hazırlıklar da İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı yönetiminde yürütülmektedir. Bu amaçla Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlık Eğitim Programının amaç ve hedefleri, Anabilim Dalımızın insan gücü değerlendirmesi, kurumumuzda son 5 yılda yapılmış yayınların sayısı, eğitim açısından alt yapı olanaklarımızın değerlendirilmesi, eğitim programının değerlendirilmesi gibi bilgiler toplanmış ve Eğitim Kurumu ve Programını Değerlendirme Raporu düzenlenerek hem yazılı olarak Dekanlığa iletilmiş ve hem de sunum olarak hazırlanmıştır.

İLETİŞİM

Tel+90 212 414 22 83

Dahili+90 212 414 20 00 – 32362 / 32366

Fax+90 212 414 22 84

E-postatapul@istanbul.edu.tr


Akademik Kadro

Ülkemizde Biyokimya alanındaki bugünkü gelişmenin temeli 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi ve Hayati Kimya Enstitüsü’nün kurulması ile atılmıştır. Daha sonra adı Biyokimya Kürsüsü olan bölümün başına getirilen Frankfurt Üniversitesi Tıp Fakültesinden Farmakolog Ord.Prof.Dr. Werner Lipschitz, 1933-1938 tarihleri arasında Biyokimya Kürsüsü başkanlığı yapmıştır.Ord. Prof.Dr. W.Lipschitz fakültede modern biyokimya öğretiminin ve araştırmalarının başlatıcısı olmuştur. 1939 yılında Prag Alman Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Enstitüsü Profesörlerinden Prof. Dr.Felix Haurowitz, Tıbbi ve Hayati Kimya Enstitüsü’nün başına Ord.Prof. ünvanı ile getirilmiş ve 1939-1948 yılları arasında başkanlık yapmıştır. Bu yıllarda enstitüde Dr.Felix Haurowitz’in öncülüğünü yaptığı immunokimya, hemoglobinin ve proteinlerin yapısını aydınlatmaya yönelik çalışmalar başlıca araştırma konuları olmuştur. 1948 yılında Ord.Prof.Dr. F.Haurowitz’in Amerika’ya gitmesiyle Doç.Dr. Mutahhar Yenson, kürsü yönetim ve eğitimi ile görevlendirilmiştir. Doç.Dr. Şevket Tekman öğretim kadrosuna katılmıştır.1949 yılında Prag Alman Üniversitesinden Ord.Prof.Dr. Zdenko Stary Fakültemiz Biyokimya Kürsüsü direktörlüğüne atanmış ve 1949-1958 tarihleri arasında başkanlık yapmıştır. Bu dönemde bilimsel araştırmalar, mükopolisakkaridler ve glikoproteinlerin klinik ve patolojik değişim koşulları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu dönemde öğretim üyesi kadrosuna Doç.Dr. Fahamet Arat ve Doç.Dr. Margarita Arnaki katılmıştır.Prof.Dr. Zdenko Stary’nin ülkemizden ayrılmasıyla, Prof.Dr. Mutahhar Yenson 1958 yılında Biyokimya Kürsüsü direktörlüğüne atanmıştır. Prof.Dr. Mutahhar Yenson çok sayıda orijinal bilimsel araştırma yapmış, Kuramsal Biyokimya ve Uygulamalı Klinik Biyokimya çalışmaları alanında 13 kitap yazmış, birçok öğretim üyesinin yetişmesinde öncülük yapmıştır. Biyokimya Kürsüsü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hatice Bodur, Doç.Dr. Ahmet Araz ve Doç.Dr. Nevzat Baban 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Kürsüsü’nün, Prof.Dr. Şevket Tekman ve Doç.Dr. Nevzat Öner ise 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Kürsüsü’nün kurulmasında görev almışlardır.


TARİHÇE

Prof.Dr.M Yenson’un yaş haddinden 1981 yılında emekli olması ile, sırasıyla Prof.Dr. Fahamet Arat 1981-1989, Prof.Dr. Hikmet Öz 1989-1994 yılları arasında başkanlık yapmışlardır. Anabilim Dalımız kadrosunda görev yapan 1994 yılında Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’na seçilen Prof.Dr. Müjdat Uysal başkanlık görevini halen sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız kadrosunda görev yapan öğretim üyelerimiz Prof.Dr. Gülçin AYKAÇ-TOKER, Prof.Dr. Mukaddes CANBAZ, Prof.Dr. Ahmet SİVAS, Prof.Dr. Nilgün ALPTEKİN-DEMİRKOL ve Prof.Dr. Pernur ÖNER 2006-2009 tarihleri arasında emekli olmuşlardır. Prof.Dr. Serdar Baki ÖZTEZCAN ise başka bir üniversitede görev yapmak üzere ayrılmıştır.


MİSYON VİZYON

Ülke ihtiyacına uygun bilgi ve donanıma sahip, ülkemizdeki sağlık sorunlarının bilincinde ve bu sorunları çözebilme becerisini edinmiş pratisyen hekim yetiştirilmesinde katkıda bulunmaktır.
Normal ve patolojik durumlardaki biyokimyasal süreçlerini inceleyerek; mesleki uygulamalar sırasında klinik problemlerin anlaşılması ve çözümünde biyokimyasal temelleri oluşturabilen etkin, güncel bilgilerle donanmış, modern teknikleri bilen ve kullanabilen eğitim elemanları yetiştirmektir.Hastane laboratuvar denetimi ve yönetimi konusunda bilgileri, modern laboratuvar cihazlarının kullanımı konusunda deneyimli, kalite kontrol kurallarını bilen ve uygulayabilen uzmanlar yetiştirmektir.

Araştırmalarımızla Fakültemizin ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almasına katkıda bulunmak ve uluslararası standartta eğitim veren Biyokimya Anabilim Dalları arasında yer almaktır.


EĞİTİM

EĞİTİM / HİZMETİstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıf Temel Biyokimya Dersleriİstanbul Tıp Fakültesi 2. sınıf Biyokimyada Metabolik Yollar ve Doku - Gen Biyokimyası Dersleri
İstanbul Tıp Fakültesi 3. sınıf Klinik Biyokimya Dersleriİ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Biyokimya Dersleriİstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Biyokimya DersleriTıbbi Biyokimya Uzmanlık (TUS) ve Yüksek Lisans, Doktora EğitimiLABORATUVAR HİZMETLERİ

Biyokimya Anabilim Dalımızın ayaktan tedavi gören hastalar için kan ve idrar örnekleri ile çalışılan spesifik analiz hizmetleri verilmektedir. Yapılan analizlerin 2009 yılı itibarı ile ortalama dökümleri aşağıda belirtilmiştir.

Böbrek taşı analizi 20/yıl

Sperm TUNEL testi 40/yıl

Serumda adenozin deaminaz 70/yıl

İdrarda arilsülfataz A 30/yıl

İdrarda porfobilinojen 25/yıl

İdrarda iyot 530/yıl

İdrarda heksoaminidaz A ve B 20/yıl

UZMANLIK (TUS) EĞİTİM PROGRAMI

Anabilim Dalımızın Uzmanlık Alanın Genel Tanımı

Rutin laboratuvar tetkiklerinin uygulanması ve değerlendirilmesi; yeni geliştirilen analizlerin takibi ve klinik kullanım için hastaneye kazandırılması; yeni metodların geliştirilmesi için çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapılması. Bu alanda 11 Tıpta Uzmanlık öğrencisine Tıbbi Biyokimya uzmanlık eğitimi verilmektedir. Bu öğrencilerin eğitim ve tez çalışmaları sürmektedir.

Biyokimya Anabilim Dalımızın Tıpta Uzmanlık öğrencileri için eğitim programı Temel ve Klinik Biyokimya Laboratuvar Teknikleri altında planlanmış ve bu plana göre yürütülmektedir.

YILLIK YAYIN SAYISI (2008-2009)

Biyokimya Anabilim Dalımız öğretim üyelerinin Uluslararası SCI, SCI Expanded’de yer alan dergilerde yayınlanmış 2008 yılında 18 adet ve 2009 yılında da 19 adet makalesi bulunmaktadır. 16 adet makale de yayına kabul edilmiş olup baskı aşamasındadır.

BİYOKİMYA ANABİLİM DALININ MİSYONU VE VİZYONU

Ülke ihtiyacına uygun bilgi ve donanıma sahip, ülkemizdeki sağlık sorunlarının bilincinde ve bu sorunları çözebilme becerisini edinmiş pratisyen hekim yetiştirilmesinde katkıda bulunmaktır.

Normal ve patolojik durumlardaki biyokimyasal süreçlerini inceleyerek; mesleki uygulamalar sırasında klinik problemlerin anlaşılması ve çözümünde biyokimyasal temelleri oluşturabilen etkin, güncel bilgilerle donanmış, modern teknikleri bilen ve kullanabilen eğitim elemanları yetiştirmektir.

Hastane laboratuvar denetimi ve yönetimi konusunda bilgileri, modern laboratuvar cihazlarının kullanımı konusunda deneyimli, kalite kontrol kurallarını bilen ve uygulayabilen uzmanlar yetiştirmektir.

Araştırmalarımızla Fakültemizin ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almasına katkıda bulunmak ve uluslararası standartta eğitim veren Biyokimya Anabilim Dalları arasında yer almaktır.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin tezleri için İ.Ü. Bilimsel Araştırma Birimi’nden (BAP) destek sağlanmaktadır. Ayrıca Öğretim Üyelerimizin yurt dışı dergilerde yaptıkları yayınlar da BAP tarafından Öncelikli Proje kapsamında desteklenmektedir. Anabilim Dalımız öğretim üyelerinin BAP desteği aldıkları 11 proje (beyaz proje) den 5 adedi tamamlanmış, 6 adet projenin çalışmaları devam etmektedir.

İLETİŞİM

Telefon:0212 414 21 89 - 0212 414 20 00-  

Dahili: 32357

Fax:0212 621 56 42

E-Mail:itfbiyokimya@istanbul.edu.tr

Akademik Kadro

TARİHÇE

1967-1977 “Biyoloji” dersi, FKB (Fizik-Kimya-Biyoloji) programı içerisinde Zooloji-Botanik konularını içeren konular halinde anlatılmıştır.

1977-1978 İstanbul Tıp Fakültesi “Tıp Öncesi Bölümü” İ.Ü. Rektörlüğünün bulunduğu Beyazıt yerleşkesindeki eski morfoloji enstitüsünde kurulmuştur. Dersin sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan ERBENGİ’dir. 1977 yılında Biyolog Filiz AYDIN, 1978 yılında Biyolog Mehmet GÜRTEKİN, 1980 yılında ise Biyolog Gülay SÖNMEZ göreve başlamışlardır.

1981 YÖK kararı ile “Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı” kurulmuş, İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkan ERBENGİ, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından da sorumlu kılınmıştır.

1982 Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Morfoloji binasından İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı içerisine taşınmıştır. Anabilim Dalımız, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü programda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri yetiştirmeye başlamıştır.

1985 Doç. Dr. Mahmut ÇARİN Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına katılmış ve organ ve doku transplantasyonun yapılabilmesi için belirlenmesi gereken doku tipi tayini testleri Anabilim Dalımızda yapılmaya başlanmıştır.

1987 Anabilim Dalımız, İstanbul Tıp Fakültesinde yapılan kadavra böbrek nakli ekibinde yer almaya başlamış olup bu görevi halen sürdürmektedir.

1990 Anabilim Dalımız, çocuk kliniğinde pediatrik kemik iliği nakilleri için hasta/verici hazırlanması çalışmalarına başlamıştır.

1991 Prof. Dr. Türkan ERBENGİ’nin emekli olması ile Prof. Dr. Mahmut ÇARİN Anabilim Dalı Başkanı olmuştur.

1992 Anabilim Dalımız, İç hastalıkları hematoloji bilim dalı KİT ünitesinin açılması ile başlayan nakillerde doku tipi tayini testlerini yapmaya başlamıştır.

1994 Anabilim dalımız HLA laboratuarlarında ve Türkiye de ilk kez moleküler HLA tiplendirilmesi başlamış olup, ilk kez bu konuda geniş katılımlı kurs düzenlenmiştir

1999 Anabilim Dalımızda organ ve doku transplantasyonu için doku tipi tayinini belirleyen testleri yapan HLA - Seroloji ile Moleküler HLA laboratuarları, EFI (European Federation for Immunogenetics) tarafından akredite laboratuarlar olarak kabul edilmiştir.

1999 Türkiye’de bir ilk olan İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankasının kurulmasını sağlamıştır.

2002 Türkiye’de bir ilk olan akraba dışı nakillerde ilk vericiyi bularak Prof. Dr. Deniz SARGIN, Prof. Dr. Sevgi KALAYOĞLU ile birlikte ilk akraba dışı kemik iliği naklinin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur.

2005 Prof. Dr. Mahmut ÇARİN HLA laboratuarlarının periyodik olarak denetlenmesinde EFI tarafından Türkiye’de inspektör olarak görevlendirilen ilk kişidir.

2008 Anabilim Dalımızda öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Fatma SAVRAN OĞUZ’da EFI akreditasyon komitesi tarafından itibariyle inspektör olarak atanarak halen yurtiçi ve yurtdışı pek çok HLA laboratuarının denetlenmesi hizmetini vermektedir.

2010 Tıbbi Biyoloji ABD başkanı Prof. Dr. Mahmut ÇARİN emekli olmuş, Prof Dr. Filiz Aydın ABD başkanı seçilmiştir.


MİSYON

Tıbbi Biyoloji ABD, 1985 yılından itibaren, transplantasyon immünolojisi alanında son teknolojileri takip ederek solid organ ve kemik iliği/kök hücre transplantasyonu ile ilgili kliniklere güvenilir ve doğru test sonuçları sunmayı, bu testlerin ülkemizdeki tüm HLA laboratuarlarında aynı hassasiyet ve doğrulukla yapılması için deneyimlerini paylaşmayı, bu alanda hizmet vermeyi kendisine misyon edinmiştir.


VİZYON

Avrupa İmmünogenetik Federasyonu tarafından akredite edilmiş olması vasıtasıyla oluşan yurt dışı laboratuarlarla olan bağlantıları ve transplantasyon alanında deneyimli personeli ile alanında ülkemizde pek çok ilke imza atan Tıbbi Biyoloji ABD, yetiştirdiği yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile de Tıbbi Biyoloji ve Transplantasyon İmmünolojisi ile ilgili araştırmalara destek verme ve Tıbbi Biyoloji alanında mükemmel eğitim öğretim veren çağdaş, bilgiyi paylaşan ve katılımcı bir anabilim dalı olma çabasındadır.


EĞİTİM

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Mezuniyet öncesi eğitime katılımTıbbi Biyoloji ABD akademik personeli tarafından İstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıf Tıbbi Biyoloji ve Genetik teorik ve uygulama dersleri verilmektedir. Anabilim Dalımızın akademik personeli ek olarak, İÜ Diş Hekimliği Fakültesinde de 1.sınıf Tıbbi Biyoloji ve Genetik teorik ve uygulama dersleri vermektedir.

Mezuniyet sonrası eğitime katılımTıbbi Biyoloji ABD akademik personeli İ.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamındaki Tıbbi Biyoloji ve İmmünoloji yüksek lisans/doktora programları dahilindeki teorik ve pratik dersleri vermektedir. Tıbbi Biyoloji ABD’de Tıbbi Biyoloji yüksek lisans/doktora programları da mevcuttur.


AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

Ulusal :Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği’nin her yıl düzenlediği kurs hazırlama programında yer almaktadır.

Uluslar arası :

1-Avrupa İmmünogenetik Federasyonu kapsamında Balkan ülkeleri arasında HLA serolojik ve moleküler doku tipleme testlerine yönelik kalite kontrol programını 2004 yılından itibaren gerçekleştirmekte olup, ayrıca uluslararası katılımlı “Kalite Kontrol Workshop” düzenlenmesini katkıda bulunmak.

2- 2011 -2012 yılından itibaren “Erasmus Life Long Learning Program”ına eğitmen olarak katkı sağlanmaktadır.


SERTİFİKASYON PROGRAMLARI

Akreditasyon ve Sertifika programları

Tıbbi Biyoloji ABD HLA doku tipleme laboratuarları 1999 yılından itibaren Avrupa İmmünogenetik Federasyonu (EFI-European Federation for Immunogenetics) tarafından akredite edilmiştir. On yıllık akreditasyon deneyimine sahip olan Tıbbi Biyoloji ABD Türkiye’de EFI tarafından akredite edilen ilk laboratuardır. Türkiye’deki pek çok üniversite ve devlet hastanesi HLA laboratuarı kurmak için personelini eğitim amaçlı deneyimli ekip ve ekipmana sahip Tıbbi Biyoloji ABD’ye göndermektedir. Bu amaçla Türkiye’de ilk defa “HLA doku tiplemesi testlerinde standardizasyon” başlıklı bir kurs Tıbbi Biyoloji ABD tarafından düzenlenmiştir. Bu faaliyetlere ek olarak hem ulusal hem de Balkan ülkelerindeki HLA doku tipleme laboratuarları arasında yürütülen kalite kontrol testlerini organize eden bir referans laboratuar olarak hizmet vermektedir. EFI’ye akredite olan veya olmak isteyen her doku tipleme laboratuarının sertifikalı bu ve benzeri bir kalite kontrol programına dahil olması gerekmektedir. Tıbbi Biyoloji ABD kendi düzenlediği kalite kontrol programının yanı sıra Avrupa’daki referans laboratuarların düzenlediği diğer kalite kontrol programlarını da her sene başarıyla tamamlamaktadır.

EFI Sertifikası (EFI-European Federation for Immunogenetics)

IMG-20150710-WA0000

Balkan External Proficiency Testing

Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı 2004 yılında Sağlık Baklanlığı İmmünoloji Alt komitesi tarafından Türkiye'deki HLA laboratuarları arasında HLA kalite kontrol testlerini organize etmekle görevlendirilmiştir. Buna ek olarak 2004 yılındaki EFI kongresinde, EFI kalite kontrol komitesi tarafından EFI 8. bölge eksternal kalite kontrol testlerinin HLA tiplemesi kısmını organize etmekle görevlendirilmiştir. İki ayrı koldan yürüyen kalite kontrol testleri 2008 yılında hem Türkiye'den hem de EFI 8. bölgeden katılımcılarla 'Balkan External Proficiency Testing' adı altında tek bir egzersiz olarak yapılmaya başlanmış ve bugüne dek toplam 9 round başarıyla gerçekleşmiştir. 2013 Ekim ayında 10. Round örnekleri katılımcı merkezlere gönderilecektir.

bept-sertifika

EPT_providers-2016

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DOKU TİPLEME LABORATUVARI TEST REHBERİ

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Test Rehberi


KURS PROGRAMLARI

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER
Transplantasyon İmmünogenetiği ile ilişkili araştırma ve rutin çalışma yöntemlerini içeren teorik/ pratik mezuniyet sonrası kurs programlarını düzenlemeyi hedeflemektedir.

CROSS-MATCH TEKNİKLERİ KURSU

İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası Eğitim Kursu 04 Kasım 2015

I. HLA Günleri Kurs Programı

Kök Hücre

Biyoinformatik Kursu


TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI

Slayt1 (1121x720).jpg Slayt2 (1116x720).jpg Slayt3 (1111x720).jpg Slayt4 (1109x719).jpg Slayt5 (1113x720).jpg  Slayt6 (1125x720).jpg Slayt7 (1117x720).jpg  Slayt8 (1110x720).jpg  Slayt9 (1125x720).jpg  Slayt10 (1112x719).jpg  Slayt11 (1113x720).jpg  Slayt12 (1110x716).jpg


DUYURULAR

hla-gunleri-afis


DÜZENLENMESİ PLANLANAN KURSLAR

İLETİŞİM

Dahili+90 212 414 20 00 - 32313
Fax+90 212 635 11 68
E-postaitftibbibiyoloji@istanbul.edu.tr

Akademik Kadro

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BİLİM DALLARI

1. BakteriyolojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr. Zerrin Aktaş
2. Genel MikrobiyolojiBilim Dalı BaşkanıDoç. Dr. Yaşar Nakipoğlu
3. MikolojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Zayre ERTURAN
4. ParazitolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr.Özden BORAL
5. Viroloji ve Temel İmmünolojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Ali AĞAÇFİDAN

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TARİHÇE

Başka ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da Mikrobiyolojinin kuruluşu ve bağımsız bir Bilim Dalı haline gelişi 19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana gerçekleşmiştir. Bundan önceki devirler, tarih öncesi zamanlardan beri var olan bulaşıcı hastalıkları kaydetme, klinik seyirlerini tarif etme ve etkene bilinçli olarak yönelmeyen tedavi ve korunma yollarını arama devridir. Özellikle çiçek, kızamık, kolera, veba gibi önemli salgınlar yapan ya da tüberküloz, lepra, sifiliz gibi yıpratıcı özelliği ön planda olan hastalıklarla Razi ve İbn-i Sina devirlerinden beri yukarıda belirtildiği anlamda uğraşıldığı bilinmektedir. 1206’da Selçuklular tarafından kurulan Kayseri Darüşşifası, 1399’da İlk Osmanlı Darüşşifası olarak açılan Bursa Darüşşifası, 15. yüzyılda kurulan Fatih ve Edirne Külliyeleri ve 16. yüzyılda bağımsız tıp öğreniminin uygulanmaya başladığı Süleymaniye Külliyesi Türk tıbbının gelişmesine hizmet eden kuruluşlardır.

Üçüncü Selim’in (1761-1808) daha sonra İkinci Mahmut’un (1784-1839) genel anlamda batılılaşma çabaları içinde, Avrupa tıbbıyla yakından ilgilenme yanında, salgın hastalıkların uyarmasıyla bazı organizasyonlar gerekli olmuştur. Halkımız arasında çok eskiden beri kullanılmakta olan variolisation (çiçekleme) 18. yüzyılın başında İstanbul’lu Doktor Timonius’un Latince raporuyla, İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisinin eşi Lady Montagu’nun (1717) mektubu ile ve Voltaire’in (1727) yazdığı filozofik mektup ile batılı araştırıcıların dikkatini çekmiştir.

Osmanlı Devleti’nin sağlık ve tıp alanındaki en önemli sorunu ordu idi. İkinci Mahmut’un yapmış olduğu yeniliklerin ağırlık noktası ordunun yeniden düzenlenmesidir. 1827’de Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin “Asakir-i Mansurey-i Muhammediyye” için padişaha sunmuş olduğu bir tıp mektebi kurma teklifinin gerekçesi ordunun barış ve savaş zamanlarında yeni tıp metotlarıyla bakımıdır. Böylece bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin orduya yönelmesi ciddi sayılabilecek tıp öğreniminin bizde de başlamasına yol açmıştır. 14 Mart 1827’de İstanbul’da Şehzadebaşı’nda Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire kurulmuştur. Fakat istenilen sonucun alınamaması üzerine 1839 Mayısında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane adlı yeni bir tıbbiye, asker hekim yetiştirmek üzere, Fransızca öğretim esas alınarak şimdiki Galatasaray Lisesinin bulunduğu sahada açılmıştır.

Mikrobiyolojinin kurucularından olan Robert Koch ve Louis Pasteur’ün keşifleri, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, yurdumuzda da ilgi ile izlenmiştir. Tüberküloz mikrobunun bulunuşundan birkaç yıl sonra İstanbul’da tüberkülozlu hastaların balgamı incelenmeye başlanmıştır. Pasteur’ün, kuduz aşısını insanlara tatbik ederek, aşının insanları kuduza karşı koruduğunu göstermesi üzerine Sultan I. Abdülhamid aşının yurdumuzda da hazırlanmasını istemiştir. Bunun için 1886 yılında Askeri Tıbbiye Mektebi iç hastalıkları hocası Aleksandr Zoeros paşanın idaresinde Hüseyin Remzi ve Hüseyin Hüsnü Paris’e gönderilmiştir. Zoeros paşa ve Hüseyin Remzi kuduz aşısının hazırlanışını, tatbikini ve bakteriyolojideki muhtelif çalışmaları incelemiş ve öğrenmişlerdir. Heyet Fransa’da 5 ay kadar kaldıktan sonra dönmüştür.

Zoeros paşa 1877’de İstanbul’da Sirkeci Demirkapı’da ilk kuduz hastanesi olan Daülkelp Tedavihanesi’ni kurmuştur. Sonradan bakteriyoloji laboratuvarı da eklenen bu kuruluşa “Dersaadet Daülkelp ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi” adı verilmiştir. Hüseyin Remzi modern bir çiçek aşısı kuruluşu için uğraşmış ve 1892’de çiçek aşısı yapımı için Telkihhane-i Şahane’nin açılışını sağlamıştır.

1847’den beri sürdürülen çeşitli tıp dallarında bilgi edinmek ve yetişmek için Avrupa’ya öğrenci gönderme politikasının olumlu sonuçları tıp ve halk sağlığı alanlarında gittikçe etkili olmaya devam etmiştir. 1890’da Fransa’dan dönen Cemil Topuzlu Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde yaptığı ameliyatlarda ilk defa antisepsiyi Lister-Alfons metoduna göre uygulamaya başlamıştır. 1889-1892 yıllarında Paris’te yaptığı çalışmaları bitirerek dönen ve Askeri Tıbbiye’ye deri ve frengi hocası olan Celal Muhtar Özden çıkan kolera salgınında modern karantina usullerini tavsiye etmiş ve dezenfeksiyon konusunda ilgilileri uyarmıştır. Celal Muhtar Özden Paris’te çalışırken ayakaltında meydana gelen ekzema şeklindeki hastalığın trikofiton infeksiyonu olduğunu keşfederek başarı kazanmıştır.

1893 yılında İstanbul’da yeni bir kolera salgını çıkmıştır. Paris’teki bakteriyoloji öğrenimini bitirip bir yıl önce dönmüş bulunan Zühtü Nazif ile Rıfat Hüsamettin hastaların dışkılarından bakteriyi izole ederek etiyolojik teşhisi koymuşlardır. Salgın için padişahın Pasteur’den tavsiye istemesi üzerine, Pasteur Chantemesse’i İstanbul’a yollamış, İstanbul’da üç ay kalan Chantemesse bir rapor hazırlayıp dönerken İkinci Abdülhamit’e ayrı bir bakteriyolojihane kurulmasını telkin etmiştir.

Chantemesse Fransa’ya dönünce, yerine birisinin gönderilmesi istenmiştir. Yerine Pasteur Enstitüsü’nden Maurice Nicolle gönderilmiştir. Maurice Nicolle Bakteriyolojihane Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. M.Nicolle’ün tertip ettiği şekilde Demirkapı’da Askeri Tıbbiye Mektebi’nin önünde hazırlanan ahşap binada Bakteriyolojihane-i Osmani kurulmuştur. Mekatib-i Askeriye Nezareti’ne bağlı olarak çalışmaya başlayan Bakteriyolojihane 1894’de M.Nicolle’ün isteğiyle Nişantaşı’ndaki Çiftebakkallar’da bulunan Süleymanpaşa Konağı’na geçerek müstakil bir bina kazanmıştır. Tıbbi bakteriyolojiye olduğu kadar veteriner bakteriyolojiye de önem veren, birçok bakteriyolog yetiştiren, difteri, veba vs. serumlarını hazırlayan bu kuruluş, M.Nicolle’ün 1901’de Paris’e dönüşünden sonra 1910’a kadar Remlinger’nin ondan sonra da Simond’un idaresinde çalışmıştır. Bakteriyolojihane bu sıralarda Çemberlitaş’ta Matbaa Sokağı’ndaki bir binaya taşınmıştır.

1867 de öğretime başlayan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyede 1894’den itibaren Prof. Dr. Refik Güran ders vermeye başlamıştır. Prof. Dr. Refik Güran 1908-1909 yıllarında Tıp Fakültesinin Eczacı ve Diş Hekimliği Mektepleri’nin bakteriyoloji hocalığına getirilmiş, 1914 yılında da, Simond’un ayrılması ile Bakteriyolojihane’nin Müdürü olmuş, bu sırada “Hıfzıssıhha Müessesesi” adı altında birleştirilen Bakteriyolojihane, Kimyahane, Dar ülkelp ve Telkihhane de onun idaresine verilmiştir.

1913’den itibaren Bakteriyolojihane-i Osmani’de tifo, dizanteri, veba, kolera aşıları, difteri, meningokok ve dizanteri serumları elde edilmesi için fazla gayret sarf edilmiştir. Gerek birinci dünya savaşı, gerek istiklal savaşı sıralarında ordu ve halk için gerekli aşı ve serumlar bu şekilde sağlanmıştır.

Önce Demirkapı’da daha sonra da Kadırga’da bulunan Tıbbiye-i Mülkiye 1903 yılında bugün Haydarpaşa Lisesi olan binaya nakledilmiştir. Kadırga’da boşalan binalarda daha sonra Eczacı ve Diş Hekimliği Mektepleri kurulmuştur. Tıbbiye Mektebi 1908 yılında Fakülte haline getirilmiş, Askeri Tıbbiye de ona katılmıştır. Prof. Dr. Refik Güran 1914 de Tıp Fakültesinin bakteriyoloji direktörü olmuştur.

1933’de Üniversite reformu yapıldığında, Haydarpaşa’dan İstanbul tarafına nakledilen Tıp Fakültesinin muhtelif enstitü ve kliniklerine Avrupa’dan bilim adamları davet edilmiştir. Bu arada Mikrobiyoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü Direktörlüğü’ne Prof. Dr. Hugo Braun tayin edilmiştir. Fakültenin Parazitoloji Enstitüsü Direktörlüğüne de İsmail Hakkı tayin edilmiştir. Bir süre sonra İsmail Hakkı emekliye ayrılmış ve adı geçen iki kürsü “Mikrobiyoloji, Salgınlar Bilgisi ve Parazitoloji” adı altında birleştirilmiş ve Direktörlüğüne Prof. Dr. Hugo Braun getirilmiştir. Prof. Dr. Hugo Braun Türkiye’de 16 yıl kalmış, bu süre içinde çeşitli araştırmalar yapmış ve çok kıymetli kitaplar yazmıştır. Prof. Dr. Hugo Braun’dan sonra 1950’de Mikrobiyoloji Kürsüsünü yönetmek görev Ord. Prof. Dr. Ziya Öktem’e verilmiştir. Ord. Prof. Dr. Ziya Öktem çeşitli araştırmalar yapmış ve bugün dahi kıymetini kaybetmeyen çok değerli kitaplar yazmış, Kürsü’yü 1960 yılına kadar yönetmiştir.

1962 yılından itibaren adı “Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji” olan Kürsüyü Prof. Dr. Ömer Özek yönetmeye başlamıştır. Prof. Dr. Ömer Özek çeşitli konularda birçok araştırma yapmıştır.

Prof. Dr. Ömer Özek’in 1960-1962 yılları arasında zorunlu ayrılığı sırasında ve emekli olduktan sonraki 1973 yılından 1992 yılına kadar olan sürede Prof. Dr. Enver Tali Çetin Başkanlığında yönetilen ve adı Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak belirlenmiş olan bölümümüzde sırasıyla 1993-2000 yılları arasında Prof. Dr. Özdem Anğ ve 2000-2006 yılları arasında ise Prof. Dr. Emel Bozkaya Anabilim Dalı Başkanlık görevini sürdürmüştür. Son olarak Anabilim Dalı adı “Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı” olarak düzenlenmiştir. Anabilim Dalı Başkanlık görevi 2006 yılından günümüze kadar Prof. Dr. Bülent Gürler tarafından yürütülmektedir.

Anabilim Dalımız içinde 1990 yılında Bakteriyoloji, Genel Mikrobiyoloji, Mikoloji. Parazitoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji ve Temel İmmünoloji olmak üzere altı Bilim Dalı kurulmuştur. Daha sonra bu Bilim Dallarından Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı 2000 yılında görülen gerek üzerine lağvedilmiştir.

MİSYON

Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim alanında gerekli bilgi, beceri ve özeni gösteren bireyler yetiştiren, gerek araştırma yönüyle, gerekse bilgi olarak topluma kazandırılan öğrencileri yetiştiren aynı zamanda modern dünyanın da kabul ettiği kaliteli sağlık hizmeti sunan bir Anabilim Dalı olmaktır.

VİZYON

Mikrobiyoloji Biliminde Türkiye’nin en köklü, en eski ve kapsamlı ve önde gelen akademik önemini korumak ve ileri taşımaktır.

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER

Eğitim, hasta materyali ve araştırma hakkında daha başarılı ve son gelişmelere uygun ortamı oluşturmalı ve daima en iyiyi hedef almıştır.

EĞİTİM

Akademik İşbirliği: Çok merkezli çocuk hastalarda pnömokok sürveyans çalışması,

Ulusal: Ulusal influenza referans laboratuvarı’nın Sağlık Bakanlığı işbirliği

Uluslar arası: Dünya Sağlık örgütü, Bölgesel İnfluenza referans laboratuvarı


SERTİFİKA PROGRAMLARI

Hücre kültürü sertifika programı

Flow sitometre sertifika programı

LABORATUVAR

Rutin laboratuvarıPCR laboratuvarı
Transplantasyon laboratuvarıGenel mikrobiyoloji laboratuvarı
Anaerop laboratuvarıGastrointestinal sistem laboratuvarı
Mikoloji laboratuvarıAraştırma laboratuvarı
Tüberküloz laboratuvarıKukens laboratuvarı
Parazitoloji laboratuvarıMolekuler parazitoloji laboratuvarı
Elıza laboratuarıMolekuler mikoloji laboratuvarı
Immunoloji laboratuvarıInfluenza laboratuvarı
 Chylamydia /HIV/HPV laboratuvarı

PROJELER

Erişkinlerde invazivvenon invazif hastalıklara sebep olan S.pneumonie’nin Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık resrospektif laboratuvar çalışması. ( özel destekli ) Prof Dr Nezahat Gürler

Proje No: 2836 Klinik örneklerden izole edilen Saureus suşlarında Panton- Val entinel (PUL)

Proje No: 7541 Kan infeksiyonlarından kontaminu ve patojen bakteri ayırım için Serum prokasitemin düzeyinin tanısal değerinin değerlendirilmesi Lütfiye Öksüz, Prof Dr Nezahat Gürler

Proje No: 10535 Dermatofitlerin idantifikasyonunda multipleks PCR optimizasyonunun sağlanması. Dr. Serdar Susever Prof Dr Yıldız Yeğenoğlu

Proje No: 17145 Solunum sistemi örneklerinde P.jirovecii tanısı ve konvansiyonel yöntemlerde real time PCR yönteminin karşılaştırılması. Dr. Serdar Susever, Prof. Dr. Ali Öner, Prof Dr Ali Öner, Prof. Dr. Yıldız Yeğenoğlu, Prof. Dr. Raifuasel, Msc. Sezer Dere

İnfluenza B enfeksiyonlarının Klinik yükü (yurt dışı) Dr.Meral Ciblak, Prof Dr Selim Badur, Melis Kanturvardar, Nurcihan Fındıkcı, Serkan Asar

Gribin iş yerlerinde ekonomik yükü. ( sanayi destekli ) Prof Dr Selim Badur, Meral Çiblak, Melis Kanturvardar, Nurcihan Fındıkcı, Serkan Asar

İnfluenza viruslerinde anti-viral direnç. .( sanayi destekli ) Dr.Meral Ciblak, Prof Dr Selim Badur, Melis Kanturvardar, Nurcihan Fındıkcı, Serkan Asar

Grip aşılarının etkinliği (Sağlık Bakanlığı destekli) Prof Dr Selim Badur, Meral Çiblak, Melis Kanturvardar, Nurcihan Fındıkcı, Serkan Asar

Hospitalize IBH olguları (sağlık bakanlığı destekli) Dr.Meral Ciblak, Prof Dr Selim Badur, Melis Kanturvardar, Nurcihan Fındıkcı, Serkan Asar

İnfluenza akışı solunum yolu enfeksiyon etkenleri (tez) Melis Kanturvardar, Prof Dr Melis Kanturvardar, Meral Çiblak

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
SCI-SCI Expadded yayınları 15 adet.

Özel Alanlar

Özel araştırma alanı: Moleküler laboratuarı ( İnfluenza, bakteriyoloji, mikoloji )
Özel Hizmet alanı: HIV+İnfluenza ulusal laboratuvar, pnomokok tiplendirilmesi
Özel eğitim alanı: Lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık yandal uzmanlık eğitim alanı

İLETİŞİM

Tel+90 212 414 20 00 - 31399
Fax+90 212 414 20 37
E-postaitfmikrobiyoloji@istanbul.edu.tr
URL http://istanbultip.istanbul.edu.tr/mikrobiyoloji-ve-klinik-mikrobiyoloji-anabilim-dal/

Akademik Kadro

TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Enstitüsü’nden Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’na  geçiş süreci

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk tıp fakültesi olarak tarihsel öneme sahip Fakülte’de eğitim etkinliğinin geliştirilmesi amacıyla özel bir yapılanmaya gereksinim olduğu düşüncesi 1970 lerde başlamıştır.

İÜ senatosu kararıyla İTF Tıp Eğitimi Araştırma Enstitüsü, 21 Nisan 1977 tarihinde kurulmuştur. Tıp Eğitimi Araştırma Enstitüsünün, Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne dönüştürülmesi 1983 yılında gerçekleşmiştir.

Fakültemizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın kuruluşu 17 Aralık 2004 tarihinde YÖK tarafından onaylanmıştır. 2005 yılında yapılan çalışmalarla  Merkez anabilim dalına dönüşmüş ve tüm çalışmalarını Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’na devretmiştir.

MİSYON

Amacımız

Tıp; sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için doğal bilimler ve sosyal bilimlerin insan yaşamına birbirini tamamlayıcı şekilde katkı sağlayan çok disiplinli bir uygulama alanıdır. Bu görüşün tıp eğitiminde program düzeyinde benimsenmesi, programın bu alanda etkili bir eğitim yapılabilmesi ve değerlendirme etkinlikleri aracılığıyla sürekli olarak geliştirilmesi Anabilim Dalı etkinliklerinin temel amacıdır. Bu gerekçeyle Anabilim Dalı İstanbul Tıp Fakültesi’nde aşağıda özetlenen etkinliklere katkı yapmayı hedeflemektedir:

1.Gereksinim belirleyici araştırmalar yapma (1. Durum değerlendirme)

2. Belirlenen gereksinimleri insan kaynağı, araç-gereç-yapı, yönetim, motivasyon, para kaynağı açısından yerine konması için aracı olma (2. Kaynak sağlama için savunuculuk)

3. Geliştirilen programların uygulanması için destek olma (3. Süreci geliştirme)

4. Uygulamaların amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için aracı olma (4. Süreci değerlendirme)

5. Öğrencilerin amaçlanan programlara göre yetişmeleri için aracı olma (5. Sonucu değerlendirme)

6. Sürekli değerlendirme ile gelişimi sürdürme (6. İzleme- Geliştirme)

 

VİZYON

Anabilim Dalı çalışanlarının ek görevle ya da tam zamanlı olarak çalışan Tıp Fakültesi öğretim elemanları, uygulamalara destek olan eğitim ve araştırma alanında uzmanlaşmış elemanlar ve çalışma yerlerinde uygulamalara destek olan gönüllü öğretim üyeleri ve sekreterlik kadrolarından oluşması ve yukarıda tanımlanan görev alanlarından birinde ya da birden fazlasında görev alabilmesi yaklaşımı benimsenmiştir.

Anabilim Dalının etkinliklerinde temel yaklaşımlar:

o Her aşamaya yöneticiler, öğretim üyeleri ve öğrenciler görüş ve güçleriyle birlikte katılmalıdır.

o Yapılan araştırmalarda niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmalıdır

o Bilişim teknolojilerinden destek alınmalıdır.

o Kararlar ilgili konuda üstünlükler, zorluklar, olanaklar ve olası tehditler dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

o İTF gibi köklü geleneği, etkili öğretim üyeleri olan kuruluşlarda, temel yönetim ilkelerinin zedelenmemesi özellikle önemlidir. Yapısal değişimler için, yönetimle paylaşılan öneriler araştırmalara dayalı olarak geliştirilmeli, yeni kuralların oluşturulması için eşgüdüm içinde çalışılmalıdır.

o Erişkinler için süreç işlevleri içerik işlevlerinden daha önemli olduğu her adımda dikkate alınmalıdır. Bu nedenle verimli ve uyumlu bir süreç yaşamak için paydaş arasında etkili iletişim temel yaklaşım olmalıdır

o Sınırlı kaynaklar gözetilerek, ideal yerine yapılabilecek etkinliklerin gerçekleştirilmesi öncelik alanını belirlemede temeldir.

EĞİTİM

SİMÜLE HASTA UYGULAMASI HAKKINDA

Simüle Hasta Laboratuvarı öğrencilerimize hekimlik uygulamaları becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. SH uygulaması 2. sınıf öğrencileri için muayene odasında SH dan anamnez/öykü alma, 3. sınıf öğrencileri için fizik muayene becerisini geliştirmek üzere kurgulanmıştır.

SH uygulaması sırasında görüntü kaydı alınır, izlemesi ve değerlendirmesi için laboratuar yöneticisi tarafından öğrenciye verilir. Uygulama sonrasında danışman öğretim üyesi ve gruptaki öğrenciler iki hafta içinde geribildirim toplantısı yapar.

İLETİŞİM

Tel:  0212 414 21 54

Akademik Kadro

TARİHÇE

Bugünkü bilgilerimize göre; Fakültemizde ilk Tıp Tarihi dersi 1856-1857 eğitim yılında, Dr. Charles Edwards (ö.1894) tarafından verilmiştir. Dr. Charles Edwards Kırım Savaşı’nda Osmanlı ordusunda  görevli bir İngiliz’di. O sırada hasta olan Refia Sultan’ın da özel hekimiydi. Kendisinden memnun kalan Refia Sultan’ın isteği üzerine 2.500 kuruş maaşla Tarih-i Tıp dersini okutmak üzere Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye (Askeri Tıp Okulu)  atanmıştı.


Deontoloji dersi 1876 yılında programa girmiş, sonraları bu iki ders tek bir hoca tarafından değişik isimler altında okutulmuştur. Nurican Efendi Deontoloji ders notlarını;  Précis de Déontologie Médicale. Cours Elémantaire Professé A l'Ecole Imperiale de Médicine de Constantinople (Constantinople 1877) adıyla yayınlamıştır. Bu kitap Avrupa’nın 3. basılı medikal deontoloji kitabıdır.


Tıp Tarihi ve Deontoloji dersleri, henüz aydınlanmamış dönemler geçirerek 1933 Üniversite reformuna kadar sürmüştür. Üniversite Reformu’nda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde  “Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü”  kurulmuş, başkanlığına  Doç. Dr. A. Süheyl Ünver (1898-1986) tayin edilmiş, ardından Prof. Dr. S. Süheyl Ünver’in direktörlüğünde “Tıp Tarihi Enstitüsü” adını almıştır.


Bu dönemde Tıp Tarihi Müzesi kütüphane ve arşiv oluşturulmuştur. Önceleri dersler Tıp Tarihi ağırlıklıyken, organ aktarımlarının başlamasıyla Deontoloji önem kazanmış, daha sonra dünya genelinde tıbbi teknolojinin gelişmesi sonucu bazı tıbbi uygulamaların tartışmalı hale gelmesi, konuya felsefi yönden yaklaşma gereğini doğurmuştur. Deontoloji Tıbbi Etik haline dönüşmüştür.Ders İsimleri ve Hocalar (1856 - 2009)...


1856 - 1865Tarih-i Tıp: Charles Edwards
1876İlm-i Edeb ve Vazife-i Tıbbiye (Terbiye Bilimi ve Tıbbi Görevler): Rusinyan Efendi (Nahabed Rousignan)
1876 - 1881İlm-i Edeb ve Vazife-i Tıbbiye (Terbiye Bilimi ve Tıbbi Görevler): Nurican Efendi (Hosvep Nuricanyan)
1902 - 1903Tarih-i Tıp ve Vezaif-i Etibba (Tıp Tarihi ve Hekimlik Görevleri): Zoeros Paşa (Aleksan Çaiki Zoeros)
1906 - 1909Vezaif-i Etibba ve Tarih-i Tıp (Hekimlik Görevleri ve Tıp Tarihi): Ethem Akif Battalgazi
1911 - 1912Tarih-i Tıp ve Vezaif-i Etibba : Zoeros Paşa
1912 - 1913Tarih-i Tıp ve İlm-i Hüsn-i Ahlak-ı Tıbbiye (Tıp Tarihi ve Güzel Tıp Ahlakı): Zoeros Paşa
1916Usul-i Muaşeret-i Tıbbiye ve Tarih-i Tıp (Tıbbi Görgü Usulü ve Tıp Tarihi)
1918 - 1922Deontoloji Medikal ve Tıp Tarihi
1923Tarih-i Tıp ve Usul-i Muaşeret
1924Tarih-i Tıp ve Deontoloji : Adnan Adıvar
1925 - 1927Galip Ata Ataç
1933 - 1967Tıp Tarihi Enstitüsü : A.Süheyl Ünver
1967 - 1977Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü : Bedi N.Şehsuvaroğlu
1977 - 1979Ayşegül Demirhan
1979 - 1992Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı : Arslan Terzioğlu
1992 - 2004Arslan Terzioğlu - Nuran Yıldırım - Öztan Öncel
2005 - 2009Deontoloji ve Tıp Tarihi , Tıbbi Etik: Öztan Öncel - Nuran Yıldırım - Arın Namal - Hakan Ertin

MİSYON 

VİZYON

EĞİTİM

İLETİŞİM

Dahili+90 212 440 00 00- -32333
Tel+90 212 414 22 86
Fax+90 212 414 22 86
E-mailitf.tte@gmail.com