Dahili Tıp Bilimleri

Akademik Kadro

TARİHÇE

1909 yılında Askeri-Mülki Tıp Mektepleri birleştirilerek oluşturulan İstanbul Tıp Fakültesinde 1967 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin ayrılışı ile, İstanbul Tıp Fakültesi olarak devam eden kuruluştaki Adli Tıp Enstitüsü, Prof. Dr. Hikmet Yalgın ve Prof. Dr. Şemsi Gök’ün Cerrahpaşa Tıp Fakültesine geçmeleri ile hocasız kalmış ve Adli Tıp Enstitüsüne patolojik anatomi hocası Prof. Dr. Besim Turhan vekaleten görevlendirilmiştir. 1969 yılına kadar eğitim ve öğretim Prof. Dr. Şemsi Gök tarafından yürütülmüştür. 1969 yılında Adli Tıp Müessesesi  ve Meclisi Başkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Cahit Özen müesseseden ayrılarak İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsüne hoca olarak atanmıştır. 1967 yılında iki fakülte haline gelen kuruluşlardaki Temel Bilim Kürsülerine Cerrahpaşa ve Çapa olarak yer tahsis edilip rektörlükçe inşaata başlanmış  ancak Çapa camiası içinde yapılan binada Adli Tıp Enstitüsü için bir yer ayrılmamıştır. Prof. Dr. Besim Turhan’ın müracaatı üzerine bir komisyon kurularak Anatomi ve Patolojik Anatomi Enstitüleri arasına sıkıştırılmak sureti ile Adli Tıp Enstitüsü için bir yer tahsis edilebilmiştir. 1967 yılında Kürsü Başkanlığına 1969 yılında atanan Prof. Dr. Cahit Özen öğrencilerine adli tıp derslerini vermeye başlamış, ayrıca Diş Hekimliği öğrencilerine de konferans mahiyetinde adli tıpla ilgili dersler vermiştir. Uzun zaman tek başına çalışan kalan Prof. Dr. Cahit Özen’in yanına 1975 yılında Adli Tıp Müessesesi Morg Şubesi Müdürü Dr. Mehmet Aykaç uzman asistan olarak atanmıştır. Dr. Mehmet Aykaç 1980 yılında doçent, 1988 de profesörlüğe yükseltilmiştir. Bu esnada Kürsüye asistan olarak giren ortopedi uzmanı Dr. Erdem Akkay adli tıp uzmanlığını kazanarak eğitim ve öğretime iştirak etmiştir. Prof. Dr. Cahit Özen 1983 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılınca kürsü başkanlığına  Doç. Dr. Mehmet Aykaç atanmıştır. Bu yıllarda Adli Tıp Kürsüsü, Temel Bilimler binası içinde daha geniş bir bölüme müstakil olarak yerleşmiş ve Prof. Dr. Mehmet Aykaç 1993 tarihinde yaş haddinden emekli olunca yerine adli tıp profesörü Dr. Erdem Akkay tayin edilmiştir. 1998 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı seçilmiştir. Prof. Dr. İmdat Elmas 13.05.2004 tarihinde  Anabilim Dalı Başkanlığı’na  atanmış olup Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı  02.03.2005 tarihinde yeniden Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanmıştır. 30.07.2007 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Anabilim Dalı Başkanlığı’na seçilmiş olup, halen bu görevine devam etmektedir. Adli Tıp Anabilim Dalı’nda halen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof.Dr. İmdat Elmas, Prof. Dr. Nadir Arıcan, Doç. Dr. Nevzat Alkan, Uzm. Dr. Birgül Tüzün ve 5 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi görev yapmaktadır.


MİSYON

MİSYONTürkiye’de Adli Tıp hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi konusunda asistan ve uzman düzeyinde  eğitim çalışmaları yapılması ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılması. 

VİZYON 

Adli Tıp Anabilim Dalı’nın adli tıp hizmetleri konusunda öncü bir nitelik taşıması.


EĞİTİM

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİME KATILIM
İstanbul Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencilerine yönelik 2 hafta süre ile adli tıp stajı kapsamında teorik ve pratik(otopsi uygulaması) ders programı, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu, Rektörlük ve Dekanlık onayı ile özel Üniversite Tıp ve Hukuk Fakülteleri’nde adli tıp ders programı öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMAdli Tıp Uzmanları Derneği işbirliği ile pratisyen hekimlere yönelik adli tıp eğitim programları, İstanbul Protokolü kapsamında hekim, hakim ve savcılara yönelik adli tıp eğitim programları, Çocuk İstismarı ve İhmali, Aile İçi Şiddet, Yaşlı İstismarı konularında fakülte içi anabilim dallarına, pratisyen hekimlere ve konu ile ilgili uzmanlık alanlarına yönelik eğitim programları öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI
Anabilim Dalı asistan eğitim programı ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde adli tıp ders programı ve tez danışmanlığı hizmetleri, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nda asistan eğitim programı kapsamında yer alan seminerler öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.


HİZMET

ÖZEL ARAŞTIRMA VE HİZMET ALANLARI
Anabilim Dalı’nda kurulmuş olan araştırma laboratuarında diğer anabilim dalları ile müştereken deneysel hayvan çalışmaları sürdürülmektedir. Anabilim Dalı Polikliniği her gün saat 09.00-15.30 arasında hizmet vermekte olup, 1 Öğretim Üyesi, 1 Uzman ve 1 Asistan denetiminde adli travmatoloji, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, yaşlı istismarı ve cinsel istismar ve yazı-imza incelemesi konularında özel ve resmi başvuruları kabul ederek bilirkişilik hizmeti vermektedir.


İLETİŞİM

Tel:+90 212 414 21 74-75

Fax:+90 212 621 56 42

E-posta:adlitip@istanbul.edu.tr

Akademik Kadro


AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANIDoç.Dr.Ayşe PALANDUZ
  
Uzm. Dr. Sema BÜYÜKÇELEBİ TUNCER 
Uzm. Dr. Sabiha Banu DENİZERİ 
  


TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1993 yılında Prof. Dr. Abdülkadir Kaysı başkanlığında kurulmuştur. 2000 yılında tıpta uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bugüne kadar toplam 9 Aile Hekimliği Uzmanı eğitimini tamamlamıştır.

MİSYON VİZYON

MİSYON
1.Tıp öğrencilerinin Aile Hekimliği disiplini ile ilgili farkındalıklarını sağlamak,

2.Tıp öğrencilerinin mezuniyet sonrasında birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda kullanacakları bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarına katkıda bulunmak,

3.Aile Hekimliği çekirdek yeterliliklerine sahip, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı, koruyucu hekimliği ön planda tutan, güncel tıbbi bilgiyi takip eden, sürekli öğrenme alışkanlığı kazanmış, kanıta dayalı ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak, etik değerleri gözeten, iyi iletişim kurabilen aile hekimliği uzmanları yetiştirmek,

4.Sürekli Tıp Eğitimi kapsamında Aile Hekimliği Uygulamasında yer alan hekimlere yönelik eğitim etkinliklerinde yer almak,

5.Birinci basamak sağlık hizmeti sunumuna ışık tutabilecek bilimsel araştırmalar yapmak,

6.Güncel bilgilerin ışığında, toplumun gereksinimlerine uygun Aile Hekimliği hizmeti vermek,

7.Diğer tıp disiplinleri ile işbirliği yapmaktır.

VİZYON
Aile Hekimliği disiplininin temel ilkeleri çerçevesinde, güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, birinci basamak sağlık hizmeti sunacak hekimlerin yetiştirildiği; Aile Hekimliği disiplinine ışık tutacak, toplumun ihtiyaçlarına yönelik bilimsel araştırmaların yürütüldüğü; yaş, cinsiyet ve rahatsızlık ayrımı yapmaksızın tıbbi bakım arayan her bireye kapsamlı, sürekli ve nitelikli hizmet sunulan bir merkez olmaktır.

EĞİTİM

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Tıp Eğitimi:

Aile Hekimliği: 1 sınıflar için toplam 12 saat

Tıpta uzmanlık eğitimi:

Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi: Halen 5 tıpta uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Son 1 yıl içinde SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış çalışma sayısı: 2


İLETİŞİM

Tel +90 212 414 20 00 - 32652E-posta

ailehekimligi@istanbul.edu.tr

Akademik Kadro

Çocuk Sağlığı VE Hastalıkları Bilim Dalları

1. Beslenme ve MetebolizmaBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Gülden Fatma GÖKÇAY
2. Büyüme Gelişme ve Pediatrik EndokrinolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Fatma Feyza DARENDELİLER
3. Çocuk AcilBilim Dalı BaşkanıDoç. Dr. Metin UYSALOL
4. Çocuk Gastro, Hepatoloji ve BeslenmeBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Özlem DURMAZ UĞURCAN
5. Çocuk Göğüs HastalıklarıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Zeynep Ülker TAMAY
6. Çocuk NörolojisiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Nur AYDINLI
7. Çocuk RomatolojisiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Rukiye Nurten ÖMEROĞLU
8. Ergen SağlığıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Firdevs BAŞ
9. Genel PediatriBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayşe KILIÇ
10. Klinik İmmünolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayper SOMER
11. NeonatolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Emine Asuman (ÇELENK) ÇOBAN
12. Pediatrik AllerjiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Zeynep Ülker TAMAY
13. Pediatrik Genetik HastalıklarıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Seher BAŞARAN
14. Pediatrik İnfeksiyon HastalıklarıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayper SOMER
15. Pediatrik KardiyolojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Rukiye Nurten EKER ÖMEROĞLU
16. Pediatrik NefrolojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr. Ahmet Nevzat NAYIR
17. Pediatrik Onkoloji ve HematolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Zeynep KARAKAŞ
18. Sosyal PediatriBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayşe KILIÇ
19. Yoğun BakımBilim Dalı BaşkanıProf.Dr. Kemal NİŞLİ

TARİHÇE

MİSYON VİZYON

EĞİTİMTelefon:0 (212) 414 20 00
 Dahili: 
Fax: 
E-Mail Akademik KadroÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANIDoç. Dr. Murat COŞKUN
  
Doç.Dr.Nusret SOYLU 
Öğr.Gör.Dr. Ali KARAYAĞMURLU 
 Uzm.Dr.İlyas KAYA 
  

TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ülkemizde kurulmuş olan bu alandaki ilk birimdir. 10 Mart 1956 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü olarak kurulmuştur. Çocuk psikiyatrisi enstitüsünün amacı “Çocuklarda görülen akıl hastalıkları ile zeka ve karakter özelliklerini tetkik ve bunlarda görülecek bozuklukları önlemek, cemiyete adaptasyon aykırılıklarını gidermek hususunda çalışmalarda bulunmak, poliklinikler açmak, bilimsel yayınlarda bulunmak, konferanslarla halkı aydınlatmak, gerektiğinde hasta çocukların aileleri ile işbirliği yapmak, okullarla ilişki kurmak ve bu konularda yayınlarda bulunmaktır” şeklinde belirtilmişti. Kurulduğu tarihten bu yana ülkemize önemli hizmetler sunan kliniğimiz 1991 yılında ayrı bir anabilimdalı olarak İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı adını almıştır.

MİSYON VİZYON

Misyonumuz; İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği kurulduğundan bu yana pek çok alanda hizmet vermiş ve gelişme göstermiştir. Bir üniversite kliniği olarak temel görevleri;  hastaların tanı ve tedavisini üstlenmek ve yürütmek, ruh sağlığı alanında çalışanların ve toplumun eğitimi ve hastalıkların tanı ve tedavisinde ve farklı alanlarda bilimel çalışmalar yürütmektir.

EĞİTİM

Eğitim faaliyetleri tıp öğrencilerini bu alanda  yetiştirme ve uzmanlık eğitim programı sunmak, erişkin psikiyatrisi asistanlarının bu alanda eğitimlerini sağlama, psikoloji, pedagoji, sosyal çalışma, master ve doktora öğrencilerine staj talebini  karşılamayı içermektedir. Eğitim programımız tıpta uzmanlık öğrencileri (asistanlar) için zengin klinik birikimi sağlamak yanında araştırmacı  olmalarını teşvik etmekte ve araştırma projelerinde bulunmaları için gereken destek ve süpervizyon verilmektedir. Kliniğimiz 1991 yılından bu yana Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile uzmanlık öğrencisi almaktadır ve şimdiye kadar çok sayıda çocuk psikiyatrisi uzmanı yetiştirmiştir. Kuruluşundan bu yana TUS’nda en yüksek puan alan uzman hekim adaylarının tercih ettiği bir bölüm olan kliniğimizde şu anda 19 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Öğretim kadorusu olarak 3 öğretim görevlisi ve 2 uzman hekim bulunmaktadır. Kliniğimiz gerek öğretim üyesi sayısı gerekse de uzmanlık öğrencisi sayısı açısından ülkemizdeki en büyük Çocuk Psikiyatrisi kliniği olma özelliği taşımaktadır.

POLİKİNLİK HİZMETLERİ

Kliniğimizin en önemli hizmet alanlarından birisi her gün çok sayıda çocuk ve ailesine ruh sağlığı hizmetinin verildiği ayaktan hasta tedavi ve takip poliklinikleridir. Kliniğimizde sağlık hizmetlerinde tıp doktorları yanı sıra psikologlar, pedagoglar, sosyal çalışmacılar ve psikiyatri hemşireleri görev yapmaktadır. Bu ekip elemanları hastanın çeşitli değerlendirme aşamasında, gerek nöropsikolojik, gerek gözlem ve aile incelemesi programlarında rol almaktadırlar. Hastalara sunulan tıbbı hizmetin yanı sıra danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunulmaktadır. Devamını okumak için tıklayınız.

ARAŞTIRMALAR

 Araştırma alanında hem klinik hem temel bilimlerle iş birliğinde çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Son on yıl da çocuk psikiyatrisi branşı açısından çok heyecan verici gelişmeler görülmüştür. Genetik, nörobiyoloji  ve davranış bilimlerinde görülen anlamlı gelişmeler  çocuk psikiyatrisi disiplinin   gelişmesine ciddi katkı sağlamıştır. Klinğimizce yürütülen ve uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayınlanan çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur. Kliniğimizde devam etmekte olan bilimsel çalışmalar uzmanlık öğrencilerinin tez araştırmalarının yanı sıra farklı alanlarda yürütülen psikiyatrik bozuklukların sıklığı, nedenleri, özellikleri, tanısı ve tedavisini araştıran çalışmalardan oluşmaktadır.


İLETİŞİM

Tel+90 212 414 20 00
Tıbbi Sekreterlik12811
Akademik Sekreterlik12832
E-postacapacocukpsk@yahoo.com.tr

Akademik Kadro

Deri ve Zührevi Hastalıkları Bilim Dalı

1. Veneroloji Bilim Dalı BaşkanıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Esen ÖZKAYA
 
DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANAB.DALI BAŞKANIProf.Dr.Esen ÖZKAYA
  
Prof.Dr.Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU 
Prof.Dr.Can BAYKAL 
Prof.Dr.Afet AKDAĞ KÖSE 
  
  
  
Uzm. Dr. Goncagül BABUNA 
Uzm.(Doç.) Dr.Algül POLAT EKİNCİ 
  
*Veneroloji Bilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Esen ÖZKAYA
Doç.Dr.Kurtuluş Didem YAZGANOĞLU 
  


TARİHÇE

 1910 yılında Mimar Kemalettin Bey tarafından Berlin'deki Neu-Köln-Rickersdorf Hastanesi modeline göre Gureba Hastanesine ek bölüm olarak planlanan bina yapımından bir süre sonra 1925'te kısa dönem Kuduz Müessesesine tahsis edilmiştir. 1933 yılında Atatürk'ün direktifi ile İstanbul Darül-Fünun'un yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Bu modernleştirmede Vakıf Gureba Hastanesi dermatoloji uzmanı Hulusi Behçet (1890-1948) İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Frengi kürsüsü yöneticiliğine "Prof." ünvanı ile getirilmiştir. Hulusi Behçet'in 1948 yılında vefatından sonra klinik yöneticiliğine 1949-61 yılları arasında Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı getirilmiştir. 1953 yılında Vakıf Gureba'da dar alanda faaliyet gösteren dermatoloji kliniği bugün bulunduğu binaya taşınmıştır. Bu tarihten itibaren İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği'nde anabilim dalı başkanı olarak görev yapan öğretim üyeleri Prof. Dr. Osman Yemni, Prof. Dr. Nevzat Öke, Prof. Dr. Oğuz Lav, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Ahmet Murat, Prof. Dr. Dilek Kocabalkan Selçuki, Prof. Dr. Gülsevim Azizlerli, Prof. Dr. Güzin Özarmağan olup; 26.11.2007 tarihinden beri Prof. Dr. Rıfkiye Küçükoğlu Anabilim Dalı başkanlığında bulunmaktadır.


MİSYON VİZYON

EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi eğitime katılım:
Paket program dahilinde Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencilerine 6 haftalık sürede 2 grup halinde teorik ve pratik dersler verilmektedir. Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri de intörnlük eğitimi sırasında seçmeli dermatoloji stajı alabilmektedir.
Ayrıca Diş Eğitimi Fakültesi Dermatoloji dersleri de öğretim üyeleri arasında dönüşümlü olarak iki ayrı öğretim dönemi halinde verilmektedir.
Tıp Fakültesi I. sınıf öğrencilerine Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ile ilgili (teorik ve uygulamalı) eğitim Uzm.Dr. Didem Yazganoğlu tarafından verilmektedir.

Mezuniyet sonrası eğitim programları:
İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Alerji Birimi 7 Aralık 2007 ve 4-6 Aralık 2009 tarihlerinde Prof. Dr. Esen Özkaya başkanlığında 5 kişilik bir kurs ekibi ile (Uzm. Dr. Didem Yazganoğlu, Dr. Leyla Mirzoyeva, Dr. Sevinç Elinç Aslan, Uzman Biyolog Nilüfer Uzar, sağlık teknikeri Tülay Öztürk) 40 kişilik dermatolog katılımcıya Dermatolojide Alerji Testleri kursu düzenlemiştir.
2008’den beri her sene dermatoloji asistanlarına yönelik Türk Dermatoloji Derneği tarafından Kış Okulu düzenlenmektedir. Bu eğitime son sene asistanları katılmaktadır. Eğitimci olarak da her sene değişmekle beraber öğretim üyelerimizin bazıları katılmaktadır.
15 günde bir İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Dermatopatoloji Birimi ile ortak olarak vaka toplantıları düzenlenmektedir.
Ayda 1 hem Cerrahpaşa hem de İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Dermatopatoloji Birimi ile diğer dermatoloji kliniklerinin de katılımıyla gerçekleşen vaka toplantılarına asistanlarımız ve bazı öğretim üyelerimiz katılmaktadır.
Ayda 1 tüm dermatoloji kliniklerinin ortak katılımı ile Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneğinin düzenlendiği toplantılara asistanlarımız ve bazı öğretim üyelerimiz katılmaktadır.
Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kongrelere asistanlarımız ve öğretim üyelerimiz katılabilmektedir.
Yıllık yayın sayısı (2008): 11 makale, 1 kitap bölüm yazarlığı, 1 kitap yazarlığı, 9 sözlü sunum / konferans, 8 bildiri
Yıllık poliklinik işlem sayısı (2008): 37870
Yıllık yatan hasta sayısı (2008): 4208
Yıllık laboratuvar işlemleri (2008): 19853
Yıllık biyopsi sayısı (2008): 1837
Yıllık tedavi amaçlı işlemlerin sayısı (2008): 8325
Yıllık konsültasyon sayısı (2008): 1556


Tıpta Uzmanlık Eğitimi

I. Birim İçi Eğitim

 • 1. Servis Doktorluğu (En az 4 Ay)
 • 2. Poliklinik Doktorluğu (En az 12 Ay)
 • 3. Özel Poliklinikler
 • Behçet Polikliniği (3 ay, haftada bir gün)
 • Büllü hastalıklar Polikliniği ve İmmunfloresan laboratuvarı (3 ay, haftada bir gün)
 • Alerji Polikliniği (3 ay)
 • Fototerapi (3 ay, Genel Poliklinik kapsamında)
 • Kozmetoloji  Polikliniği (3 ay)
 • CİBH  Polikliniği (3 ay, Genel Poliklinik kapsamında)
 • 4. Pratik Eğitim
 • Punch biyopsi  (200 adet)
 • Elektrokoterizasyon (200 adet)
 • Prick test (10 adet)
 • Patch test (10 adet)
 • Paterji testi (10 adet)
 • Direkt fungus arama (10 adet)
 • Tzank smear (10 adet)
 • Sarkopt arama (10 adet)
 • Karanlık sahada spiroket tayini (10 adet)
 • Dermatoskopi
 • Dermatolojik fotoğraf çekimi
 • Diğer

II. Birim Dışı Eğitim

 • Zorunlu Rotasyonlar
 • İnfeksiyon Hastalıkları (3 ay)
 • İç Hastalıkları (3 ay)

Bilimsel Faaliyetler

 • 1. Seminer-dergi kulübü ve vaka sunumu (en az 3 tane)
 • 2. Kongre-kurs ve sempozyumlar katilimi en az 1 yurt içi kongreye poster veya sözlü bildiri ile katılım
 • 3. Aylık Dermatoloji / Dermatopatoloji Toplantıları (En az 3’er olgu sunumu)
 • 4. Basili yayinlar (varsa)
 • Uzmanlık Tez Eğitimi


HİZMETLERİMİZ

Fototerapi:

 • 1.Fotokemoterapi (PUVA)
 • 2.Klasik UVB
 • 3.Dar Band UVB
 • 4.Tarak UVA
 • 5.Banyo PUVA

Küçük Müdahaleler: Elektrokoter; Kriyoterapi; Deri biyopsisi (punch biyopsi)
Dijital Dermatoskopi (MolemaxII)
Alerji Laboratuvarımızda Yapılan Testler:

 • 1. Delme (Prick) ve çizme (scratch) testleri
 • 2. Yama testi (patch test)
 • 3. Atopi yama testi
 • 4. Fotoyama testi
 • 5. Fiziksel ürtiker testleri


Immunoloji Laboratuvarımızda Yapılan Testler:

 • 1. Direkt immunfloresan inceleme
 • 2. İndirekt immunfloresan inceleme
 • 3. Desmoglein-1 ve -3

Dermatoloji Merkez Laboratuvarında Yapılan Diğer Testler:

 • - Direkt mantar bakılması (% 20'lik KOH ile),
 • - Vaginal sürüntüden direkt candida aranması,
 • - Spiroket (karanlık saha) aranması,
 • - Sarcoptes scabies, pediculus hum. capitis, peduculus hum. corporis, pht. pubis aranması
 • - Leishmania tropica (şark çıbanı) (materyal giemsa ile boyanarak mikroskopta),
 • - Corynbacterium minutissimum (materyal metilen mavisi ile boyanarak mikroskopta);
 • - Demodex folliculorum
 • - Mycobacterium lepra,
 • - Bacillus anthracis (şarbon),
 • - H. ducrei araştırmaları,
 • - Alınan örnekleri giemsa ve metilen mavisi ile boyama,
 • - Alopesi olan hastalar için DNCB (Dinitroclorobenzen) hazırlanması.

Kozmetoloji Polikliniğinde Yapılan Uygulamalar:

 • 1. Hiperhidroz tedavisi ve kozmetik amaçlı botilinum toksin uygulaması
 • 2. Kimyasal peeling
 • 3. Kozmetik amaçlı dolgu uygulaması
 • 4. ND:YAG  ve KTP LASER (Gemini®)


İLETİŞİM

Tel+90 212 414 22 38
Fax+90 212 414 25 26
E-postadermasek@istanbul.edu.tr
URLhttp://www.iudermatoloji.com/


Akademik Kadro

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalı

1. AlgolojiBilim DalıProf. Dr. Ayşegül KETENCİ


TARİHÇE

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları askeri hastanelerde başlamıştır. Askeriye dışında en eski fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniği olan Anabilim Dalımız, Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu  tarafından kurulmuştur.
1930'da Tıbbiye-i Mülkiye'de Fizikoterapi Enstitüsünü kuran Çubukçu, tıbbiyenin halen içinde bulunduğu Çapa'ya naklinden çok sonra, 1945'de 35 yataklı Fizikoterapi Enstitüsü ve Kliniği’ni çalışır duruma getirmiştir.


İsmet Çetinyalçın 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Enstitüsü ve Kliniği'nde ilk rehabilitasyon çalışmalarını başlatmıştır. Çetinyalçın 1961 yılında, kliniği tümüyle tıbbi rehabilitasyona uygun şekle getirdikten sonra adını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon olarak değiştirmiş ve parapleji, hemipleji, poliomiyelit gibi hastalıkların rehabilitasyonuna başlamıştır. Bu, Türkiye'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon adını alan ilk kürsüdür. Bu tarihten sonra, burada doçent olanlar "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçenti" unvanını almaya hak kazanmışlardır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı günümüzde iki ayrı binada hizmet vermektedir. Bu binalardan ilki tarihi servis binasıdır. Servis binasının giriş katında anabilim dalı başkanı ve öğretim üyelerinin odaları ve sekreterlik bulunmaktadır. İkinci katta ise hasta yatakları, egzersiz ve rehabilitasyon salonları ve tedavi odaları yer almaktadır. Servis binasının üçüncü katında ise asistan ve hemşire odaları ve mutfak bulunmaktadır. Kütüphane, çeşitli laboratuar ve poliklinikler, öğretim üyesi odaları birinci bodrum katında yer almaktadır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı poliklinik binası Acil Cerrahi departmanının karşısında yer almaktadır. İlk katta öğretim üyeleri odaları, genel ve özelleşmiş poliklinikler, çeşitli laboratuarlar, tedavi ve egzersiz salonları ve sekreterlik bulunmaktadır.

MİSYON VİZYON

EĞİTİM

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı
Anabilim Dalı tarafımızdan mezuniyet sonrası eğitim programları kapsamında toplantılar düzenlenmektedir. Son yıllarda düzenlenmiş olan toplantılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2004 Yılı Hastalık Sistemi Hastalrında Temel,Tamamlayıcı ve Destekleyidi Tedavi Yöntemleri
2005 Yılı Klinik Araştırma, Planlama ve Uygulama
2007 Yılıİş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi

 

ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI
İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI alanımız uygulamalarında temel ve üst düzeyde bilgileri ve becerileri sağlamak üzere düzenlenmiştir. Program asistanlarımıza; klinik uygulamalar, tedavi ve rehabilitasyon stratejilerini tüm yönleriyle tanıştırmayı ve aynı zamanda hem yatan hasta ve hem de poliklinik bazında profesyonel klinik deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.
Bunlara ilave olarak, programımız asistanlarımızın yürüteceği “dergi kulübü”, “araştırma” ve “tez”lerle biliminsanı olmalarını ve FTR alanına özgün katkı sağlamalarını vurgulamaktadır.  Asistanlarımızın 6 ana alanda yeterlik kazanması hedeflenmektedir:

Ana HedeflerAyrıntılar
Hasta bakımına ilişkin bilgi ve becerilerHasta değerlendirme işlemlerine ilişkin bilgi ve beceriler, ayırıcı tanıya ilişkin bilgiler, rehabilitatif yaklaşımlar başta olmak üzere farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavilere/işlemlere ilişkin bilgiler ve beceriler
Tıbbi bilgiTemel ve klinik bilimlere ilişkin bilgi, uygulamaya dayalı öğrenme ve gelişme, araştırma bilgisi
Kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileriLiderlik becerileri, kişisel gelişime yönelik programlar, eğitim-öğretim prensiplerine ilişkin bilgiler
ProfesyonellikÖğrenmeye adamak, kişisel beceriler kazanmak, iletişim becerileri kazanmak, zamanın ve kaynakların etkin kullanımı, yapıcı eleştiriler yapabilmek, eleştirisel düşünce, problem çözme yeteneği, sorumluluk
Sisteme-dayalı uygulamalarSisteme ilişkin genelgeler, yönetmelikler, ve kanunlar hakkında bilgi, yönetsel beceriler
AraştırmalarBilgiye ulaşabilme / bilgiyi yakalama, bilimsel literatürlerin eleştirisel analizine dayalı klinik fikir yürütebilme becerisi, “Kanıta dayalı tıp uygulamaları” kavramı; tedavi yaklaşımlarının bilimsel prensiplere ve klinik etkinlikle ilgili araştırmalara dayanması, bilimsel araştırmanın klinik pratikten farklı bir aktivite olarak değil, FTR pratik uygulamalarının vazgeçilmez bir bölümü olarak algılanması, araştırmacı kimliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi, FTR alanında yeni kanıtlar oluşturabilmek için güvenilir araştırmalarda yer alınması, araştırmaların sunum ve yazım teknikleri

Klinik Eğitimin Bileşenleri
Servis, genel poliklinik, özel poliklinikler, konsültasyonlar, rotasyonlar, vizitler
Asistan Eğitim Programı (Didaktik Eğitim)
Seminerler: Her hafta Perşembe günleri 8.30-9.30 arasında yapılır.
Öğle (Çarşamba) toplantıları: Her Çarşamba günü saat 12.00-13.00 arasında tüm asistanlar ve öğretim üyelerinin katılımıyla bilimsel toplantılar yapılır.
Dergi klüpleri: Her toplantıda iki asistan, iki ayrı makale sunar. Her asistana ayrılan süre 30 dakikadır.
Olgu sunumları: Her Salı günü saat 8.30-9.30 arasında OLGU TOPLANTISI yapılır.
Kişisel gelişim programı: Asistanlarımızın program amaçları doğrultusunda kişisel gelişimlerini en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla bir seri kurs/eğitim toplantısı planlanmıştır.
Bilimsel toplantılar: Asistanlar çeşitli bilimsel toplantılara (Alanımızla ilgili Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar, Kurslar, Sertifika programları) etkin olarak katılmaya teşvik edilirler.

Öğrenci Eğitimi
Asistanlar eğitim ve öğretim becerilerini kazanmak ve geliştirmek üzere; ilk başladıkları zaman en az 3 ay süreyle ders asistanlığı yaparlar, ilgili öğretim üyesi süpervizyonunda öğrenci uygulamalarına katılırlar ve bizzat uygulama işlemlerinde yer alırlar.

Asistanların Değerlendirilmesi
Asistanlar ihtisasın ilk 6.ayında ve daha sonra yılda bir kez olmak üzere; sınavlar, seminerler, dergi klüpleri, servis aktiviteleri, poliklinik aktiviteleri, rotasyonlar, çalışma düzeni, performans ve genel davranışlar açısından ile değerlendirilir.


ÖZEL ARAŞTIRMA VE HİZMET ALANI

Servis: Tarihi binada yer almaktadır. Servisimizde 30 hasta yatarak tedavi görmektedir.
Genel poliklinik: Acil Cerrahi binasının karşısında yer almaktadır. Genel polikliniğimizde günde ortalama 70 yeni hastaya bakılmakta ve diğer hastaların da takipleri yapılmaktadır.
Özelleşmiş poliklinikler: Çeşitli özelleşmiş polikliniklerde spesifik hastalıkların takibi yapılmaktadır. Bu poliklinikler haftanın belirli günlerinde hizmet vermektedir. Özelleşmiş polikliniklerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Gün8.30 - 12.3013.30 - 16.30
PazartesiOsteoporoz PolikliniğiOmurilik Yaralanmaları Polikliniği, El Rehabilitasyonu Polikliniği
Salı İnme PolikliniğiAyak Hastalıkları Polikliniği
Çarşamba Omurga Hastalıkları Polikliniği, Romatizmal Hastalıkları PolikliniğiKas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Polikliniği
Perşembe Pediatri Polikliniği, Ürojinekoloji PolikliniğiÇene Hastalıkları Polikliniği
Cuma Enjeksion PolikliniğiEnjeksiyon Polikliniği, Manuel Tıp Polikliniği
Asistanlar bu polikliniklerde spesifik sağlık durumları ve işlemleri açısından eğitilirler ve hasta bakım/tıbbi işlem uygulama becerileri kazanırlar. Özelleşmiş polikliniklerden sorumlu öğretim üyeleri bizzat polikliniklerde bulunarak asistanların spesifik konularda eğitim/öğretiminden sorumludur.
Laboratuarlar: Kliniğimizin bünyesinde çeşitli laboratuarlar hizmet vermektedir. laboratuarların listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu laboratuarlarda 3’er aylık süreler ile rotasyonel bir asistan görevlendirilir. Sorumlu öğretim üyeleri asistanların elektromiyografi ile ilgili konularda eğitim/öğretiminden sorumludur.
Tarihi Bina Yeni Bina
Elektromiyografi Laboratuvarıİzokinetik Laboratuvarı (Biodex)
Kemik Ölçümü (DXA) LaboratuvarıKemik Ölçümü (DXA) Laboratuvarı
Pedografi LaboratuvarıUltrasonografi Laboratuvarı
Fizik tedavi, egzersiz ve rehabilitasyon salonları: Sofistike cihazlarla donatılmış salonlarda servisimizde yatmakta olan veya ayaktan başvuran hastalar tedavi görmektedirler.
Eğitim programları:
a.  Bel okulu
b.  Dinamik lomber stabilizasyon programı
c.  Ergonomi eğitimi


YILLIK YAYIN SAYISI

GENEL İŞLEM DÖKÜMÜ

İLETİŞİM

Tel+90 212 414 20 00 (600 Hat)
Dahili+90 212 414 20 00 - 12850, 12856
Fax+90 212 631 11 67
E-postademirhand@istanbul.edu.tr
URLhttp://www.istanbulftr.com


Akademik Kadro


TARİHÇE


MİSYON VİZYON

ANABİLİM DALIMIZDA TEMEL DEĞERLER VE İLKELER
• Etik kurallara uygunluk
• Güvenirlik ve kalite
• Bilimsellik
• Evrensellik
• Çağdaşlık
• İnsan haklarına ve çevreye saygı
• Katılımcılık
  
MİSYON
Göğüs Hastalıkları alanında iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak, bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak.
 
VİZYON
Göğüs Hastalıkları alanında iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak, bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak.
 

EĞİTİM

Mezuniyet Sonrası Eğitim

 • Aylık İstanbul  Toraks Derneği Toplantıları Katkı
 • Türk Toraks Derneğinin Kış Okuluna ve diğer aktivitelerine Katkı
 • Türk Toraks Derneği Yıllık Kongre Aktivitelerine Katkı
 • Türkiye Solunum Arşatırmaları Derneği  Yıllık Kongrelerine Katkı

Uzmanlık Eğitim Programı

 • Modül A.1: Solunum sisteminin yapı ve fonksiyonu
 • Modül B.1: Hava yolu hastalıkları
 • Modül B.2: Torasik tümörler
 • Modül B.3: TB dışı solunum infeksiyonları
 • Modül B.4: Tüberküloz
 • Modül B.5: Akciğer damar hastalıkları
 • Modül B.6:  Mesleki ve çevresel hastalıklar
 • Modül 7:  Diffüz  parankimal ( interstisiyel ) akciğer hastalıkları
 • Modül 8:  İatrojenik hastalıklar
 • Modül 9:  Akut hasar
 • Modül 10:  Solunum yetmezliği
 • Modül 11:  Plevral hastalıklar
 • Modül 12:  Göğüs duvarı ve diyafram dahil solunum kaslarının
 • Modül 13: Tümör dışı mediastinal hastalıklar
 • Modül 14 Sistemik / akciğer dışı hastalıkların plöro - pulmoner belirtileri
 • Modül 15: Genetik ve gelişimsel bozukluklar
 • Modül 16: Solunumsal hastalıklar ve gebelik
 • Modül 17: Alerjik hastalıklar ( lgE aracılıklı )
 • Modül 18: Eozinofilik hastalıklar
 • Modül 19: Uyku ile ilişkili bozukluklar
 • Modül 20: İmmun eksiklik hastalıkları
 • Modül B.21: Nadir akciğer hastalıkları
 • Modül C.1: Semptomlar ve bulgular
 • Modül D.3: İşbirliği ile yapılan girişimler
 • Modül D.1: Akciğer fonksiyon testi
 • Modül D.2: Diğer girişimler
 • Modül E: Tedavi modaliteleri ve koruyucu önlemler
 • Modül F: Temel mesleki beceriler
 • Modül G: Diğer uzmanlıklarla paylaşılan alanlarda yeterlik
 • Modül l:  Göğüs Hastalıkları ile ilişkili diğer alanlar

 

HİZMETLER
YATAK SAYILARIYatak SayısıYatış SayısıY.İ Oranı
Tüberküloz Servisi9822.73
Göğüs Hasta Servisi255616.73
Uyku Bozuklukları Servisi8201625.2
    
01.01.2011-31.12.2011SayıGünlük Ortalama
Göğüs Hastalıkları Poliklinik Sayısı23.23097.6
Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Poliklinik2060.8
 
 
 
 
 
 
DİĞER BİLİM DALLARI ROTASYONLARI
İç Hastalıklar- Kardiyoloji-Enfeksiyon Hastalıkları-Radyoloji- Göğüs Cerrahisi
 
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Science citation index expanded kapsamındaki uluslararası dergilerde 2009-2011 yıllarına ait yayın sayısı 15Spesifikleşilen alanlar:

1-Akciğer Kanserleri ve Endobronşiyal Tedaviler

2-Nöromusküler hastalıklara sekonder solunumsal problemler

3-Kronik solunum yetmezliği ve Noninvaziv mekanik ventilasyon

4-Pulmoner Emboli ve Pulmoner hipertansiyon

5-Uykuyla ilişkili solunumsal problemler

6-Tüberküloz

7-Tüberküloz Dışı Mikobakteri Enfeksiyonları

8-Mesleki Akciğer Hastalıkları

9.Alt solunum Yol Enfeksiyonlar

10-İnterstisyel Akciğer Hastalıkları


İLETİŞİM
Tel+90 212 533 43 64
Fax+90 212 635 27 08
E-postaitfgogus@istanbul.edu.tr

Akademik Kadro

Halk Sağlığı Bilim Dalları

1. Çevre SağlığıBilim DalıProf. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
2. İş SağlığıBilim DalıProf. Dr. Halim İŞSEVER
3. Tıpta Bilgisayar UygulamalarıBilim DalıProf. Dr. Halim İŞSEVER

TARİHÇE
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ord. Prof. Dr. Julius Hirsch tarafından 1942 yılında kuruldu. Daha sonraki Anabilim Dalı Başkanları Prof. Dr. Zeki Ragıp Yalım, Prof. Dr. Sıtkı Velicangil, Prof. Dr. Övat Güray, Prof. Dr. Yakut Irmak Özden ve Prof. Dr. Bedia Ayhan Özyıldırım’dır.

MİSYON VİZYON

MİSYON
Anabilim Dalımızın temel misyonu, Fakültemizdeki tıp eğitiminin amacı doğrultusunda öğrencilerimizin bireyin ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlık sorunlarını çözümlemekte geçerli girişimler yapabilecek bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları için kuramsal ve uygulamalı eğitim yürütmektir. Bunu yaparken ana hedefimiz; öğrencilerimizin birlikte çalıştığı sağlık ekibiyle uyum içinde, etkili iletişim, yönetim ve liderlik özellikleriyle toplum sağlığına katkı yapan hekimler olarak yetişmeleridir.

VİZYON
Doğuştan kazanılan temel bir insan hakkı olarak sağlığı koruyucu, geliştirici, tedavi edici ve esenlendirici sağlık hizmetlerinin ücretsiz veya kar amacı güdülmeksizin, asıl olarak kamu eliyle sunulduğu bir sağlık sisteminin geliştirilmesine eğitim ve araştırmalarıyla katkı yapan halk sağlığı anabilim dalı.

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER
Kısa Dönem: Anabilim dalımızda “Sağlıklı Yaşam Polikliniği” çalışmalarına başlamak için hazırlıklarımızı tamamlamaktayız. Bu poliklinikte ilk aşamada iş sağlığı hizmetleri ve sigara bırakma danışmanlığı sunulacaktır.
Ayrıca Anabilim Dalımızın öğretim üyeleri tarafından işyeri hekimliği eğitimlerine de yakında başlanacaktır.
Orta Dönem: Kamu veya özel sektöre bağlı çalışan çeşitli işyerlerine yönelik sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam becerileri eğitimi ve sigara bırakma konusundaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren sağlığı geliştirme programları düzenlenmesi hedeflenmektedir.

DIĞER AKADEMIK ETKINLIKLER VE HIZMET

Anabilim Dalı içinde Çevre Sağlığı, Tıpta Bilgisayar Uygulamaları ve İş Sağlığı Bilim Dalları bulunmakta olup,. eğitimin yanı sıra sürekli olarak yürütülen bir diğer akademik etkinlik alanı bilimsel araştırmalardır. Öğretim üyelerinin yönetiminde genç araştırmacıların ve öğrencilerimizin aktif katılımıyla toplum tabanlı saha çalışmaları ve alan taramalarını da içeren bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde rutin laboratuvar analiz hizmeti verilmemekle beraber, araştırmalarımız audiometrik testler, solunum fonksiyon testi, kanda kurşun düzeyi analizi, kapalı yer havasında karbon monoksit ve formaldehit ölçümü gibi tetkiklerle desteklenmektedir. Bu sayede her sene iki farklı iş kolunda görülen mesleki hastalıklarla ilgili araştırmalar yürütülmekte, çalışanların periyodik muayeneleri yapılmakta ve iş sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim verilmektedir.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, çevresel etkenler ve beslenmenin sağlıkla ilişkisi, bulaşıcı hastalıklar ve toplum, savunmasız gruplar, afet yönetimi gibi konuları mercek altına almakta, buradan kaynaklanan bilimsel çalışmalar ışığında halkı bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Buna yönelik olarak Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, okullar, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin talep ve gereksinimleri doğrultusunda araştırmalar yapmakta, projelere destek ve danışmanlık hizmeti sunmakta, sağlık çalışanlarına, halka yönelik eğitim programları planlayıp uygulamaktadır. Anabilim Dalımız bir sivil toplum örgütü olan Meslek Hastalıkları İş Kazaları Araştırma Önleme Vakfı (MESKA) ile işbirliği içinde periyodik olarak sempozyumlar ve eğitimler gerçekleştirmektedir.

Bunların yanı sıra öğretim üye ve yardımcılarımız İstanbul Tıp Fakültesi Hastane İnfeksiyonu Kontrol Komitesi’nin tüm önleme ve kontrol çalışmalarına, İstanbul Üniversitesi Çevre Yönetim Birimine, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinin Yemek Hizmetleri yönetim sürecine de etkin olarak katkı sunmaktadır.

Anabilim Dalımız ayrıca üniversitemizin araştırmacılarına araştırma planlama ve biyoistatistik analizler konularında akademik destek vermektedir.

SERTİFİKA PROGRAMLARI

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Meslek Hastalıkları İş Kazaları Araştırma Önleme Vakfı (MESKA) ile işbirliği ile İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları konusunda düzenlediği eğitimler için katılımcı sertifikası vermektedir. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde organize edilen “İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Programı”nda öğretim üyelerimiz düzenli olarak ders vermektedir. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı koordinasyonunda yürütülen öğretim üyelerine yönelik “Eğitici Eğitimi” sertifika programında öğretim üyelerimiz eğitmen olarak katılmaktadır.

PROJELER

Ulusal projeler

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, Arçelik AR-GE, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi, AIDS Savaşım Derneği, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Çocuk Sağlığı Derneği ile işbirliğinde çok sayıda projede yürütücü, danışman, eğitmen ve araştırmacı olarak görev üstlenilmiştir.

Uluslararası projeler

DSÖ, UNFPA, UNICEF, NATO, CEDPA, Avrupa Birliği, gibi uluslararası kurumların teknik ve maddi desteğinde çok sayıda projeye danışman, eğitmen, araştırmacı olarak katkı sağlanmıştır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Anabilim Dalımızın öğretim üyeleri tarafından 2011-2012 akademik yılında SCI-SCI expandedde yayımlanan yayın sayısı 19’dur.

ÖZEL ALANLAR

Özel araştırma alanı

Çevre sağlığı, sağlık coğrafyası, coğrafi bilgi sistemleri, demografi, iş sağlığı, genç sağlığı, okul sağlığı, yaşlı sağlığı, kadın sağlığı, cinsel sağlık/üreme sağlığı, toplum beslenmesi, insan ticareti mağdurları, seks işçileri gibi savunmasız gruplar özel araştırma ve hizmet alanlarıdır.


EĞITIM ETKINLIKLERI

Mezuniyet öncesi

Anabilim Dalımız tarafından 1.sınıfta 21 saat süreyle “Halk Sağlığına Giriş” dersleri, 4.sınıfta altı grup halinde 77 saat süreyle “Halk Sağlığı” dersleri, ödev çalışmaları ve alan gezileri yapılmaktadır. Altıncı sınıf öğrencileri ise bir hafta katılımlı eğitim yöntemleri ile kurs şeklinde yürütülen kuramsal eğitimi takiben aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve acil dahiliye rotasyonlarını içeren sekiz haftalık uygulamalı eğitim almaktadırlar. Yine 1.sınıf öğrencilerine “Sağlığın sosyal belirleyicileri”,“İyi hekim olmak”, “Okulda sağlık, toplumda sağlık” konulu seçmeli dersler Anabilim Dalımızın öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir. Ayrıca fakültemizin 1. yıl tıp öğrencilerinin beceri laboratuvarı çalışmalarında, 2. yıl tıp öğrencilerine yönelik düzenlenen “Nitelikli hekimliğe giriş” dersinde, “Simüle hasta uygulaması” ve “Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesi” konulu beceri laboratuvarı uygulamalarında görev üstlenilmektedir.

Mezuniyet sonrası

Anabilim Dalımızda mezuniyet sonrası diplomalı eğitim programları kapsamında tıpta uzmanlık eğitimi ile , İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Halk Sağlığı alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir.

Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitiminin süresi 4 yıldır. Asistanlarımız ilk iki yılda yoğun bir kuramsal ve uygulamalı eğitim alırken, eş zamanlı olarak öğretim üyelerinin liderliğinde yürütülmekte olan araştırmalara ve diğer akademik etkinliklere katılmaktadır. Ardından Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği gereğince kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, infeksiyon hastalıkları ve iç hastalıkları anabilim dallarında ikişer ay, psikiyatri, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları anabilim dallarında birer ay olmak üzere toplam 11 ay süreyle klinik rotasyonlarını tamamlamaktadırlar. Bunun dışında 1 ay süre ile Halk Sağlığı Müdürlüğünde sağlık yönetimi rotasyonu yapmaktadırlar. Bu rotasyonun süresini artırmak ve kapsamını genişletmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Uzmanlık eğitiminin son bir yılı ise uzmanlık tezinin hazırlanmasına ayrılmıştır.

Yüksek lisans eğitimine sağlık bilimleri ve sağlıkla ilgili diğer disiplinlerden öğrenci kabul edilmekte olup, eğitimin bir yılı ders, bir yılı tez dönemi olarak planlanmıştır. Doktora eğitimine ise tıp fakültesi mezunları kabul edilmekte olup, genel olarak iki yıl ders süresi, iki yıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yılda tamamlanmaktadır. Halk Sağlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programında temel halk sağlığı, biyoistatistik, bulaşıcı hastalıklar, epidemiyoloji, sağlık yönetimi, çevre sağlığı, iş sağlığı, sağlık ekonomisi, nüfusbilim, toplum beslenmesi, üreme sağlığı, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme gibi temel halk sağlığı konularının yanısıra öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre seçebilecekleri, sosyal bilim konularını ve halk sağlığının özgün çalışma alanlarını içeren dersler de yer almaktadır.

Ek olarak Fakültemize yeni başlayan asistanlara yönelik olarak başlatılmış bulunan uyum eğitimlerinde hasta-hekim iletişimi, hastane infeksiyonlarının önlenmesi konuları öğretim üyelerimizin katkılarıyla yürütülmektedir.

İLETİŞİM

Dahili+90 212 414 20 00 - 32173
Fax+90 212 621 42 86
E-postaitfhalks@istanbul.edu.tr
URLhttp://www.istanbul.edu.tr/iiitttfff/halksagligi/


 

Akademik Kadro

İç Hastalıkları Bilim Dalları

1. AllerjiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Suna BÜYÜKÖZTÜRK
2. Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ
3. FizyopatolojiBilim Dalı Başkanı
4. GastroenterohepatolojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Selman Fatih BEŞIŞIK
5. Genel DahiliyeBilim Dalı BaşkanıProf. Dr .Cemil TAŞÇIOĞLU
6. GeriatriBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Mehmet Akif KARAN
7. HematolojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Meliha NALÇACI
8. NefrelojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Semra BOZFAKIOĞLU
9. RomatolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Mahdume Lale ÖÇAL
10. Tıbbi GenetikBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Şükrü PALANDUZ
11. Tıbbi OnkolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Sezai VATANSEVER

HAKKIMIZDA

Endokrin01
 
Günümüzde 12 Bilim Dalı (Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri Tablo 1’de gösterilmiştir) ve Acil Biriminde 63 Öğretim Üyesi ile çalışmalarına devam etmektedir. 1973’den günümüze kadar  görev yapan İç Hastalıkları Anabilim Dalı  Başkanları ve görev süreleri ise Tablo 2’de gösterilmiştir.
 
Tablo 1: Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri
Bilim DalıKuruluş tarihi
Allerji1968
Hematoloji1968
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları1968
Nefroloji1968
Romatoloji1968
Gastroenterohepatoloji*1968,1973
Fizyopatoloji1986
Tıbbi Genetik1988
Genel Dahiliye23.05.1995
Tıbbi Onkoloji20.06.2000
Geriatri20.06.2000

* 1968’de Gastroenteroloji ve Hepatoloji olarak kurulmuşlar, 1973’te Gastroenterohepatoloji şeklinde birleşmişlerdir.

280

Tablo 2: Anabilim Dalı Başkanları ve görev yaptıkları dönem

Anabilim Dalı BaşkanıGörev süresi
Prof. Dr. Cihad Abaoğlu1973-1978
Prof. Dr. İlhan Ulagay1978-1982
Prof. Dr. A. Sevim Büyükdevrim1982-1985
Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk1986-1988
Prof. Dr. Ali Görpe1988-1991
Prof. Dr. Ergin Sencer1992-1997
Prof. Dr. Atilla Ökten1997-1999
Prof. Dr. Murat Dilmener1999-2008
Prof. Dr. Kerim Güler2008-2011
Prof. Dr. Şükrü Palanduz2011-


TARİHÇE

Ülkemizde modern tıp eğitiminin, askeri hekim yetiştirmek amacıyla 1839’da kurulan “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” ile başladığı kabul edilir. Sivil Tıbbiye ise 1867 yılında “Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye” adıyla kurulmuştur. 1909 yılında, o sırada Haydarpaşa’daki modern binada bulunan iki Tıbbiye, Tıp Fakültesi adıyla birleşmiştir. Bu dönemde fakülte bünyesinde 3 dahiliye kliniği olduğu bilinmektedir. Fakülte, 1925 yılında kısa süreliğine İstanbul’ taşınmış, bu sırada Gureba Hastanesi’nde 1. Dahiliye ve Cerrahpaşa Hastanesi’nde de II. Dahiliye olma üzere dahiliye kliniklerinin sayısı ikiye inmiştir. Haydarpaşa’ya geri dönüldükten sonra da bu iki kliniğin çalışmaları devam etmiştir.

1933 yılında Cerrahpaşa’da I. Dahiliye kliniği açılmış, başına o sırada İstanbul Üniversitesi rektörü olan Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp getirilmiştir. II. Dahiye kliniği ise aynı zamanda Tıp Fakültesi dekanı olan Ord. Prof. Tevfik Sağlam yönetiminde Aşağı Gureba hastanesinde açılmıştır. Onun bu görevden ayrılmasından sonra 1934 yılında kliniğin başına önce Ord. Prof. Dr. Erich Frank, sonra da Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil gelmiştir. 1942 yılında Çapa’da Yukarı Gureba hastanesinde Prof. Dr. Tevfik Sağlam tarafından III. Dahiliye Kliniği açılmıştır. Klinik, 1952 yılına kadar Ord. Prof. Tevfik Sağlam, daha sonra da Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli (1952-1960) ve Doç. Dr. Cihat Abaoğlu tarafından yönetilmiştir. 1963 yılında II. ve III. Dahiliye klinikleri kaldırılarak yerine Çapa İç Hastalıkları Kürsüsü kurulmuş, başına Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil getirilmiştir. Aşağı ve Yukarı Gureba Kliniklerinde çalışmalarını sürdüren kürsü, 1967 yılında iki İç Hastalıkları Kliniği olarak ayrılmıştır: I. İç Hastalıkları Kliniği’nin başkanlığına Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, II. İç Hastalıkları Kliniğinin de başına ise Prof. Ord. Dr. Arif İsmet Çetingil getirilmiştir. 1968 yılında I. İç Hastalıkları Kliniğinde Allerji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Genel Dahiliye, Hematoloji, Hepatoloji, Kardiyoloji, Nefroloji, ve Romatoloji seksiyonları kurulmuştur. Aynı tarihlerde, II. Dahiye kliniğinde de Genel Dahiliye, Kardiyoloji, Akciğer Hastalıkları, Nefroloji, Endokrinoloji-2 ve Hematoloji seksiyonlarının mevcut olduğunu görüyoruz. 1972 yılında da Tıbbi Genetik seksiyonu kurulmuştur.

1973 yılında yeni Üniversiteler Kanunuyla İstanbul Tıp Fakültesinde kurulan tek İç Hastalıkları Kürsüsüne Başkan olarak Prof. Dr. C. Abaoğlu atanmıştır. 1973 yılında Prof. Dr. Müfide Küley’in emekliye ayrılması ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalları Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı altında birleştirilmiş ve başkanlığına Prof. Dr. İlhan Ulagay  atanmıştır. 6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununa göre İstanbul Tıp Fakültesi Bölümler, Anabilim Dalları ve Bilim Dalları olarak yeniden organize edilmiştir. 22.09.1982 tarihinde Nükleer Tıp Anabilim Dalı, 28.01.1983 tarihinde İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, 14.04.1983 tarihinde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve 15.11.1990’da da Kardiyoloji Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalından ayrılarak, ayrı ayrı Anabilim dalı olarak kurulmuşlardır.

Günümüzde 12 Bilim Dalı (Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri Tablo 1’de gösterilmiştir) ve Acil Biriminde 63 Öğretim Üyesi ile çalışmalarına devam etmektedir. 1973’den günümüze kadar  görev yapan İç Hastalıkları Anabilim Dalı  Başkanları ve görev süreleri ise Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri

Bilim DalıKuruluş tarihi
Allerji1968
Hematoloji1968
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları1968
Nefroloji1968
Romatoloji1968
Gastroenterohepatoloji*1968,1973
Fizyopatoloji1986
Tıbbi Genetik1988
Genel Dahiliye23.05.1995
Tıbbi Onkoloji20.06.2000
Geriatri20.06.2000

* 1968’de Gastroenteroloji ve Hepatoloji olarak kurulmuşlar, 1973’te Gastroenterohepatoloji şeklinde birleşmişlerdir.

Tablo 2: Anabilim Dalı Başkanları ve görev yaptıkları dönem

Anabilim Dalı BaşkanıGörev süresi
Prof. Dr. Cihad Abaoğlu1973-1978
Prof. Dr. İlhan Ulagay1978-1982
Prof. Dr. A. Sevim Büyükdevrim1982-1985
Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk1986-1988
Prof. Dr. Ali Görpe1988-1991
Prof. Dr. Ergin Sencer1992-1997
Prof. Dr. Atilla Ökten1997-1999
Prof. Dr. Murat Dilmener1999-2008
Prof. Dr. Kerim Güler2008-2011
Prof. Dr. Şükrü Palanduz2011-


MİSYON VİZYON

MİSYON

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın misyonu çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında yüksek teknoloji kullanarak sağlık hizmeti vermek, diğer taraftan uluslararası alanda söz sahibi olan, evrensel boyutta bilgi üreten, üstün nitelikli ve aydın hekimler yetiştirmektir.

VİZYON

Anabilim Dalımız bünyesinde Genel Dahiliye, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenterohepatoloji, Romatoloji, Endokrinoloji, Geriatri, Genetik, Tıbbi Onkoloji ve Allerji Bilim Dalları yanı sıra Acil Birimi, Biyokimya laboratuvarı, Bilim Dallarına özel laboratuvarlar, diyaliz ünitesi, endoskopi ünitesi, kemik iliği transplantasyon ünitesi, aferez laboratuvarı ve görüntüleme merkezi bulunmaktadır. Toplam 226 yatak ve çok sayıda poliklinikle sağlık hizmeti verilmektedir. Anabilim Dalımızda teorik ve pratik içerikli öğrenci ve araştırma görevlisi eğitimi verilmekte, ayrıca tüm bilim dallarında yan dal uzmanı yetiştirilmektedir. Kliniğimiz içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde klinik ve laboratuvar araştırmalar yapılmaktadır. Tüm bu imkanlarla Anabilim Dalımızda sağlık hizmetinde mükemmelliğin yakalanması yanı sıra bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımı amaçlanmıştır.

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER

1. Kısa dönemde İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitiminin ulusal ve uluslar arası akreditasyonu hedeflenmektedir.

2. Orta dönem hedeflerimiz mezuniyet öncesi ve uzmanlık eğitiminde sahip olduğumuz kalitenin korunup geliştirilmesi ve yeni yapılacak binalarda yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.


EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Mezuniyet öncesi eğitimin 3., 4. ve 5. sınıflarında teorik dersler verilmekte ve hasta başı uygulamalar yapılmaktadır. 6. sınıfta 12 haftalık İç Hastalıkları rotasyonu vardır. Öğrenciler bu dönemde klinik çalışmaların içinde aktif olarak yer alırlar, kliniklerde, polikliniklerde çalışırlar, bilimsel etkinliklere katılırlar.

Mezuniyet Sonrası Eğitim

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 11 Bilim Dalı ve Acil Dahiliye Biriminde yapılan rotasyonlarla yürütülmektedir.

itfgenel6

HİZMET

KONSÜLTASYON: İç Hastalıkları bilim dalları arasında ve diğer anabilim dallarına konsültasyon hizmeti verilmektedir.

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ: İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı bilim dallarının ulusal ve uluslar arası çok sayıda akademik işbirlikleri mevcut olup bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili bilim dallarının bağlantılarını izleyerek ulaşılabilir.

SERTİFİKA PROGRAMLARI: İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı bazı bilim dalları tarafından sertifikalı eğitim programları yürütülmekte olup bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili bilim dallarının bağlantılarını izleyerek ulaşılabilir.

LABORATUVAR: İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Allerji, Hematoloji ve Tıbbi Genetik Laboratuarları hizmet vermektedir.

PROJELER: İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı bazı bilim dalları tarafından ulusal ve uluslar arası katılımlı projeler yürütülmekte olup bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili bilim dallarının bağlantılarını izleyerek ulaşılabilir.

 

dahiliye

BİLİM DALLARI

AllerjiProf. Dr. Suna BÜYÜKÖZTÜRK
Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıProf. Dr. İlhan SATMAN
FizyopatolojiProf. Dr. Ahmet Orhan TURAN
GastroenterohepatolojiProf. Dr. Selman Fatik BEŞIŞIK
Genel DahiliyeProf. Dr. Sebile Nilgün ERTEN
GeriatriProf. Dr. Mehmet Akif KARAN
HematolojiProf. Dr. Fatma Deniz SARGIN
NefrolojiProf. Dr. Fatma Nilgün AYSUNA
RomatolojiProf. Dr. Lale ÖÇAL
Tıbbi GenetikProf. Dr. Şükrü PALANDÜZ
Tıbbi OnkolojiProf. Dr. Sezai VATANSEVER

genetik02

İLETİŞİM

Dahili: +90 212 414 20 00 - 31730

Fax:+90 212 532 42 08

E-posta:   itfichastaliklari@istanbul.edu.tr

URL: http://istanbultip.istanbul.edu.tr/ic-hastaliklari/

Akademik Kadro


TARİHÇE

MİSYON VİZYON

EĞİTİM

İLETİŞİM

Tel0212 414 22 00     Dahili No: 31649
Fax 
E-posta 
URL 


Akademik Kadro


TARİHÇE

1984 Sağ kalp kateterizasyonu yapıldı (Türkiye’de ilk). 1984 “EKG laboratuvarı” kuruldu. 1960 Kardiyoloji Bilim Dalı adını aldı. 1968 2. Dahiliye binasına taşındı. 1968 “Koroner Yoğun Bakım Ünite”si (Türkiye’de ilk) kuruldu. 1968 “Hemodinami ve anjiyokardiyografi laboratuvarı” kuruldu. 1968 “Efor testi laboratuarı” ve “Fonokardiyografi laboratuvarı” kurulmuştur. 1968 Kalıcı kalp pili takıldı ve “Pacemaker Polikliniği” kuruldu. 1968 Sağ-sol kalb kateterizasyonu yapıldı.

1984 Sağ kalp kateterizasyonu yapıldı (Türkiye’de ilk).

1984 “EKG laboratuvarı” kuruldu

1960 Kardiyoloji Bilim Dalı adını aldı.

1968 2. Dahiliye binasına taşındı.

1968 “Koroner Yoğun Bakım Ünite”si (Türkiye’de ilk) kuruldu.

1968 “Hemodinami ve anjiyokardiyografi laboratuvarı” kuruldu.

1968 “Efor testi laboratuarı” ve “Fonokardiyografi laboratuvarı” kurulmuştur.

1968 Kalıcı kalp pili takıldı ve “Pacemaker Polikliniği” kuruldu.

1968 Sağ-sol kalb kateterizasyonu yapıldı.

1973 İç Hastalıkları (şu andaki konuma) taşınıldı.

1978 Ekokardiyografi laboratuvarı kurulmuştur.

1978 Sones metodu ile “koroner anjiyografi” yapıldı.

1979 Judkins metodu ile koroner anjiyografi yapıldı.

1980 Temel Elektrofizyolojik İncelemelr başladı.

1980 10 yataklı “Koroner Yoğun Bakım Ünitesi” açıldı.

1983 Ilk koroner anjiyoplasti (PTCA) yapıldı.

1987 İlk perkütan “balon valvüloplasti” yapıldı.

1985 “Lipid polikliniği’, “kalp kapak hastalıkları polikliniği”, “hipertansiyon polikliniği” ve “koroner kalp hastalığı polikliniği” açıldı.

1990 “Kardiyoloji Anabilim Dalı” kuruldu.

1990 8 yataklı özel servis açıldı.

1992 Yenilenerek 10 yataklı “Koroner Yoğun Bakım Ünitesi” devreye sokuldu.

1991 “Girişimsel Elektrofizyoloji Laboratuvarı” açılarak elektrofizyolojik inceleme ve rutin ablasyon başladı.

1991 Türkiye’de ilk kez transpektoral ICD takıldı.

1991 “Aritmi polikliniği” ve “ICD polikliniği” açıldı.

1992 12 yataklı “Aritmi Yoğun Bakım Ünitesi” kuruldu.

1992 Perkütan “koroner aterektomi” ve “koroner stent” uygulamaları başladı.

2002 Primer PTCA+Stent uygulamaları başladı.

2003 3. Bodrum Kardiyoloji Anabilim Dalı’na katıldı.

2006 IVUS uygulaması bailatıldı.

2009 ve Kütüphane, dokümantasyon merkezi, 70 kişilik seminer salonu ve deneysel hayvan laboratuarı’nın bulunduğu 3 katılı yeni “akademik kardiyoloji ünitesi” binası hizmete açıldı.

2010 A Blok 1. ve 2. kat servisler tümü ile yenilendi. Tüm odalar (Banyo-WC, LCD TV, buzdolabı, klima, telefon) tek ya da iki kişilik hale getirildi.

2010 Üç boyutlu haritalama sistemi yenilendi.

2011 Poliklinik ve non-invazif laboratuarların olduğu kat yenilendi.

2011 Koroner Yoğun Bakım Ünitesi monitor sistemleri ve servis yenilendi.

2012 Yeni Anjiyografi laboratuarı kuruldu.


MİSYON VİZYON

İDARI GÖREVLER

Kardiyoloji öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Ertem (1974-1980) ve Prof. Dr. Faruk Erzengin (1998-2004) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yapmışlardır. Prof. Dr. Kamil Adalet, 2010-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Onkoloji Enstitütüsü) “Tıbbi Direktörlüğü”, 2010-2011 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi senator olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Kamil Adalet, 2011 yılından itibaren “rektör yardımcılığı” ve “İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanlığı” görevlerini sürdürmektedir.
Diğer İdari Görevler: Prof. Dr. Ferruh Korkut ve Prof. Dr. Taner Gören İstanbul Tabip odası başkanlığı yapmıştır.

ÖZEL ARAŞTIRMA VE HIZMET ALANLARI

İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Türkiye’de “Girişimsel Elektrofizyoloji” alanında önemli bir araştırma, eğitim ile referans merkezi ve öncü olma niteliğini sürdürmektedir. Türkiye’nin hemen tüm üniversitelerinden aritmi hastaları sevk edilmektedir. Halen üç boyutlu haritalama sistemlerinin her ikisine de sahip tek merkezdir. Girişimsel Kardiyoloji alanında da İstanbul’un en önemli merkezlerinden biridir. Akut miyokard infarktüsünü çağdaş tedavisinde en önemli yeri tutan primer PTCA işlemini 24 saat/365 gün yapan ender merkezlerden biridir.

EMEKLI OLANLAR VEYA AYRILAN ÖĞRETIM ÜYELERI

Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanlıklarını sırasıyla Prof. Dr. Remzi Özcan (1977-1983) ve Prof. Dr. Güngör Ertem (1983-1990), Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlıklarını ise Prof. Dr. Güngör Ertem (1990-1996), Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk (1996-1999), Prof. Dr. Önal Özsaruhan (1999-2004), Prof. Dr. Mehmet Meriç (2004-2007) ve Prof. Dr. Kamil Adalet (2007-2010, 2010) yapmışlardır.

Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk

Prof. Dr. Önal Özsaruhan

Prof. Dr. Özen Güven

Prof. Dr. Mehmet Meriç

Prof. Dr. Yılmaz Nişancı

Prof. Dr. Nevres Koylan

Prof. Dr. Dursun Atılgan

Prof. Dr. Ercüment Yılmaz

Uzm. Dr. Ömer Okur


VEFAT EDEN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Remzi Özcan,

Prof. Dr. Rasim Berkmen

Prof. Dr. Emir Özkan

Prof. Dr. Kadri Işık

Prof. Dr. Güngör Ertem

Prof. Dr. Ferruh Korkut

İLETİŞİM

Tel+90 212 414 20 00 – 31422
Fax+90 212 534 07 68
E-postaitfkardiyoloji@istanbul.edu.tr
URLhttp://www.itf-kardiyoloji.org/

Akademik Kadro

Nöroloji Bilim Dalları

1. Çocuk NörolojisiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Zühal YAPICI
2. Klinik NörofizyolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Mehmet Barış BASLO
3. Nöromüsküler HastalıklarıBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Fatma Yeşim PARMAN


TARİHÇE

İstanbul Darülfünunu Mekteb-i Tıbbiye-yi Mülkiye’si 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almış, Psikiyatri ve Nöroloji Klinikleri önce Bakırköy’e, ardından da 1949’da Haseki ve Cerrahpaşa’ya taşınmıştı; birkaç yıl sonra da bütünü ile Cerrahpaşa’da toplanmıştı. 1963 yılında Prof.Dr.Kenan Tükel, Doç.Dr.Edip Aktin ve Uz. Dr.Aynur Baslo Cerrahpaşa’daki Nöroloji Kliniğinden ayrılarak İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğini kurmuşlardır. Bu dönemde Dr Erhan Oğul da kliniğin ilk asistanı olarak İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine geçmiştir. Bu tarihten sonra İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine asistan alınmaya başlanmış, ilk olarak Dr Gençay Gürsoy ve Dr Ataman Tangör asistan olarak kabul edilmiştir. 1968 yılında Doç Dr. Coşkun Özdemir, Doç Dr Ahmet Çalışkan ve Doç Dr Hıfzı Özcan’ın katılması ile çekirdek kadro oluşmuştur.

Emekli öğretim üyeleri: Prof. Dr. Kenan Tükel, Prof. Dr. Edip Aktin, Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Prof. Dr. Ahmet Çalışkan, Prof. Dr. Hıfzı Özcan, Prof. Dr. Aynur Baslo, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Reha Tolun, Prof. Dr. Öget Öktem-Tanör, Prof. Dr. Mustafa Ertaş, Prof Dr Sara Bahar, Prof Dr Jale Yazıcı, Prof Dr Murat Emre, Prof Dr Gülşen Akman-Demir

Akreditasyon (eğitim/hizmet) : Kliniğimiz Avrupa Nöroloji Board'u UEMS/EBN tarafından uzmanlık eğitimi için akredite edilmiştir.


MİSYON VİZYON

MİSYON
Nörolojinin her alanında eğitim, araştırma ve hizmet açısından ülkenin ve bölgenin en iyi merkezlerinden birisi olma konumunu sürdürmek ve daha ileriye götürmek.

VİZYON
Mevcut uluslar arası ilişkilerimizi geliştirerek ve bilimsel araştırma potansiyelimizi ivmelendirerek dünya nörolojisinde araştırma ve eğitim açısından lider konuma yerleşmek.


EĞİTİM

Mezuniyet öncesiTıp Fakültesi Nöroloji stajı 5. yılda Nöroşirurji stajı ile birlikte toplam 6 haftalık bir dönem içinde yapılmaktadır. Bu dönemin 3 haftasında öğrenciler her gün sabah saatlerinde önce ikili gruplar halinde öğretim üyesi ile hastaya yaklaşım ve uygulama yaparlar, ardından grup halince tek bir öğretim üyesi ile nöroloji pratik derslerini yaparlar; öğleden sonraları da nöroloji ve nöroşirurji teorik dersleri anlatılır.Diğer derslere katılım: Tıp fakültesinin 3. yılında nörolojik semiyoloji dersleri iç hastalıkları ders programı içinde anlatılır. Diş Hekimliği Fakültesinde ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunda da nöroloji dersleri kliniğimiz öğretim üyelerince yürütülür. Ayrıca 2. sınıf modül derslerinde öğretim üyelerimizin katkıları vardır.Asistan eğitimiHer sabah acil vaka toplantısında bir önceki gece nöbette görülen vakalar tartışılır; bu eğitime bütün asistanların katılımı zorunludur.Her Perşembe 09:00-10:30 arasında yürütülen olgu toplantılarında ilk bölümde birimler sıra ile eğitici bir olgu sunumu ve tartışması yaparlar. Ardından çözümlenememiş olguların tartışıldığı ve klinik dışından da olguların önceden bildirilerek danışılmasına açık olan ikinci bölüm gelir. Bu toplantılardan her ayın ilki morbidite-mortalite toplantısı şeklinde düzenlenir.Her pazartesi öğlen saatlerinde epilepsi ve EEG toplantıları yürütülür.Her cuma öğlen saatlerinde dergi kulübü yürütülür.Her Perşembe öğlen saatlerinde başağrısı olgu toplantıları yürütülür. Bu toplantıların aybaşında olanlarında ise nöroradyoloji eğitimi yapılır.Her pazartesi ve çarşamba öğretim üyesi eşliğinde temel nöroloji ve nöro-anatomi kitaplarından konular okunarak tartışılır.Her birimin de kendi içinde haftada bir gün eğitim seminerleri yapılır
Mezuniyet sonrasıMezuniyet sonrası eğitim kursu, 25 yıldır her yıl Mayıs ayında düzenlenir. Kliniğin öğretim üyeleri veya yurt içinden ya da yurt dışından davetli öğretim üyelerinin seminerlerini kapsayan bir toplantıdır.EEG-EMG kursu, 5 yıldır her yıl Mart ayında düzenlenir. Katılımcıların interaktif yöntemle EEG ve EMG öğrenmelerini hedefleyen 5 günlük bir toplantıdır.Uzmanlık eğitim programları:Nöroloji uzmanlık eğitimi: Kliniğimiz Avrupa Nöroloji Board’u UEMS/EBN tarafından uzmanlık eğitimi için akredite edilmiştir.Çocuk nörolojisi yan dal uzmanlık eğitimi (Mevzuat değişikliği nedeni ile şu an aktif olarak yürütülememektedir)Elektronörofizyoloji yüksek lisans programı (İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde ve DETAE ile işbirliği içinde yürütülmektedir)Sinirbilim yüksek lisans ve doktora programı (İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde ve DETAE ile işbirliği içinde yürütülmektedir)Rotasyoner eğitimi: Yurt içi ve dışından nörolojinin her alanında rotasyonere resmi yazışmalar çerçevesinde eğitim verilmektedir.

Yıllık yayın sayısı (2007-2011): Anabilim dalımız öğretim üyelerinin 2007-2011 eğitim yılında SCI ve SCI-E kapsamına giren uluslar arası hakemli dergilerde toplam 123 makalesi yayınlanmıştır.


HİZMET

Genel nöroloji polikliniği

Acil nöroloji polikliniği

Nöroloji acil servisi

Nöroloji konsültasyon hizmetleri

Nöroloji yan dal hizmetleri

Çocuk nörolojisi

Klinik nörofizyoloji

Diğer nöroloji alt-birimleri

Serebrovasküler hastalıklar: yataklı servis, 4 yataklı nöroloji yoğun gözetim ünitesi ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Nöromüsküler hastalıklar: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Davranış nörolojisi ve hareket bozuklukları: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

MS ve demiyelinizan hastalıklar: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Epilepsi: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Çocuk Nörolojisi: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Başağrısı: ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Nöro-Behçet: ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Botulinum toksini polikliniği: ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Yataklı hasta takibi: Kliniğimizde inme ünitesinde 8, nörolojik yoğun gözetim ünitesinde 4, çocuk nörolojisi servisinde 6, geri kalan 28’i genel nöroloji ve nöroloji alt-birimlerine ait olmak üzere toplam 45 hasta yatağı, bir adet 24 saat devamlı video monitorizasyon yatağı, acil serviste de 6 adet gözlem yatağı mevcuttur. Yataklar reel hesaplama ile tama yakın doluluk oranına sahiptir.

Ayaktan poliklinik hizmeti: 7 gün 24 saat sürdürülen acil nöroloji polikliniğinin yanı sıra, haftanın her günü genel nöroloji polikliniği ve çocuk nörolojisi yürütülmektedir. Bunların dışında, pazartesi günleri Multipl skleroz ve demiyelinizan hastalıklar polikliniği, Salı günleri Davranış nörolojisi ve demans polikliniği, salı günleri Serebrovasküler hastalıklar polikliniği, salı ve çarşamba günleri Epilepsi polikliniği, salı ve perşembe günleri Botulinum toksin enjeksiyonu polikliniği, çarşamba günleri Çocuk nörolojisi polikliniği, çarşamba günleri Nöromüsküler hastalıklar polikliniği, çarşamba günleri Nöro-Behçet ve vaskülit polikliniği, perşembe günleri Hareket bozuklukları polikliniği, cuma günleri de Baş ağrısı polikliniği yürütülmektedir. Bütün bu polikliniklerde bir ayda görülen toplam hasta sayısı yaklaşık 1500’dür.

Laboratuar hizmetleri: Nöro-sonoloji (doppler ultrasonografi), Nöropsikoloji, EEG, video EEG (kısa ve uzun süreli 2 ünite), EMG, uyarılmış potansiyel ve manyetik stimülasyon laboratuarlarının yanı sıra, nöromüsküler hastalıklar inceleme laboratuarı ve bu laboratuar bünyesinde hizmet veren klinik nöroimmunoloji laboratuarı mevcuttur.

Ayaktan yürütülen diğer hizmetler: Kas ve periferik sinir biyopsileri ve lomber ponksiyon uygulamaları ayaktan yürütülen girişimsel işlemlerdir.


AKADEMIK İŞBIRLIĞI

Ulusal: Birçok ulusal kuruma informal danışmanlık verilmektedir.Uluslararası: 21 adet uluslar arası projemiz mevcuttur, bunların arasında Avrupa Birliği projeleri de mevcuttur.

KONSULTASYON

Genel nöroloji konsültasyonu ve 24 saat acil nöroloji konsültasyonu hizmeti süpervizyon altında verilmektedir.

İLETİŞİM

Dahili+90 212 414 20 00 - 31291
Fax+90 212 533 43 93
URLhttps://www.itfnoroloji.org/

Akademik KadroNükleer Tıp Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Kas01

İletişim:

Tel+90 212 414 23 80
Faks+90 212 414 20 56
Dahili+90 212 414 20 00 –31375  (Sekreterlik)
E-mailitfnuk@istanbul.edu.tr

 

Nükleer Tıp Anabilim DalıPET ÜnitesiPET-BT İletişim Telefonları212 – 414 20 00 / 33500

Anabilim dalımızın temeli 1967 yılından sonra İç Hastalıkları kliniği içinde açılan Radyoizotop Laboratuarı ile atılmıştır. Bu dönemde bazal metabolizma ölçümü, tiroid uptake testi, tarayıcı (rektilineer) scanner ile tiroid ve karaciğer-dalak sintigrafileri yapılmıştır. 22.09.1982 yılında nükleer tıp anabilim dalı kurulmuş ve 1985 yılından itibaren tıpta uzmanlık eğitimi başlamıştır. Anabilim dalımızda günümüze kadar 20’nin üzerinde Nükleer Tıp Uzmanı yetişmiştir.


Hakkımızda
HAKKIMIZDA
Akademik Kadro

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI BAŞKANIProf.Dr.Ayşe MUDUN
  
Prof.Dr.Işık ADALET 
Prof.Dr.Ayşe MUDUN 
Prof.Dr.Seher Nilgün ÜNAL 
Prof.Dr.Cüneyt TÜRKMEN 
  
Doç.Dr.Yasemin ŞANLI 
  
Uzm.(Doç.)Dr.Serkan KUYUMCU 
Uzm.(Doç.)Dr.Zeynep Gözde ÖZKAN 
Uzm.Dr.Ebru YILMAZ 
Uzm.Dr.Burcu DİRLİK SERİM 
  

 

Genel nükleer tıp bölümümüzde cihazların kalite kontrol ve kalibrasyonlarının yapılması, radyoaktif iyot dozlarının içirilmesi, radyonüklid tedavi verilen hastaların ölçümlerinin yapılması, iyot uptake testlerinin yapılması, genel radyasyon güvenliğinin sağlanması ve kontrolü için 2 fizikçi, radyofarmasötiklerin hazırlanması için 2 biyolog, enjeksiyonların yapılması için 3 hemşire, sintigrafilerin çekimlerinin yapılması, görüntülerin alınması için 5 teknisyen, kemik yoğunluğu çalışmaları için 1 teknisyen, görüntülerin raporlanması ve faturaların hazırlanması için 1 tıbbi sekreter, 1 kürsü sekreteri, hasta kayıt işlemleri, randevuların verilmesi ve sonuçların dağıtılması için 2 kayıt elemanı ve 1 yardımcı personel ile hizmet vermekteyiz. PET/BT ünitesinde cihazın kalite kontrolü ve kalibrasyonlarından, radyasyon güvenliğinin sağlanmasından sorumlu 2 fizikçi, görüntülerin alınması için 4 teknisyen, 1 hasta kayıt elemanı ve 2 tıbbi sekreter çalışmaktadır.

Tarihçe

Anabilim dalımızın temeli 1967 yılından sonra İç Hastalıkları kliniği içinde açılan Radyoizotop Laboratuarı ile atılmıştır. Bu dönemde bazal metabolizma ölçümü, tiroid uptake testi, tarayıcı (rektilineer) scanner ile tiroid ve karaciğer-dalak sintigrafileri yapılmıştır. 22.09.1982 yılında nükleer tıp anabilim dalı kurulmuş ve 1985 yılından itibaren tıpta uzmanlık eğitimi başlamıştır. Anabilim dalımızda günümüze kadar 20’nin üzerinde Nükleer Tıp Uzmanı yetişmiştir.

Misyon - Vizyon

Misyonumuz; İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalının misyonu, tüm tanısal nükleer tıp tetkiklerini en iyi şekilde uygulayıp yorumlayabilen, radyonüklid tedavileri etkin bir şekilde uygulayabilen, iyi iletişim kurabilen, toplum sağlığını ön planda düşünen, araştırmacı ve standartlara uygun eğitim almış nükleer tıp uzmanları yetiştirmek, topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve yeni araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz; İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalının vizyonu, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda en üst düzeye ulaşmaktır.Eğitim

EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi EğitimUZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI Nükleer tıp anabilim dalı TUS ile uzmanlık öğrencisi almaktadır. Uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. Tıpta uzmanlık öğrencilerine eğitimin ilk üç ayında radyasyon güvenliği, radyofarmasötik işaretleme, kalite kontrol ve enstrümentasyon gibi temel nükleer tıp konularında teorik ve pratik eğitim verilir. Tıpta uzmanlık öğrencilerine ilk 1 yıl içinde tiroid sintigrafisi, tiroid uptake ölçümü, kemik yoğunluğu ölçümü, gama prob kullanımı, radyoaktif iyot içirilmesi ile ilgili eğitim verilir ve uygulamalara katılması sağlanır. Kardiyoloji anabilim dalı tarafından düzenlenen EKG kursu ve Anestezi ve Reanimasyon anabilim dalının düzenlediği İleri Acil Yardım kursuna katılmaları sağlanır. Uzmanlık Eğitimi sırasında alınan dış rotasyonlardan endokrinoloji ve kardiyoloji bilim dallarında eğitim programlarına ve klinik uygulamalara katılır. İkinci yıl gama kameralarda aylık rotasyonlar şeklinde genel sintigrafik görüntülerin çekilmesi ve yorumlanmasına, radyonüklid tedavi polikliniği rotasyonuna katılır. Yine dış rotasyonlardan medikal onkoloji rotasuonu yapılır. Ulusal kongrede sunulmak üzere çalışma konusu alınır. İkinci yılın sonunda tez konusu seçilir. Üçüncü yıl kıdemli olarak gama kamera rotasyonları devam eder. Dış rotasyonlardan da radyoloji ve radyasyon onkolojisi bölümlerine devam edilir. PET/BT ünitesinde eğitime başlanır. Ulusal kongrede sunum yapılır. Avrupa Nükleer Tıp Kongresi için çalışma konusu seçilir. Her yıl sonunda ara değerlendirme amaçlı sınav yapılır. Dördüncü yıl kıdemli asistan olarak ağırlıklı PET/BT ünitesinde çalışılır. Her eğitim yılında seminer ve dergi klübü makalesi hazırlanır. 2011-2012 Eğitim Programı 2010-2011 Eğitim Programı • 1. Dönem Seminer Programı • 2. Dönem Seminer Programı • Klinik Bilimler Dersleri 2009-2010 Eğitim Programı • 2. Yarıyıl Eğitim Seminer Programı • Klinik Bilimler Dersleri • Temel Bilimler Dersleri

Yayınlar

Yayınlar

Nükleer Tıp Yayınları

 


Asistan Eğitim

Asistan Eğitim

 Asistan El Kitab


PET-BT Ünitesi

PET-BT Ünitesi

 pet(642x253)

PET-BT İletişim Telefonları 212 – 414 20 00 / 33500

PET-BT ÜNİTESİ

Pozitron ışınlarını yayan radyoaktif maddeler ve özel kameralar kullanılarak yapılan sintigrafik görüntülemeye PET (Pozitron Emisyon Tomografi) adı verilir. PET’de bütün vücudun 3 boyutlu olarak görüntüleri alınır. En fazla kullanıldığı alan onkolojik hastalıklardır. Daha az sayıda kalp ve beyin hastalıklarında da kullanılır. PET-BT, Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografi görüntülerinin aynı anda alınmasını sağlayan entegre cihazlardır.

PET HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

1.     Ünitemize gelirken çalışan hastalar için sevk evrakı ve PET istek yazısı getirilmelidir. 2.     Tetkike gelmeden önce 6 saatlik açlık gerekmektedir. Sabah 9:00-12:00 randevularında geceden aç kalınması önerilir. Daha geç randevularda ise randevu saatinden 6 saat öncesinde hafif bir kahvaltı yapılabilir. Şeker hastalığınız var ise  randevu alırken mutlaka sorumlu doktorumuz ile görüşülmesi gerekmektedir. 3.     Randevu saatinden 1 saat öncesinde İstanbul Tıp Fakültesi PET ünitesinde bulunmanız gereklidir. Tetkik için kullanılacak ilaç (FDG-fluorodeoksiglukoz) sizin için bir gün öncesinde yapılan sipariş sonrası ünitemize günlük olarak getirildiğinden randevunuzun iptal olması gerektiğinde en az 1 gün öncesinde birimimize haber verilmesi zorunludur. 4.     Randevunuza gelirken daha önce yapılan tüm tetkiklerinizi (PET, BT, MR, röntgen,  kan tahlilleri) yanınızda getiriniz. 5.     Kullanmakta olduğunuz ilaçları PET Ünitesinde randevu aldığınız doktorunuza danışınız.

PET ÇEKİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Çekim öncesinde hastanın parmak ucundan alınan kan ile kan şekeri ölçümü yapılmaktadır. Kan şekeri uygun olan hastalara (60-200 ng/dL aralığında ise) damardan FDG maddesi enjekte edilir. Enjekte edilen ilacın vücut içerisinde dağılımının tamamlanması için ortalama 1 saat hasta rahat ve sessiz bir ortamda bekletilir. Bu süre içinde hastanın konuşmaması, sakız çiğnememesi, okumaması ve ayağa kalkmaması gerekmektedir; sakin bir şekilde oturarak ya da uzanarak beklemesi istenir. Daha sonra hasta çekim için yatağa yatırılır. Çekim süresi ortalama 20-30 dakikadır. Çekim esnasında hastanın hareketsiz yatması gerekmektedir. Uzun süre hareketsiz yatmakta zorlanabilecek hastaların önceden haber vermesi uygundur. Bazı hastalarda ek ya da geç çekimler gerekebilmektedir. Geç çekimler ilk çekim bittikten ortalama 1 saat sonra alınmaktadır. Çekim sonrası hasta normal yaşamına dönebilir. Ancak enjekte ettiğimiz ilacın radyoaktif madde olması nedeni ile çekim gününden ertesi sabaha kadar hamile, bebek ve çocuklardan uzak durulması (aynı odada bulunmama) önerilir. PET sonuçları rapor ve film olarak hazırlanıp 3 gün sonra kayıt odasından alınabilir.

BARSAK BOYAMA PROSEDÜRÜ

Saat 8:00-12:00 Randevuları İçin; Kontrast maddenin yarısı, 1,5 litre suya karıştırılır. Gece yatmadan önce ilaçlı sudan 2 bardak içilir. Geri kalan suyun 3 bardağı çekim saatinizden 3 saat önce başlanarak saat başı 1’er bardak içilir. Geri kalan su çekime getirilir. Saat 12:30-16:00 Randevuları İçin; Kontrast maddenin yarısı, 1.5 litre suya karıştırılır. Çekim saatinden 6 saat önce yapılan hafif bir kahvaltıdan yarım saat sonra hazırlanan ilaçlı sudan 2 bardak içilir. Geri kalan suyun 3 bardağı çekim saatinizden 3 saat önce başlanarak saat başı 1’er bardak içilir. Geri kalan su çekime getirilir. PET/BT görüntüleme Akciğer perfüzyon ve ventilasyon sintigrafisi, Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi, Sağdan sola şant araştırılması, Radyonüklid venografi Miyokard perfüzyon sintigrafisi, Gated miyokard perfüzyon SPECT analizi, Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA) Radyonüklid anjiokardiografi ve şant analizi Beyin perfüzyon sintigrafisi, Radyonüklid sisternografi, Ventriküler sıvı kaçağı ve şant araştırılması Tiroid sintigrafisi, Tiroid uptake testi, Perklorat washout testi, Tüm vücut iyot sintigrafisi Paratiroid sintigrafisi, Paratiroid SPECT İyot-131 MIBG sintigrafisi İyot-123 MIBG sintigrafisi Tükürük bezleri sintigrafisi, Özefagus sintigrafisi, Gastro-özefageal reflü sintigrafisi, Mide boşalma sintigrafisi, Safra yolları sintigrafisi, Karaciğer-dalak sintigrafisi, İşaretli dalak sintigrafisi, GİS kanama sintigrafisi, Meckel sintigrafisi, Karaciğer kan havuzu çalışması ( hemanjiom araştırılması) Tüm vücut kemik sintigrafisi, Üç fazlı kemik sintigrafisi, Kemik SPECT İşaretli lökosit sintigrafisi, Kemik iliği sintigrafisi, Dinamik böbrek sintigrafisi (diüretikli ve diüretiksiz), Statik böbrek sintigrafisi, GFR ölçümü (görüntüsüz), Kaptoprilli böbrek sintigrafisi, Direkt ve indirekt voiding radyonüklid sistografi, Testis sintigrafisi İndium-111 Oktreotid sintigrafisi, Penta DMSA sintigrafisi Tüm vücut MİBİ sintigrafisi, Tüm vücut Tetrofosmin sintigrafisi Gözyaşı yolları sintigrafisi, Periton sintigrafisi Lenfosintigrafi, Sentinel lenf bezi sintigrafisi İntraoperatif gama prob uygulamaları, Kemik yoğunluğu ölçümü Karbon-14 Üre Nefes testi   Radyonüklid tedavi Radyonüklid tedavi polikliniği Radyonüklid tedavi uygulamaları: Radyonüklid tedavi takibi Radyoaktif iyot ile Hipertiroidi tedavisi Radyoaktif iyot ile Tiroid kanseri tedavisi Hemofilik sinovit ve romatoid artritte radyonüklid sinovektomi Metastatik kemik ağrılarının radyonüklid tedavisi Lenfomalarda radyoimmünoterapi Karaciğer metastazlarının intraarteryel radyomikroküre tedavisi

GENEL İŞLEM DÖKÜMÜ    
 2008200920102011
Organ sintigrafileri:7612824084878215
PET/BT görüntüleme:-1914 (11 Nisan – 31 Aralık)34643787
Tiroid uptake ölçümü:316376277241
GFR:193360110
Kemik yoğunluğu:4952563564835451
Gama prob uygulaması:160112158147
RAI ile hipertiroidi tedavisi:70474537
RAI ile tiroid kanseri tedavisi:192225193207
Diğer radyonüklid tedaviler:36475067
Radyonüklid tedavi polikliniği:2923257271429
Diğer işlemler 7907861187

 


Hizmetler

Hizmetler

Anabilim dalımızda hastalıkların tanısında kullanılmak üzere hemen her türlü nükleer tıp tetkiki yapılmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde yüksek doz radyoaktif madde verilerek radyonüklid tedavi uygulanmaktadır.

Tanısal nükleer tıp yöntemleri

PET/BT görüntüleme

Akciğer perfüzyon ve ventilasyon sintigrafisi,

Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi,

Sağdan sola şant araştırılması,

Radyonüklid venografi

Miyokard perfüzyon sintigrafisi,

Gated miyokard perfüzyon SPECT analizi,

Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA)

Radyonüklid anjiokardiografi ve şant analizi

Beyin perfüzyon sintigrafisi,

Radyonüklid sisternografi,

Ventriküler sıvı kaçağı ve şant araştırılması

Tiroid sintigrafisi,

Tiroid uptake testi,

Perklorat washout testi,

Tüm vücut iyot sintigrafisi

Paratiroid sintigrafisi,

Paratiroid SPECT

İyot-131 MIBG sintigrafisi

İyot-123 MIBG sintigrafisi

Tükürük bezleri sintigrafisi,

Özefagus sintigrafisi,

Gastro-özefageal reflü sintigrafisi,

Mide boşalma sintigrafisi,

Safra yolları sintigrafisi,

Karaciğer-dalak sintigrafisi,

İşaretli dalak sintigrafisi,

GİS kanama sintigrafisi,

Meckel sintigrafisi,

Karaciğer kan havuzu çalışması ( hemanjiom araştırılması)

Tüm vücut kemik sintigrafisi,

Üç fazlı kemik sintigrafisi,

Kemik SPECT

İşaretli lökosit sintigrafisi,

Kemik iliği sintigrafisi,

Dinamik böbrek sintigrafisi (diüretikli ve diüretiksiz),

Statik böbrek sintigrafisi,

GFR ölçümü (görüntüsüz),

Kaptoprilli böbrek sintigrafisi,

Direkt ve indirekt voiding radyonüklid sistografi,

Testis sintigrafisi

İndium-111 Oktreotid sintigrafisi,

Penta DMSA sintigrafisi

Tüm vücut MİBİ sintigrafisi,

Tüm vücut Tetrofosmin sintigrafisi

Gözyaşı yolları sintigrafisi,

Periton sintigrafisi

Lenfosintigrafi,

Sentinel lenf bezi sintigrafisi

İntraoperatif gama prob uygulamaları,

Kemik yoğunluğu ölçümü

Karbon-14 Üre Nefes testi

Radyonüklid tedavi

Radyonüklid tedavi polikliniği

Radyonüklid tedavi uygulamaları:

Radyonüklid tedavi takibi

Radyoaktif iyot ile Hipertiroidi tedavisi

Radyoaktif iyot ile Tiroid kanseri tedavisi

Hemofilik sinovit ve romatoid artritte radyonüklid sinovektomi

Metastatik kemik ağrılarının radyonüklid tedavisi

Lenfomalarda radyoimmünoterapi

Karaciğer metastazlarının intraarteryel radyomikroküre tedavisi

GENEL İŞLEM DÖKÜMÜ    
 2008200920102011
Organ sintigrafileri:7612824084878215
PET/BT görüntüleme:-1914 (11 Nisan - 31 Aralık)34643787
Tiroid uptake ölçümü:316376277241
GFR:193360110
Kemik yoğunluğu:4952563564835451
Gama prob uygulaması:160112158147
RAI ile hipertiroidi tedavisi:70474537
RAI ile tiroid kanseri tedavisi:192225193207
Diğer radyonüklid tedaviler:36475067
Radyonüklid tedavi polikliniği:2923257271429
Diğer işlemler 7907861187


Hastalara Bilgiler

Hastalara Bilgiler

Anabilim dalımızda hastalıkların tanısında kullanılmak üzere hemen her türlü nükleer tıp tetkiki yapılmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde yüksek doz radyoaktif madde verilerek radyonüklid tedavi uygulanmaktadır.

Hastalara Genel Bilgiler

Nükleer tıp ve sintigrafi nedir? Nükleer Tıp, radyoaktif maddelerle işaretli kimyasal bileşikler yardımıyla çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan anabilim dalıdır. Çeşitli hastalıkların tanısında kullanılmak üzere ağızdan veya damar yolundan radyoaktif maddelerin verilmesi ile yapılan görüntülemeye sintigrafi adı verilir. Verilen radyoaktif maddelerden yayılan ışınlar cihazlar yardımıyla sintigrafik görüntü haline getirilir. Kullanılan cihazlara gama kamera adı verilir. Gama kameralarda radyasyon kaynağı yoktur. Görüntüleme bu konuda eğitim almış nükleer tıp teknisyenleri tarafından yapılır. Pozitron ışınlarını yayan radyoaktif maddeler ve özel kameralar kullanılarak yapılan sintigrafik görüntülemeye PET (Pozitron Emisyon Tomografi) adı verilir. PET’de bütün vücudun 3 boyutlu olarak görüntüleri alınır. En fazla kullanıldığı alan onkolojik hastalıklardır. Daha az sayıda kalp ve beyin hastalıklarında da kullanılır. PET-BT, Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografi görüntülerinin aynı anda alınmasını sağlayan entegre cihazlardır. Nükleer Tıp Tedavileri Çeşitli radyoaktif maddelerin hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılmasına Radyonüklid Tedavi adı verilir. Radyonüklid tedaviler tiroid kanserleri ve hipertiroidi hastalarında İyot–131 ile radyoaktif iyot tedavisi, hemofili ve romatoid artrit hastalarında eklem tedavisi, metastatik kemik hastalığında ağrı tedavisi gibi birçok farklı hastalıkta uygulanmaktadır.

Nükleer tıp anabilim dalında tetkik yapılacak hastaların dikkat etmesi gereken genel kurallar aşağıda sıralanmıştır:

1-     Anabilim dalımızda yapılacak tetkikler için hasta kayıt ve randevu odasından kayıt ve sevk evrakları ilgili bilgileri sorarak randevunuzu alınız. 2-     Tetkik için size söylenen randevu saatinden en az 15 dakika önce bölümümüzde bulununuz. 3- Hastalığınızla ilgili elinizde mevcut bulunan tüm dosya, rapor, film vb kayıtları beraberinizde getiriniz. Tetkik sırasında filmlerinizi almamız gerekebilir. Size ait bu film ve raporları sintigrafi raporu ile birlikte geri vereceğiz. 3-     Tetkik için size verilecek radyoaktif ilaç dışarıdan alınabilecek, eczanede satılan bir madde değildir,  anabilim dalımızda hazırlanmaktır. 4-     Kullanılacak  radyoaktif maddenin yan etkisi yoktur, alerjiye neden olmaz. Hastanın maruz kalacağı radyasyon  miktarı çok düşüktür. 5-     Hastalarımız için çok önemli bir bilgilendirmeyi vermek istiyoruz. Bölümümüzde çok çeşitli tetkikler yapılmaktadır ve her hastanın tetkikine göre enjeksiyonun yapılma saati, enjeksiyondan sonra bekleme süresi ve şekli, çekim süresi değişiklik gösterir. Bu nedenle diğer hastaların çekim ve bekleme sürelerini kendiniz ile karşılaştırmamanız önemlidir. 6-     Bazı tetkikler için açlık gerekli olabilir. Randevu alırken kayıt personeli tarafından size bildirilecektir. Aşağıda sintigrafilerle ilgili bölümde bu konuda açıklama bulacaksınız. 7-     Hamile iseniz, hamilelik olasılığı varsa veya süt veriyorsanız  randevu alırken veya işleme başlamadan önce bize haber veriniz. 8-     Çekim sonrasında gidebileceğiniz söylenmeden bölümümüzden ayrılmayın. 9-     Çekim işlemi bittikten sonra görüntüleriniz bilgisayar yardımı ile incelenecek ve doktorunuza yazılı bir rapor hazırlanacaktır. 10-  Sintigrafi sonucunuzun raporunu başlangıçta kayıt yaptırdığınız Nükleer Tıp kayıt sekreterliğinden alabilirsiniz. 11-  Hastanemize daha sonraki gelişlerinizde karşılaştırma yapmak üzere raporunuzun bir örneği ve filminiz nükleer tıp arşivinde saklanacaktır. 12-  Sintigrafi sonuçlarına göre  bundan sonra ne yapılacağını size tetkiki isteyen doktorunuz açıklayacaktır.


Personeller

Personeller

 

Leyla Poyraz

Fizik Mühendisi 

 Bilal KovanFizikçi  Aziz ÖzdemirBiyolog Hatice TemelLaborant

 Neriman Yanık

Hemşire

 

 

Nur Akmehmet

Kürsü-Rapor 

Sekreteri

 Necla Tünay Kürsü-Rapor Sekreteri

 Süheda Esin Çatal

Tekniker

Zahide ElidemirTekniker

Meryem Polat

Tekniker

Meliha Sultan Özenç
Tekniker

elif_cosar

Elif Coşar

Kayıt Elemanı

 fazilet.basar.web

Fazilet Başar

Kayıt Elemanı

 

Sebahattin Afacan

Personel

 

Safiye Akdemir

Temizlik Personeli

 
    
    
 


Mezunlar

MEZUNLAR

mezunlar

 


Uzman, Asistan Doktorlar

Uzman, Asistan Doktorlar

uzm.asistan

 

Emekli Çalışanlar
Emekli Çalışanlar

 serpil.demir.web   
 Serpil Demir15.07.2009 Nedim Tısoğlu Gülten İşbilirHemşire Nurgül TunçHemşire
 

Emekli Öğretim Üyeleri
Emekli Öğretim Üyeleri

  
 Prof.Dr. Ali Görpe Prof.Dr. Sema Cantez
 Anabilim Dalımızın kurucuları değerli öğretim üyelerimize
saygılarımızı sunuyoruz…
 

Avrupa Eşyetkilendirme Belgesi
Avrupa Eşyetkilendirme Belgesi

Kas01

 

Cihazlar
Cihazlar

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Cihazları

 

Fotoğraflar


 

Akademik Kadro

TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi kampüsünde, 1933 yılında Atatürk'ün gerçekleştirdiği Üniversite Reformu çerçevesinde Radyoloji Enstitüsü ve Radyoterapi Kliniği olarak kurulmuş olup Türkiye'deki ilk kanser tanı ve tedavisinin uygulandığı binalardan birisini de içermektedir.

1934 yılında kurulan Radyoloji Enstitüsü ve Radyoterapi Kliniğinin ilk Enstitü Müdürlüğünü ünlü Alman fizik hocası Prof. Frederich Dessauer yapmıştır. Döneminde: Siemens 100 KV Dermopham, Chaoul 60 KV, 200 KV ve 400 KV derin tedavi ve röntgen cihazları çalışmaya başlamıştır. Enstitü bünyesine katılan pek çok Alman radyasyon ve fizik uzmanıyla radyoterapi ve tıbbi fizik bilim dallarının temelleri atılmıştır.

1943 yılında kliniğin başına kuruluşundan itibaren orada doçent olarak çalışan Prof. Dr. Tevfik Berkman geçmiştir. Prof. Berkman yalnız enstitüde değil tüm Türkiye’de radyoterapi ve tıbbi radyofizik bilim dallarının gelişmesine büyük katkıları olmuştur.

1973 yılında kürsü başkanlığına Prof. Dr. Adnan Budaras seçilmiştir.

1978 yılında Prof. Dr. Nijad Bilge kliniğin başına geçmiş alınan Saturne 20 lineer hızlandırıcı ve diğer tedavi cihazları ile İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi Bilim Dalı sayılı radyasyon onkolojisi merkezleri arasına girmiştir.

1982'de İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünün kurulması ile Prof. Dr. Bülent Berkarda ilk müdür olarak atanmış, bu dönemde kuruluş aşamaları tamamlanmıştır.

1983 tarihinde Prof. Dr. Şeref İnceman'ın getirilmesi, kadro işlemlerinin hızlanmasına ve bina tahsisi girişimlerinin başlamasına olanak sağlamıştır.

1984 yılında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kurulmuş ve başkanlığa Prof. Dr. Nijad Bilge getirilmiştir.

1986 tarihinde Enstitü Müdürlüğüne Prof. Dr. Nijad Bilge getirilmiştir. Enstitü ve İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dallarının aynı binada beraber çalışma esaslarının düzenlenmesi, ilk doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin alınarak eğitimin başlaması, Emin Aktar Vakfı'nca binanın tümüyle restorasyonu, Onkoloji Derneği ve hayırsever vatandaşların katkısıyla eksiklerin tamamlanması, telefon santralının ilavesiyle Enstitünün modernizasyonu bu dönemde gerçekleşmiştir.

1987’de Enstitü binası eski Radyoloji Enstitüsü olan mekanda resmen hizmete açılmış, tüm bilim dalları multidisipliner bir kurum olarak çalışmaya başlamıştır. 1991 yılında Türk Onkoloji Vakfı'nın katkılarıyla tamamlanan 600m2'lik temel onkoloji araştırma laboratuarlarını içeren yapı enstitüye ilave edilmiştir.

1993 yılında Enstitü Müdürlüğüne Prof. Dr. Gülçin Erseven getirilmiştir. Döneminde hasta bekleme salonu enstitüye katılmıştır.

1994’te Prof. Dr. Erkan Topuz Enstitü Müdürü olarak atanmış, yeni bir yataklı hasta servisini içeren 10.000 m2’lik alan Enstitü’ye katılmıştır. İki yeni lineer hızlandırıcı (Satürn ve Orion), bir Kobalt (Cirus), bir uzaktan kumandalı brakiterapi (Gammamed) tedavi cihazı ve iki simülatör bu dönemde alınmıştır.

1996 yılında Prof. Dr. Ahmet Nafiz Karadeniz Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. 2005 yılında radyoterapi cihazları İstanbul Üniversitesi araştırma projesi kapsamında yenilenerek bilgisayarlı planlama sistemi, bilgisayarlı tomografi simülatör ve çok yapraklı kolimatörlü lineer hızlandırıcı ve cihazlar arasındaki sürekli iletişimi sağlayan hastane otomasyon sistemi kurulmuştur. Böylece üç boyutlu (konformal) radyoterapi ve yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) uygulama olanağı sağlanmıştır.

2010 yılında Varian Trilogy (Ark IMRT ve cone-beam CT özellikli), Cyberknife (robotik radyocerrahi ünitesi), Varian DBX (IMRT özellikli), Nucletron 3 boyutlu sonradan yüklemeli brakiterapi tedavi cihazları ile dört boyutlu BT Simülator (Philips Big Bore) ve konvansiyonel simülatör (Simulix-Nucletron) hizmete girerek güncel görüntü aracılı (IGRT) ve stereotaktik tedavi yöntemleri başarı ile uygulanmaya başlanmıştır.

2012 yılında Anabilim Dalı Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ethem Nezih Oral halen bu görevini sürdürmektedir. Avrupa Radyasyon Onkolojisi Derneği (ESTRO), bu dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nı ziyaret ederek, modern eğitim ve tedavi yaklaşımımız hakkında bağlantıdaki raporu hazırlamıştır (https://www.iuonkolojienstitusu.org/haber.php?id=23).

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye https://www.iuonkolojienstitusu.org/ adresinden ulaşılabilir.

Enstitümüz ve Türkiye’de radyasyon onkolojisinin ayrıntılı tarihçesine https://onkder.org/pdf/On_Ek_sayi.pdf adresinden ulaşılabilir.


MİSYON VİZYON

MİSYON
İTF Radyasyon Onkolojisi’nin misyonu; çağdaş eğitim veren, bilim insanı yetiştiren, araştırma yapan ve bilgi üreten; kanser tedavisinde ileri standartlarda verilen hizmet ile ulusal ve uluslararası saygınlığını sürdürmektir.

VİZYON
Vizyonumuz, radyasyon onkolojisi alanında dünyanın en önde gelen eğitim, araştırma ve tedavi kurumlarından biri olmak; kanser hastalığının önlenmesi ve tedavisi alanlarında dünya çapında katkı ortaya koymaktır.

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER
Rektörlüğümüzce yürütülen kalite çalışmalarının anabilim dalımızdaki yansıması çerçevesinde tedavi ve hasta takip süreçlerinin yazılı ve belirli standartlarda tekrarlanabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir.Anabilim dalımız bünyesinde yürümekte olan prospektif çalışmaların sayısını arttırmak en önemli hedeflerimizdendir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı merkezlerde bulunup anabilim dalımızda lisans, lisansüstü ve doktora sonrası düzeylerinde, klinik pratiği geliştirme ve akademik sebepli ziyaretlerin programının önceden belirlenmiş bir çerçeveye oturtulması hedeflenmektedir.

EĞİTİM

Mezuniyet öncesi

-Anabilim dalımızda verilen uzmanlık eğitimi sırasında tıpta uzmanlık öğrencileri, öğretim üyeleri ile bire bir pratik çalışma fırsatı bulurken, eğitim yılı başında belli olan bir program çerçevesinde teorik eğitimlerini sürdürürler.

-Tıpta uzmanlık öğrencileri, gerek program dahilinde yapılan sabah toplantılarında gerekse bulundukları polikliniğin rutin onkoloji konseylerinde multidisipliner onkolojik yaklaşım hakkında gerekli eğitimi almaları sağlanır.

- Tıpta uzmanlık öğrencileri için hazırlanan karne uygulaması sayesinde alınan teorik ve pratik eğitim kayıtlı hale getirilir.

Mezuniyet sonrası

Mezuniyet sonrası dönemde belirli aralıklarla düzenlenen kurslara uzman hekimlerin katılması teşvik edilmektedir.

HİZMET

Anabilim Dalımız bünyesinde farklı tümör gruplarının tedavi ve takibinde özelleşmiş dört ayrı poliklinikte hasta hizmeti verilmektedir.

1. Poliklinik: Çocukluk çağı tümörleri, yumuşak doku tümörleri, genitoüriner (prostat, mesane, böbrek, testis) tümörler, lenfoma ve lösemiler.

2. Poliklinik: Baş-boyun ve beyin tümörleri.

3. Poliklinik: Akciğer, gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide, pankreas, barsak, rektum, anal kanser), cilt tümörleri, primeri bilinmeyen tümörler.

4. Poliklinik: Meme ve jinekolojik (kadın üreme sistemi) tümörler.

Günde yaklaşık olarak 250 hastanın ışın tedavisine alındığı kliniğimizde yine yaklaşık 150 hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verilmektedir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Anabilim Dalımızda 2011 yılı içerisinde SCI/SCI expanded kapsamına giren dergilerde 19 adet makale yayınlanmıştır.

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

Ulusal

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) ve Türk Onkoloji Grubu (TOG) çatısı altında ulusal çok merkezli çalışmaların oluşumuna, yürütülmesine ve hasta alımına katkı sağlamaktadır.

Uluslararası

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri uluslarası radyasyon onkolojisi dernekleri olan ASTRO      ( American Society for Therapeutic Radiation Oncology ) ve/veya ESTRO’nun ( Eurepean Society for Therapeutic Radiology and Oncology ) üyesidirler.

LABORATUVAR

Enstitü bünyesinde yer alan biyokimya laboratuarı sayesinde rutin kan tetkikleri bünyemizde yapılabilmektedir. Yine enstitü bünyesinde bulunan bir adet ultrason cihazı radyolog öğretim üyelerinin yönetiminde kullanılırken hastaların temel ultrason görüntülemelerine ek olarak biyopsi alınabilmekte, transrektal USG eşliğinde prostat altın işaretleyici yerleştirilmesi gibi minimal girişimsel yöntemler görüntü aracılı radyoterapi uygulamalarını kolaylaştırma amacıyla kullanılmaktadır.

HİZMET KADROLARI

Anabilim Dalımızda, 16 radyasyon onkolojisi uzmanı, 5 radyasyon onkolojisi asistanı, 8 tıbbi radyofizik uzmanı, 23 radyoterapi teknikeri ve 1 brakiterapi hemşiresi ile hastalarımıza hizmet verilmektedir.

ÖZEL ALANLAR

Özel araştırma alanı

Anabilim dalımız ve enstitümüz çeşitli kanser tiplerinde İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı’nda yer alan bilim dalları ile ortak araştırma projelerini sürdürmektedir.

Özel Hizmet alanı

Anabilim dalımızda

-Cyberknife Robotik radyocerrahi sistemi ile beyin ve vücuda yönelik stereotaktik radyoterapi uygulamaları,

-Varian Trilogy-Rapidarc cihazı ile görüntü aracılı ark-IMRT (hızlı yoğunluk ayarlı radyoterapi) ve diğer IMRT uygulamaları,

-Üç boyutlu konfomal radyoterapi uygulamaları,

-Üç boyutlu brakiterapi, interstisyel vücut ve prostat brakiterapisi uygulamaları,

yapılmaktadır.

Özel eğitim alanı

-Anabilim dalımızda radyasyon onkolojisi tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak akademik yıl başında belirlenen bir program dahilinde eğitim uygulanmakta ve tıpta uzmanlık tüzüğü asistan değerlendirme formu uygulaması ile teorik ve pratik eğitim kayıtlı hale getirilmektedir.

-Anabilim dalımızda İ.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Radyoterapi Teknikeri programının teorik ve pratik eğitimleri verilmektedir.

İLETİŞİM

Tel +90 212 414 24 34
Fax +90 212 534 80 78
E-posta itfradonkabd@hotmail.com


Akademik Kadro

Radyoloji Bilim Dalları

1. Girişimsel RadyolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Bülent ACUNAŞ
2. NöroradyolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Nebiye Serra SENCER
3. Pediatrik RadyolojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Bülent ACUNAŞ


TARİHÇE

MİSYON VİZYON

EĞİTİM

HİZMET

İLETİŞİM

Tel+90 212 414 20 00
Fax 
E-posta 
URL

Akademik Kadro

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bilim DalI

1. Konsültasyon Liyezon PsikiyatriBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Mine ÖZKAN


TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 1955 yılından beri faaliyet gösteren köklü ve pek çok alanda Türk Psikiyatrisinde öncü olmuş bir kliniktir.Yataklı servis, genel poliklinik, acil polikliniği ve özelleşmiş klinik birimlerle hizmet vermektedir. Yataklı Serviste toplam 50 yatak bulunup, anestezili elektrokonvülzif tedavi uygulaması bulunmaktadır. Psikoloji laboratuvarında çeşitli psikometrik testler, nöropsikolojik testler yapılmaktadır. Yatarak tedavi gören ve ayaktan tedavi alan hastalara yönelik; bilgisayar kullanımı eğitimi, egzersiz, resim, takı, boncuk ve el sanatları gibi rehabilitasyon çalışmaları yürütülmektedir.Klinikteki özeleşmiş birimler şunlardır; Konsültasyon Liyezon bilim dalı, Psikonevroz birimi, Duygudurum bozuklukları birimi, Sosyal Psikiyatri Servisi, Anksiyete bozuklukları polikliniği, Psikotik Bozukluklar Araştırma programı, Klinik Psikoterapi birimi, Geriatrik psikiyatri, Alkol Madde polikliniği, Yeme bozuklukları birimi ve Cinsel İşlev Bozuklukları Programıdır.


İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 1955 yılından beri faaliyet gösteren köklü ve pek çok alanda Türk Psikiyatrisinde öncü olmuş bir kliniktir.Yataklı servis, genel poliklinik, acil polikliniği ve özelleşmiş klinik birimlerle hizmet vermektedir. Yataklı Serviste toplam 50 yatak bulunup, anestezili elektrokonvülzif tedavi uygulaması bulunmaktadır. Psikoloji laboratuvarında çeşitli psikometrik testler, nöropsikolojik testler yapılmaktadır. Yatarak tedavi gören ve ayaktan tedavi alan hastalara yönelik; bilgisayar kullanımı eğitimi, egzersiz, resim, takı, boncuk ve el sanatları gibi rehabilitasyon çalışmaları yürütülmektedir.Klinikteki özeleşmiş birimler şunlardır; Konsültasyon Liyezon bilim dalı, Psikonevroz birimi, Duygudurum bozuklukları birimi, Sosyal Psikiyatri Servisi, Anksiyete bozuklukları polikliniği, Psikotik Bozukluklar Araştırma programı, Klinik Psikoterapi birimi, Geriatrik psikiyatri, Alkol Madde polikliniği, Yeme bozuklukları birimi ve Cinsel İşlev Bozuklukları Programıdır.Psikiyatri Anabilim dalı’nda akademik ve hizmet kadrolarındaki personel sayısı aşağıdaki gibidir;Öğretim üyesi: 14 (8 tam gün, 6 yarım gün)

Uzman Hekim:3 ( 1 yardımcı öğretim elemanı, 2 klinisyen)
Asistan: 17
Hemşire: 16
Psikolog: 11
Personel: 17


Sosyal Hizmet uzmanı: 1Genel Psikiyatri polikliniğine ilk kez başvuran hastaların sayısı 2008 yılında 5750’dir. Sonraki aşamada bu hastaların tedavileri kontrol görüşmeleri ile sürmektedir. Özelleşmiş birimler ve kontrollerle birlikte yılda yaklaşık 30.000 ayaktan hasta muayene edilmektedir.

Mezuniyet öncesi eğitim olarak; Tıp Fakültesi öğrencilerine, 1. sınıfta Davranış Bilimleri, 3. sınıflara Psikiyatriye giriş ve semiyoloji, 5. sınıf ve 6. sınıfta ise Psikiyatri teorik ve uygulama dersleri yer almaktadır.Mezuniyet sonrası eğitim olarak; Her yıl farklı konuların yer aldığı, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı tarafından düzenlenen Psikiyatri Atölyelerine ülke genelinden pek çok asistan ve uzman katılmaktadır. Beşincisi 2010’da yapılacaktır.
İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nın detaylı yapılandırılmış ve düzenli yürütülen bir uzmanlık eğitim programı vardır.2008 ve 2009 da yapılan yurtdışı yayınların sayısı; 47

MİSYON VİZYON

EĞİTİM


HİZMET


İLETİŞİM

Tel+90 212 414 24 10
Faks+90 212 635 12 04
Dahili+90 212 414 20 00 – 34390
E-postaitfpsk@istanbul.edu.tr
URLPsikiyatri Kitabı

Akademik Kadro


TARİHÇE

Anabilim Dalımız,  İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesinin Spor Hekimliği alanında uzman yetiştiren yeni bir akademik ve klinik tıpta uzmanlık alanıdır.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde 1978 yılında Spor Fizyolojisi Enstitüsü kurulmuştur. Yüksek Öğretim Yasası (YÖK) sonrası Spor Fizyolojisi Enstitüsü, 14.11.1984 tarihinde, Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezine dönüştürülmüştür.Merkez, Spor Fizyolojisi alanında araştırma ve uygulama yapmak ve Lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretime katkıda bulunmak amacıyla kuruluyor ve işliyor. Aynı zamanda Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 43.maddesinde belirtildiği üzere Spor Hekimliği Uzmanlığı da veriliyor.
Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi içinde 1984 yılında Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı açılmıştır ve bu gün hala bu program aktif olarak devam etmektedir. Bu programda Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunları spor alanında çalışmak üzere lisansüstü eğitilmektedir.
T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile İstanbul Tıp Fakültesi arasında  3289 sayılı kanunun 29. fıkrasından yararlanılarak 1987 yılında Spor Fizyolojisi  bünyesinde  “Sporcu Sağlık Merkezi” kurulması için protokol yapılmıştır. Spor Fizyolojisi Araştırma Uygulama Merkezinde yılların kazandırdığı bilgi birikimi ile en ileri teknikler kullanarak, ülkemiz sporcuları sağlık açısından Dünya Standartları düzeyine getirilmeye çalışılmıştır.
Aralık 1999 yılında Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatılarak, Spor Hekimi Uzmanı yetiştiren, Spor Hekimliği Anabilim Dalı kurulmuştur. Spor Hekimliği Anabilim Dalı 1999 yılından bu yana 8 Spor Hekimi Uzmanı vermiştir. Uzmanlardan birisi Doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak Anabilim Dalımızda çalışmaktadır.

MİSYON VİZYON

MİSYON
Güncel akademik bilgi ile donanmış, araştırma yapma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş kadrosu ile toplumun tüm bireylerinde sağlıklı ve sağlık için fiziksel aktivite yapma bilincini oluşturmak, sporcuların sağlık sorunlarına etkin bir şekilde çözüm üretmek, konu üzerine yetkin pratisyen ve uzman hekimler yetiştirmek ve koruyucu hekimlik, performans hekimliği ile teşhis ve tedavi edici hekimlik uygulamaları başta olmak üzere sporcu sağlığı ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yaparak evrensel bilime katkıda bulunmaktır.
VİZYON
Tıp ve tıpta uzmanlık öğrencilerine uluslararası ölçütlerde spor hekimliği eğitimi veren, ülkede yaygın fiziksel aktivite yapılmasına temel olacak çalışmaların odağı olan, evrensel bilgiye sporcu sağlığı ve spor bilimleri konularındaki araştırmaları ile katkı sağlayan, sporcuların performans ve sağlık sorunlarına bilimsel ölçütlere uygun olarak en kısa sürede en doğru çözümü üreten, kendini sürekli geliştiren bir anabilim dalı olmaktır.


EĞİTİM

MEZUNİYET ÖNCESİ VE SONRASI EĞİTİM
Spor hekimliği multidisipliner bir uzmanlık alanı olup, takımlarla hekimleri, fizyoterapistleri, antrenörleri, spor bilimcileri, beslenme uzmanlarını, psikologları, sporcuları ve diğer ilgili uzmanlık alanlarını buluşturan bir tıp dalı olma özelliğine sahiptir. Kliniğimizdeki asistanları spor hekimliği ve ilişkili uzmanlık toplantılarına katılmalarını eğitim süresince ve mezuniyet sonrası motive etmekteyiz.
UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI
 • Minimum müfredat süresi 4 yıldır.
 • 6 aylık Ortopedi ve Travmatoloji rotasyonu
 • 6 aylık Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon rotasyonu
 • 3 ay kardiyoloji rotasyonu
 • 1 ay çocuk kardiyolojisi
 • Bir spor klübünde 12-24 süren deneyimli bir  takım doktoru olarak hazırlamak amaçlı teorik ve klinik pratiğe dayalı eğitim
 • Öğrenciler son 2 yıl içerisinde bir proje yapıp, orjinal bir tez hazırlamak zorundadır.


HİZMET

ÖZEL ARAŞTIRMA VE HİZMET ALANLARI
Sedanter yaşam biçiminin neden olduğu kronik hastalıkların önlenmesi spor hekimliğinin ilgilendiği ana konuların başında gelmektedir Farmakolojik ajanların, destekleyicilerin kullanımı, doping kontrolü, cinsiyet tayini ve bunların ortaya çıkardığı ahlaki, yasal ve sağlıkla ilgili güçlüklerle uğraşmaktır.  Bölümüzde, Temel bilimler ve klinik bilimler ile ilgili olabilecek pek çok klinik alanda araştırmalar yapılmaktadır. Kliniğimiz sporcu, sporcu olmayan sağlıklı ve kalp hastalarını içine alacak şekilde spor kardiyolojisi konusunda çalışmaktadır.
 • • Sekreterya hizmetleri
 • • Otomasyon hizmetleri
 • • Poliklinik çalışmaları ( sporcu yaralanmaları teşhis-tedavisi, egzersiz çalışması)
 • • İzokinetik kas test lab.tetkikleri ve izometrik ve izokinetik kas çalışmaları
 • • Egzersiz test lab.tetkikleri, kardiyopulmoner egzersiz testi (aerobik kapasite ölçümü),  kombine ergospirometrik ve metabolik değerlendirme, treadmil(veya             egzersiz bisikleti) testleri, anaerobik kapasite ölçüm testi (wingate), statik ve dinamik solunum  fonksiyon testleri, kardiyovasküler stres testidinlenme ve dinamik EKG ölçümleri v.b.
 • • Akciğer cerrahi  hastalarında ve organ  transplantasyon hastalarında preoperatif değerlendirme
 • • Hematoloji labratuvar hizmetleri.
 • • Sportif Fizik Tedavi Modaliteleri ,US, TENS, Parafin, Terapötik Elektriksel Stimülasyon, Elektroterapi, Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyonlar, Hotpack ve Cold pack uygulamaları
 • • Postural, eklem hareket açıklığı, progresif direnç, izokinetik, esneme ve rahatlama egzersizleri
 • • Dinamik ve statik denge ve koordinasyon testleri, propriosepsiyon çalışmaları
 • • Antropometrik ölçümler, skinfold ve vücut yağ yüzdesi ölçümleri
 • • Ev egzersiz programı ve aile eğitimi

Genel İşlem Dökümü

Laboratuvar çalışmaları 
01.01.2008 / 31.12.2008 
500852  SPOR HEK.CYBEX LAB.1.535
500853  SPOR HEK.HEMATOLOJİ LAB.83
500854  SPOR HEK.KONDİSYON TEST LAB.1.60
01.01.2009 / 31.11.2009 
500852  SPOR HEK CYBEX LAB1.618
500853  SPOR HEK HEMATOLOJİ101
500854  KONDİSYON TEST LAB1.259

Poliklinik sayısı I- 01.01.2008 / 31.12.20081.559II- 01.01.2009 / 30.11.20091.870

 

 

Spor Hekimliği tetkik sayısı:  
I- 01.01.2008 / 31.12.20085.034
II- 01.01.20099 / 31.11.20098.522


İLETİŞİM

Tel+90 212 414 24 42 – 31815
Dahili+90 212 414 20 00 – 31835
Fax+90 212 414 20 58
E-postaitfsporhek@istanbul.edu.tr

Akademik Kadro


TARİHÇE

1976 yılında Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı ile İstanbul Tıp Fakültesi arasında yapılan protokol ile Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp’ın temeli atılmıştır. Bu konuda ilk bilimsel çalışmalar İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı’nda çalışan araştırmacılar tarafından, askeri ve süngerci dalgıçlar üzerinde yapılmıştır.

1981 yılında Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlık tüzüğünde o zamana kadar “Deniz Tababeti” olarak anılan uzmanlık dalı “Deniz ve Sualtı Hekimliği” olarak değiştirilmiştir. 1984 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde bilim dalı, GATA’da anabilim dalı olan Deniz ve Sualtı Hekimliği, 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesin’de de anabilim dalı haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2002 yılında hazırlanıp yayınlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde, uzmanlık alanının adı Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp olarak değiştirilmiş ve uzmanlık eğitimi süresi dört yıla çıkarılmıştır. Bu süre 18 Temmuz 2009 da yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği’nde 3 yıla inmiştir.

İ.T.F. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı halen ayrı binasında, 21 yataklı servisi ve bir tek kişilik, bir de 14 kişilik basınç odasına sahip hiperbarik ünitesi ile faaliyet göstermektedir.


MİSYON VİZYON

MİSYON
Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, dalgıçların uygun seçimi ve sağlıklı bir biçimde sualtı faaliyetlerini sürdürmeleri amacıyla eğitim, hizmet ve araştırma konularında mükemmel bir program oluşturmak, ülkemizde sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uygulamalarının bilimsel temellere dayalı bir biçimde uygulanmasını sağlamaktır.


EĞİTİM

Mezuniyet öncesi
Tıp fakültesi öğrencilerine dalışa bağlı hastalıkların tanı ve tedavisi, korunma yolları, dalgıç muayenesi ve seçim kriterleri, suda boğulma ve tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi konularında teorik, basınç odası kullanımı ve oksijen solutma usulleri konularında pratik dersler anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
Tıp Öğrencisi Eğitimi
Tıp fakültesi öğrencilerine dalışa bağlı hastalıkların tanı ve tedavisi, korunma yolları, dalgıç muayenesi ve seçim kriterleri, suda boğulma ve tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi konularında teorik, basınç odası kullanımı ve oksijen solutma usulleri konularında pratik dersler anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
Sualtı İle İlgili Diğer Yüksekokul Öğrencileri Eğitimi
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Sualtı Teknolojisi Programı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Sualtı ve Cankurtarma İhtisas Bölümü, Sualtı Arkeolojisi eğitimi verilen bölümler gibi, dalış ve dalgıçlıkla ilgili yükseköğrenim gören öğrencilere sualtı hastalıkları, korunma ve tedavi yolları, hiperbarik sistemler konulu dersler teorik ve pratik olarak anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
Diğer kulüp, Kurum ve Kuruluşlara Verilen Eğitimler
Anablim dalı öğretim üyeleri sualtı ile ilgili amatör kulüpler ve profesyonel kuruluşların eğitimlerine de katkıda bulunmaktadırlar. Bu kapsamda deniz polisi dalgıçlarına, amatör sualtı kulüplerine, talep halinde kamu kurumlarının personellerine dalış sağlığı, ilk yardım, dalış hastalıklarının ilk ve acil tedavisi ve bu hastalıklardan korunma yolları konularında teorik ve pratik eğitimler verirler. Ayrıca amatör sualtı kulüplerinde belirli aralarla düzenlenen seminer, toplantı ve kurslarda sualtı sağlığı ve ilk yardım konularında sporcuları bilgilendirici faaliyetlerde bulunurlar.
Basınç Odası Operatörlüğü
Basınç odası operatörlüğü ile ilgili eğitim yetkisi 02.09.1997 tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği” uyarınca anabilim dalımıza verilmiştir. Kamu kurumlarının ihtiyacı olması ve talep edilmesi halinde söz konusu eğitim anabilim dalımızda verilmektedir.
 


HİZMET

Koruyucu hekimlik

Anabilim dalımızda profesyonel ve amatör dalgıçlara dalışa başlamadan önce ve düzenli aralarla sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Bu muayenelerde dalışa uygunluk raporları verilmektedir. Amatör dalıcılar için zorunlu olmayan bu muayeneler profesyonel dalgıçlara “Profesyonel Dalgıç Balıkadam Yönetmeliği” uyarınca mesleğe başlarken ve 2 yıllık aralarla zorunludur.

Dalgıç tedavi hizmetleri

Dalışa bağlı ortaya çıkan başta dekompresyon hastalığı (vurgun) olmak üzere barotravmalar, disbarik osteonekroz gibi bir çok sualtı hastalığı anabilim dalımızda yatırılarak ya da ayaktan tedavi edilmektedir.

Hiperbarik oksijen tedavisi hizmetleri

Dalışa bağlı olamayan, bir kısmı ağır birçok hastalıkta da basınç odasında Hiperbarik Oksijen Tedavisi gerek ana tedavi, gerekse yardımcı tedavi olarak uygulanmaktadır. CO zehirlenmesi ve duman inhalasyonu, diyabetik ayak gibi iyileşmesi problemli yaralar, kronik osteomiyelitler, radyonekrozlar, gazlı gangren gibi yumuşak dokuların nekrotizan infeksiyonları, ezilme ve sıkışmalara bağlı organ yaralanmaları, yanık, donuk, ani işitme ve görme kayıpları bu hastalıkların başlıcalarıdır. Anabilim dalımızda yılda 5000-6000 seans/hasta hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmaktadır.

Kronik Yara Konseyi

Kronik yaraları bulunan hastaların tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımın gereği olarak, haftada bir gün genel cerrahi (vasküler cerrahi), plastik ve rekonstriktif cerrahi, infeksiyon hastalıkları, endokrinoloji, dermatoloji ve ortopedi kliniklerinden uzmanlar anabilim dalımızda bir araya gelerek hastaları değerlendirmektedirler.

Yatarak Tedavi

Gerek dalışa bağlı hastalıklarda, gerekse hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duyan diğer endikasyonlarda hastalarımız kliniğimizde yatarak da tedavi görmektedirler. 21 yatak bulunan servisimizde doluluk oranı % 100 ile % 80 arasında değişmektedir.

Saha Çalışmaları ve Danışmanlık Hizmetleri

Anabilim dalımız sualtı ve hiperbarik ortamlarda çalışan şirket, kurum ve kuruluşlara hekimlik ve sağlık danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Anabilim dalı çalışanlarının katkıda bulunduğu işlerlerden örnekler aşağıda yer almaktadır.

Kuzey Haliç Kollektörü kezon çalışması. (İSKİ – STFA Tünel İnşaat AŞ)

Güney Ege Survey Çalışması (Bodrum Müzesi – INA)

Selimiye Batığı Çalışması (Bodrum Müzesi – INA)

Marmara Adası Çamaltı Burnu-1 Batığı (Balıkesir Müzesi – İÜ)

Çeşme Yestafiy Batığı Çalışması (Çeşme Müzesi – Emre Omur)

Van Gölü Belgeseli (Japon Nippon Televizyonu)

Derinlerdeki Tarih Belgeseli (Bir Yayıncılık – Savaş Karakaş)

Antalya Deşarj Hattı Çalışması (Antalya Belediyesi – STFA Deniz İnşaat)

Büyük Çekmece Deşarj Hattı Çalışması (İSKİ – STFA Deniz İnşaat)

Silivri Doğalgaz Platformu Çalışması (BOTAŞ – Ortadoğu Denizcilik)

Büyükada Deşarj Hattı Çalışması (Adalar Belediyesi – DETEK)

Volganeft Petrol Tankeri Batığı Çalışması (Omur Salvage)

AE2 Avustralya Denizaltısı Çalışması (Avustralya Denizcilik Müzesi – Koç Sanayi Müzesi)

Gölcük Serbest Çıkış Kulesi Çalışmaları (Denizaltı Eğitim Komutanlığı)

Küçüksu Deşarj Hattı Çalışması (İSKİ – Kortek)

Hera Batığı Çalışması (Kortek)

Kızılburun Batığı Çalışması (Bodrum Müzesi-INA)

 

Kliniğimizde 1 fizyoterapist 8 Hemşire ve 5 personel görev yapmaktadır

KONSÜLTASYON

Klliniğimizce hiperbarik oksijen tedavisi için değerlendirilecek hastaların konsültasyonu, sualtı ve dalışla ilgili hastaların konsültasyonu yapılmaktadır

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

Ulusal

Anabilim Dalımız Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Alanında eğitim veren birimlerle işbirliği içinde olup, periyodik olarak ortak bilimsel toplantılar düzenlenmektedir

Uluslararası

Anabilim Dalımız yurt dışında Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Alanında eğitim veren birimlerle işbirliği içinde olup, uzmanlık öğrencilerinin yurt dışında bilgi ve görgülerini arttırmak üzere programlara katılmasını desteklemektedir.


YAYINLAR

Sonmez G, Uzun G, Mutluoglu M, Toklu AS, Mutlu H, Ay H, Yildiz S. Paranasal sinus mucosal hypertrophy in experienced divers. Aviat Sşace Environ Med. 2011, S:992

Aydin Y, Atis A, Uludag S, Tezer I, Sakiz D, Acar H, Toklu A. Remission of endometriosis by hyperbaric oxygen treatment in rats. Reprod Sci 2011, s: 941

Avtan SM, Kaya M, Orhan N, Arslan A, Arican N, Toklu AS, Gürses C, Elmas I, Kucuk M, Ahishali B.The effects of hyperbaric oxygen therapy on blood-brain barrier permeability in septic rats. Brain Ras 2011, S:63

Körpinar S, Alkan Z, Yiğit O, Gör AP, Toklu AS, Cakir B, Soyuyüce OG, Ozkul H. Factors influencing the outcome of idiopathic sudden sensorineural hearing loss treated with hyperbaric oxygen therapy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 S : 41

Sirin Y, Olgac V, Dogru-Abbasoglu S, Tapul L, Aktas S, Soley S. The influence of hyperbaric oxygen treatment on the healing of experimental defects filled with different bone graft substitutes. İnternal Journal of Medical sciences. 2011 S:114

Yiğit U, Erdenöz S, Uslu U, Oba E, Cumbul A, Cağatay H, Aktaş S, Eskicoğlu E. An immunohistochemical analysis of the neuroprotective effects of memantine, hyperbaric oxygen therapy, and brimonidine after acute ischemia reperfusion injury. Molecular vision. 2011 S: 1024

Oroglu B, Turker T, Aktas S, Olgac V, Alp M. Effect of hyperbaric oxygen therapy on tense repair of the peripheral nerves. Undersea &Hyperbaric Medicine:


İLETİŞİM

Tel+90 212 414 22 34
Dahili+90 212 414 20 00 – 31249
Fax+90 212 414 20 32
E-postaitfsualti@istanbul.edu.tr
URL


Akademik Kadro


TARİHÇE

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hidro-Klimatoloji Kürsüsü’nün kurulması Atatürk’ün isteği ve direktifi doğrultusunda, Bakanlar Kurulu’nun 28 Kasım 1938 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararıyla gerçekleşmiş, Türkiye’de “Hidroklimatoloji” bilim alanında ilk üniversiter birim Dr. Nihat Reşat Belger yönetiminde kurulmuştur.

1975 yılında “Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Kürsüsü”, 1982 yılında YÖK Yasası ile “Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı” adını almıştır. 1984 yılında Anabilim Dalı içinde yetişen öğretim üyesi kadrosu ile Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Bilim Dalı kurulmuş, daha sonra aynı isimle Anabilim Dalı olarak ayrılmıştır.

Günümüzde Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlık alanı; termomineral su ve tıbbi çamurların yanı sıra, karbondioksit, radon, hidrojen sülfür gibi gazların, güneş ışığı, oksijen ve ozon gibi atmosferik unsurların insan organizması üzerindeki etkilerini inceler. Bunların yararlı etkilerini, sağlığı koruma ve geliştirme, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyon amacıyla kullanır. Bu unsurların yanı sıra ilgilendiği hastalıkların tedavisinde farmakolojik, non-farmakolojik ve diğer doğal tedavi yöntemlerini de kullanır.


MİSYON VİZYON

Misyonumuz; Modern Hidroklimatoloji kavramı altında kaplıca hekimliğini çağdaş, bilimsel, uluslararası düzeye getirmek, bu alanda bilgi ve hizmet üretmek ve kaplıca hekimliği konusunda uzmanlaşmış deneyimli hekimler yetiştirmektir

Vizyonumuz; Ülke çapında akademik düzeyde eğitim ve hizmetin yaygınlaşması için çalışmalar yapmak, klinik ve deneysel çalışmalar gerçekleştirerek bu alanda bilgi üretmek ve ulusal ve uluslararası bilimsel ortama katkıda bulunmak, bilimsel veriler ışığında kaplıca tedavilerini düzenlemek,Mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle Türkiye kaplıcalarının düzenli ve sürekli tıbbi denetimlerini yapmak ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektir.


EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitime Katılım 

İstanbul Tıp Fakültesi 5’inci Dönem öğrencilerine toplam 6 grupta (6 x 9 saat/yıl) teorik eğitim verilmektedir. Bu eğitim sürecinde:

 Ekoloji ve Balneolojiye Giriş, Balneolojik Kaynaklar,

Balneoloji’de özel sular,

Balneoterapi’de uygulama yöntemleri,

Klimaterapi, etki mekanizmaları, yöntem ve endikasyonları,

Balneoterapi’de banyo uygulamalarının etki mekanizmaları,

İçme Kürleri,

Peloidoterapi, etki mekanizmaları, yöntem ve endikasyonları, ve

Romatizmal hastalıklarda balneoterapi dersleri işlenmektedir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları

 

Tıpta Uzmanlık:

Tıp Fakültesi mezunlarına Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (18/07/2009) çerçevesinde 3 yıl süreyle Ana Dal Uzmanlık Eğitimi

 

Yüksek Lisans:

Fizyoterapist, biyolog, kimya mühendisi ve meteoroloji mühendislerine Sağlık Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde verilen Yüksek Lisans Eğitimi

 

Doktora:

Tıp Doktorlarına ve Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji’de Yüksek Lisans Diploması olanlara verilen Doktora Eğitimi

 

Yaygın Eğitim

Değişik eğitim aktiviteleri ile Anabilim Dalı konularının ilgililere aktarılması.

Örneğin “Kaplıca Okulu” , “Fibromyalji Okulu”, Romatoid Artritli, Ankilozan Spondilitli ve Psöriatik Artritli hastalara yönelik olarak hastaları bilgilendirme programları yapılmaktadır.

 

    11. Uzmanlık Eğitim Programı

 

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimi almak üzere Tıpta Uzmanlık Sınavında başarı kazanıp, araştırma görevlisi olarak atanan bir hekim aşağıdaki eğitim programını izler;

 

6 ay : Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ile Öğretim üyesi polikliniğinde ve özel

polikliniklerde çalışma; romatizmal hastalıkların muayenesi, farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavilerinin ve kaplıca tedavilerinin düzenlenmesinde çalışarak,

 

15 ay : Uzman gözetiminde  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı

Lokomotor sistem hastalıkları polikliniğinde kaplıca tedavisi, egzersiz tedavisi, farmakolojik ve diğer destek tedavileri düzenleyerek çalışma,

 

3 ay : Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı’nda Balneokimya ve Su

Kimyası Laboratuarı’nda ve Balneobiyoloji ve Su Biyolojisi Laboratuarında balneolojik kaynakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik değerlendirilmesinde, örnek alınması ve analizinde görev yaparak.

6 ay : İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda rotasyon; Romatoloji, Endokrinoloji,

Nefroloji ve Genel Dahiliye Bilim Dallarının yataklı servislerinde ve polikliniklerinde hasta tedavisi ve takibi yaparak

 

6 ay: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda rotasyon; poliklinik ve

servislerde hasta muayene ve bakımına katılıp fiziksel tıp tedavi yöntemlerini kullanmayı öğrenerek ve hastaların fizik ve rehabilitasyonlarında görev üstlenerek ve gece servis nöbeti  tutarak

 

Ayrıca Anabilim Dalı bünyesinde hazırlanan aşağıdaki eğitim programlarına katkı;

Olgu sunumu

Hizmet İçi Uzmanlık Eğitimi

Dergi Kulübü

Yüksek Lisans Eğitimi

Doktora Eğitimi

 

Bunların dışında, Anabilim Dalında yürütülmekte olan araştırmalara katılır, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve sempozyumlara bildiri sunumu ile veya dinleyici olarak katılır, Anabilim Dalı’ndan çıkan yayınlara katkıda bulunur, çeşitli kurs ve mezuniyet sonrası eğitim toplantılarına katılır.

 

Bu süre zarfında;

Başta romatizmal hastalıklar olmak üzere hasta muayenesi ve gerekli tedavilerin düzenlenerek uygulanması öğrenilir.

Çeşitli tedavi yöntemlerinin kullanılır (balneolojik, klimatolojik, ekolojik, fiziksel, medikal ve farmakolojik tedavi yöntemleri).

Kaplıca merkezleri, İç Hastalıkları klinikleri ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniklerinde poliklinik ve servis hastalarının izlenmesi ve gece servis nöbetine kalınır.

Kaplıcaya hasta sevki, kaplıcada hasta tedavisi ve takibi yapılır.

Kaplıca merkezlerinden balneolojik su ve çamur örneği alınır.

Termomineral su analizlerine göre tıbbi balneolojik değerlendirme konusunda bilgi, beceri ve tecrübe geliştirilir.

Bir öğretim üyesi gözetiminde ‘tez çalışması’ yapılır.


HİZMET

Anabilim Dalımızda kuruluşundan bu yana ülkemizin çeşitli özel ve kamuya ait kaplıcalarında termal, termomineral, şişelenmiş mineralli sular ve tıbbi çamurlarla (peloid)  ilgili klinik ve temel araştırmalar sürdürülmektedir.

“Türkiye Kaplıcaları” adlı beş ciltlik, ülkenin yeraltı su kaynaklarının çoğunu kapsayan kitap serisi ve “Türkiye Plajları” adlı kitap serisi bu alanda halen ülkemizde mevcut en kapsamlı yayınlardır.

Çevre ve ekoloji, talassoterapi ve klimatoloji alanlarında da bilimsel çalışmalar sürdürüle gelmiş, klimatoloji alanında birçok araştırma yapılmıştır.


HASTA EĞİTİM

Tüm hastalar günlük yaşam aktivitelerini hastalıkları doğrultusunda en uygun şekilde yapmak için görsel ve yazılı olarak eğitim alırlar.

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji polikliniğinden yönlendirilen hastalarda postür analizleri ve değerlendirilmeleri yapılır, lokomotor sistemle ilgili sorunlarına göre, vücudun bütünselliği de gözetilerek terapötik egzersiz programları çizilir ve ev programı şeklinde hastalara broşür olarak verilir. Egzersiz programları ROM egzersizleri, germe, güçlendirme ve fitness egzersizlerini kapsar.

Hastalara evde uygulayabilecekleri lokal sıcak ve soğuk uygulamalar gösterilir, önerilir. Kaplıca ve havuz ortamını kullanacak hastalar için uygun su içi egzersiz programları ve açık havada yapılabilecek grup ve bireysel egzersiz programları verilir.

Haftanın belli günlerinde, farklı hastalıklarda bireysel ve grup egzersiz uygulamaları da planlanmaktadır.


İLETİŞİM

Tel+90 212 414 24 47
Dahili+90 212 635 12 01
Fax+90 212 531 89 04
E-postatibbiekoloji@istanbul.edu.tr
URLhttp://www.itf.istanbul.edu.tr/tibbiekoloji/

Akademik Kadro

Tıbbi Farmakoloji Bilim Dalı

1. Klinik FarmakolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ali Yagız ÜRESİN


TARİHÇE

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 1967 yılında İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri olmak üzere ikiye ayrılmasından sonra o zamana kadar “Farmakoloji ve Tatbiki Tedavi Kürsüsü” adı altında eğitim veren Farmakoloji Kürsüsü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kalmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi’nde, 1968 yılında kurucu başkanı Prof.Dr. Hikmet Koyuncuoğlu olan yeni “Farmakoloji Kürsüsü” kurulmuştur. Birim, daha sonra “Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Kürsüsü” ve YÖK Yasasından sonra “Farmakoloji Anabilim Dalı” adları altında, 1988 yılına dek Prof.Dr. Hikmet Koyuncuoğlu başkanlığında eğitim-öğretim, araştırma ve kamu hizmetlerini sürdürmüştür. Prof.Dr. Hikmet Koyuncuoğlu’nun 1988’de başkanlığı bırakması üzerine Şubat 1988’de Prof.Dr. Lütfiye Eroğlu anabilim dalı başkanlığına atanmıştır. Prof.Dr. Hikmet Koyuncuoğlu 1991’de tekrar başkanlığa seçilerek yaş haddinden emekli olduğu Şubat 1999 tarihine kadar görevini sürdürmüştür. Anabilim dalı başkanlığına Şubat 1999’da seçilen Prof.Dr. Halil Sağduyu da görevini yaş haddinden emekli olduğu Mart 2000 tarihine kadar sürdürmüş, Prof.Dr. Lütfiye Eroğlu Mart 2000’de tekrar anabilim dalı başkanlığına seçilmiştir. Prof.Dr. A. Yağız Üresin 2006’dan bu yana anabilim dalı başkanlığını yürütmektedir. Birimin adı 14.02.2001 tarihinde yeniden “Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı” olarak değiştirilmiştir. Kuruluşundan beri geçen süre içinde birimde pek çok doktora ve uzmanlık eğitimi verilmiş, akademik yaşamın ilk aşamasını başarı ile geçen kişilerin bir bölümü aynı ya da başka kurumlarda daha sonraki aşamaları tamamlayarak öğretim üyesi ünvanını kazanırlarken, önemli bir bölümü de ilaç endüstrisinde çalışmayı seçmişlerdir. Birimin şu andaki öğretim kadrosu, Prof.Dr. Aykan Canberk’in iç hastalıkları ihtisası dışında, akademik yaşamlarına birimimizde başlamış ve sürdürmüş öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

MİSYON VİZYON

Misyonumuz; Birim, eğitime verdiği önemle ana hatları yukarıda yer alan eğitim sistemini korumaya ve daha ileriye götürmeyi görev edinmiştir. Ayrıca kuruluşu ile başlayan ve gelişen araştırma geleneği doğrultusunda, evrensel bilime katkıda bulunan, ülkemizin ilaç ve sağlık politikalarında katılımcı, etkin ve yönlendirici nitelikte uzmanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyonumuz; Birim, mezuniyet öncesi eğitimle ilgili olarak çekirdek müfredatla uyumlu, amaç ve hedefleri ile elektronik ortamda yer alan ders notları, uygulamalı ve interaktif ders programları ile temel bilgileri ve üst bilgileri edinen, görerek ve sorgulayarak öğrenen öğrenci eğitimini savunmaktadır. Mezuniyet sonrası eğitimle ilgili olarak, tıpta uzmanlık öğrencilerinin kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgilerini edinirken akademik üretkenlik ve donanımın gerektirdiği biçimde yetiştirilmelerini hedeflemekte, lisansüstü eğitimde de öğrencilerin aynı yaklaşımla yetiştirilmeleri ve bilim adamlığı ölçütlerine uygun vizyon geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Birim, bu hedefler doğrultusunda Avrupa Birliği Yaşamboyu Öğrenme Programları’nın yakın takipçisi olarak, Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkeleri arasında öğrenci, bilgi ve kültür değişimini amaçlayan Erasmus Programı’na katılımı teşvik etmeyi, mezuniyet öncesi ve sonrası öğrenci değişimini arttırmayı ve kolaylaştırmayı, öğretim üyesi hareketliliğinde öncü olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca çevrimsel araştırma kavramını yerleştirme ve geliştirmede, üst düzey eğitimde danışmanlık hizmetini üstlenmede öncülük etmeyi planlamaktadır. Birimin diğer öncelikli hedefleri arasında klinik araştırma eğitiminin mezuniyet öncesi eğitime alınması, ulusal ve uluslararası katılımlı araştırıcı eğitimlerinin düzenlenmesi ile farmakogenetik ve nörogenesis çalışmalarının başlatılması da yer almaktadır.


EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitim

İstanbul Tıp Fakültesinin 3., 4. ve 5. sınıflarında ve seçmeli ders olarak 1. sınıfında ve Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu 1. sınıfında eğitim verilmektedir. Tıp  Fakültesi öğrencileri  için  gerçekleştirilen eğitim programı, uluslararası saygın tıp fakültelerinde uygulanan ancak Türkiye’de tek örnek olup, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün  de önerdiği bir modeldir. Diğer fakülteler de örnek alarak farmakoloji eğitimlerini en azından 2 yıla yaymaya çalışmaktadırlar. Birimin eğitime verdiği önemle yapılan araştırmalar sonucu, farmakoloji ve klinik farmakoloji eğitiminin uzun bir süreci kapsaması ve staj grupları içinde yer alması verilerinden hareketle eğitim 1990 yılında 3 yıla yayılmıştır. Üçüncü yılda öğrencilerin klinik bilgilerinin sınırlı olması nedeni ile Farmakolojiye Giriş ve Temel Farmakoloji dersleri didaktik biçimde verilmekte, 4. yılda Klinik Farmakoloji dersi iç hastalıkları staj grubu içinde bağımsız biçimde yarı aktif olarak işlenmekte, 5. yılda ise Klinik Farmakoloji ve Tedavi dersi küçük staj gruplarında öğrenci ve problem-merkezli olarak yürütülmektedir. Eğitim programı 4. sınıfta 3 ve 5. sınıfta 7 staj grubu için yinelenmektedir. Birinci sınıflara Stres ve Tedavide Kanıt dersleri verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Birimde farmakoloji lisansüstü eğitimi (yüksek lisans ve doktora) yapılmaktadır. Ayrıca sinirbilim yüksek lisans eğitim programına Temel Nörofarmakoloji dersi ile katılım sağlanmaktadır.

Uzmanlık Eğitim Programı
Birimde tıpta uzmanlık öğrencilerine 4 yıl süren farmakoloji uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Yıllık Yayın Sayısı (2008-2009 için)
Birimin 2008-2009 yılları içinde 5 adet uluslararası yayını bulunmaktadır.


HİZMET

Birimde kamu hizmeti kapsamında 1975’den beri ağırlıklı olarak hipertansiyon/ateroskleroz hastalarına hizmet verilmektedir. Klinik farmakoloji kapsamındaki çalışmalar da birim araştırma polikliniğinde yürütülmektedir.
Birimde “ilaç bilgilendirme” hizmeti de verilmektedir. Genel İşlem Dökümü (ameliyat, poliklinik, yatak doluluk oranı, laboratuar işlemi vb./yıl) Birim polikliniğinde bir yılda yaklaşık olarak 2000 hastaya hizmet verilmektedir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Birimin deneysel çalışmalar; psikofarmakoloji (morfin bağımlılığı, depresyon ve kaygı modelleri, öğrenme ve bellek modelleri, stres, konvilsüyon ve antikonvilsüyon etki çalışmaları) immunofarmakoloji, kemoterapi, hipertansiyon ve aritmi modelleri ile ilgilidir. Dislipidemi ve hipertansiyon hastalıklarında klinik çalışmalar, Faz II, Faz III ve Faz IV ilaç çalışmaları, stres ve kognitif elektrofizyoloji çalışmaları ile birlikte yürütülmektedir.

FARMAKOLOJİ SUNUMLARI

1. ilaç tedavisinde karşılaşıbilen sorunlar

2. Faz0,I,II,III ilaç araştırmaları ve biyobelirteçler

3. Yeni Antitrombotik İlaçların Artıları Eksileri – seminer2014

4. Sigara bağımlılığının tedavisinde farmakolojik yaklaşım

5. Oral tatlandırıcıların kullanımında soru işaretleri

6. İ̇laç endüstrisinde Ar-GE

7. Biyoteknoloji İlaçlarında Gelişmeler


İLETİŞİM

Tel+90 212 414 22 40
Dahili+90 212 414 20 00 – 32380
Fax+90 212 414 20 52
E-postaitffarma@istanbul.edu.tr
URLhttp://www.istanbul.edu.tr/iiitttfff/farmakoloji/

Akademik Kadro


TARİHÇE

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, kurucu başkanı Prof. Dr. Memnune Yüksel Apak olmak üzere 2004 yılında kuruldu. Fakültenin daha önceki yapılanmasında Tıbbi Genetik alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalışmalar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Genetik BD ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Tıbbi Genetik BD ile İç Hastalıkları AD, Tıbbi Genetik BD tarafından yürütülmekteydi. Tıbbi Genetik AD, fiziki olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD içinde yer almaktadır.


MİSYON VİZYON

MİSYON
Klinik ve laboratuar alanlarında verilen hizmetlerle ülkemizin en güvenilir merkezlerinden biri olmaya devam etmek, Tıbbi Genetik hizmet ve eğitim kalitesinin ülke bazında yükselmesine katkıda bulunmak, Uluslar arası ortak çalışmalarla bilimsel alanda kurumumuzun tanıtımı ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak, Genç araştırmacılarımıza yurtdışı eğitim olanakları yaratmak.

VİZYON
En yeni teknolojilerin kurumumuzda uygulanarak yeni araştırmalara olanak sağlanması,Hastalık tanısında kullanılacak yeni teknik ve testlerin optimize edilerek hizmete sunulması.


EĞİTİM

Tıbbi Genetik uzmanlık programı 4 yıllıktır. Eğitim sürecinde iç (klinik, sitogenetik, moleküler genetik) ve dış rotasyonlar (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Nöroloji AD) yapılmaktadır.


HİZMET

Klinik Genetik alanında sık görülen genetik hastalıkların yanı sıra ender görülen genetik hastalıklar için de pek çok dış merkezden hastalar AD polikliniğine gönderilmektedir. Bu hastalar klinik değerlendirme sonrasında özgün testler için yönlendirilmekte ve kesin tanıya ulaşılmaya çalışılmaktadır.


İLETİŞİM

Tel+90 212 6311363
Dahili+90 212 414 20 00 – 32564
Fax+90 212 534 84 40
E-postapretam@istanbul.edu.tr