Mezuniyet Öncesi

Prof. Dr. Ümit Dilber MUTLU

Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Öğrenim Koordinatörü

 Yardımcı Öğrenim Koordinatörü Dönem 4, 5, 6

 

 

 

 

Prof. Dr. Fatma SAVRAN OĞUZ

 Prof. Dr. Ayşin KALE

 Prof. Dr. Hasan KUDAT

 Dönem 1 Koordinatörü

 Dönem 2 Koordinatörü

 Dönem 3 Koordinatörü

Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL

Prof. Dr. Arif Atahan ÇAĞATAY

Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN

 

Dönem 4 Koordinatörü

Dönem 5 Program Sorumlusu

Dönem 6 Program Sorumlusu

Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu; Dekan yardımcısı, bölüm başkanları, öğrenim koordinatörü, öğrenci işleri koordinatörü, dönem koordinatörleri, tıp eğitimi anabilim dalı başkanı, ölçme değerlendirme koordinatörü, seçmeli ders koordinatörleri ile bir önceki dönemin dekan yardımcısı, öğrenim koordinatörü ve öğrenci işleri koordinatöründen oluşan ve 6 yıllık tıp öğrenim programının hedeflere uygun olarak planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile değişiklik önerilerini geliştirmekten sorumlu olan komisyondur.

Bu komisyon düzenli olarak her 15 günde bir 1 saatlik toplantı yaparak, öğrenci dilekçeleri, eğitim programı ve faaliyetleri ile ilgili sorunlara acil ve yerinde çözüm bulmaktadır. TÖAK kısa dönem sorunların yanı sıra eğitimin yeniden yapılandırılması için çalışmalarına devam etmektedir.


TÖAK’ın görevleri şunlardır: 

a) İstanbul Tıp Fakültesi’nde mezuniyet öncesi eğitim için temel ilke ve hedefleri belirlemek; 

b) Bu ilke ve hedeflerin dilim ve dönemler düzeyinde yaşama geçmesi için insan gücü ve alt yapı gereksinimlerini planlamak, karşılanması için Dekanlığa öneride bulunmak; 

c) Akademik takvimi belirlemek; 

ç) Dönem koordinatörleri tarafından sunulan dönem programlarını gözden geçirip son şeklini vererek Fakülte Kurulunun onayına sunmak; 

d) Her eğitim-öğretim yılında en az dört kez toplanarak eğitimin teorik ve uygulamalı boyutları ile akademik takvim üzerine yerleştirilmesini değerlendirmek ve 6 yıllık bir süreç için koordinasyonu sağlamak; 

e) Dilim ya da dönemler için dönem koordinasyon kurullarından gelen değişiklik önerilerini karara bağlamak; 

f) Eğitim sürecini bütünüyle takip edip gerekli kararları alarak Dekanlığa sunmak; g) Program Değerlendirme Alt Kurulu’nun bulgu ve önerilerine dayanarak 6 yıllık program için gerekli değişiklik önerilerini dönem koordinatörlerine iletmek; 

ğ) Öğrenci dilekçelerini değerlendirerek ilgili kurullara tavsiyede bulunmak.


TÖAK Üyeleri
İstanbul Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı
İstanbul Tıp Fakültesi İngilizce Tıp ProgramıÜst düzeyde insani değerlerle donanmış, eğitimi boyunca iyi bir hekim olmak için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerle bezenmiş, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üreten veya üretilen bilgiyi kullanabilen, sahip olduğu evrensel bilgi birikimini analiz ve sentez ederek kullanabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünerek çözüm üretebilen, teşhis ve tedavi konusunda yetkinlikleri tam olan, yaşam boyu eğitim sürecini devam ettirerek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, iletişim becerileri yüksek, empati kurabilen, çağdaş, etik kurallara uyan, bireysel ve grup halinde kaliteli iş üretebilme yeteneğine sahip, insan haklarına ve çevreye saygılı, ülkenin sağlık sorunlarını ve politikalarını takip eden, en doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşabilme becerisine sahip hekimler yetiştiren bir programdır.

Bu genel amaca varmak üzere AKSİS otomasyon sistemi program müfredat formunda İstanbul Tıp Fakültesinin genel kazanım hedefleri bilgi, beceri ve yetkinlikler olarak  tanımlanmıştır:


Bilgi:

1.      Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlararası ilişkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2.      Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.


Beceri:

1.      Lisans düzeyinde alana özgü edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri, insan sağlığını korumak ve geliştirmek için kullanır.

2.      Program yeterlilikleri çerçevesinde edindiği deneyime dayanarak bireylerin sağlık sorunlarını tanımlayabilir, hastalıklara tanı koyabilir ve tedavilerini düzenleyebilir, koruma ve izlem etkinliklerini uygun biçimde düzenleyebilir.

3.      Ulusal Çekirdek Eğitim Programında yer alan çekirdek hastalıklar ve temel hekimlik uygulamalarının  tamamını en az UÇEP de tanımlanan düzeylerde yapabilir.

4.      Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.

5.      Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.

6.      Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.

7.      Birinci basamak sağlık hizmeti veren bir kurumu idari, mali ve hukuki gereklere uygun biçimde yönetebilir.


Yetkinlikler:

1.      Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

2.      Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

3.      Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4.      Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

5.      Tüm mesleki etkinliklerini yalnız ve yalnızca hastasının ve toplumun sağlığını geliştirmek ve korumak  motivasyonuyla yürütür.

6.      Bir sağlık çalışanı olarak kendi sağlığı ve esenliğini korur, bir çalışan olarak haklarını kullanır.

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/semagenc26536982078.jpg

Başkan – Prof. Dr. Nilgün  Sema GENÇ

08.02.2011 tarihinde alınan bir kararla Prof. Dr. Tevfik Ecder’in Koordinatörlüğünde oluşturulan Kurul, Ölçme Değerlendirme Koordinatörü ile dönem koordinatörleri, TEAD Başkanı, her dilimdeki sınav koordinatörleri (temel ve klinik bilimler alan temsilcileri), öğrenci işleri koordinatörü ve öğrenim koordinatöründen oluşmaktadır. Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüğü’ne 2014 yılında Doç. Dr. Ayşe Palanduz, 2015 yılında Prof. Dr. Nilgün Sema GENÇ atanmıştır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU

1. ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRÜ

PROF. DR. NİLGÜN SEMA GENÇ

   Dönem 1

PROF. DR. SEYHUN SOLAKOĞLU

   Dönem 2

DOÇ. DR.  HANDAN AKÇAKAYA

   Dönem 3

DOÇ. DR. BAHAR ARTIM ESEN

   Dönem 4

DOÇ. DR. AYŞE KUBAT ÜZÜM

   Dönem 5

DOÇ. DR. ASLI GELİNCİK

2. ÖĞRENİM KOORDİNATÖRÜ

 PROF. DR. ÜMİT DİLBER MUTLU

3. ÖĞRENCİ İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

PROF. DR. MELİH AKTAN

4. DÖNEM KOORDİNATÖRLERİ

  Dönem 1  

PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

  Dönem 2

PROF. DR. AYŞİN KALE

  Dönem 3

PROF. DR. HASAN KUDAT

  Dönem 4

PROF. DR. AYTAÇ ÖNCÜL

  Dönem 5

PROF. DR. ARİF ATAHAN ÇAĞTAY

  Dönem 6

PROF.DR.  ZEKİ KILIÇASLAN

5. TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANI

PROF. DR. ZEYNEP SOLAKOĞLU

6. DİLİM SINAV KOORDİNATÖRLERİ

DİLİMLER

TEMEL BİLİM

KLİNİK BİLİM

1

Tıbba Merhaba

DOÇ. DR. KEMALETTİN KOLTKA

DOÇ. DR. HAKAN ERTİN

2

Tıbbi Bilimlere Giriş

PROF. DR. SEYHUN SOLAKOĞLU

PROF. DR. SEMA GENÇ

3

Hayatın evreleri

PROF. DR. IŞIL ALBENİZ

DOÇ. DR. İBRAHİM KALELİOĞLU

4

Hareket

PROF. DR. BÜLENT AHISHALI

DOÇ. DR. MİNE KARAGÜLLE

5

Kan ve Lenfoid

PROF. DR. GÜHER S. DİRESKENELİ

PROF. DR. PINAR YAMANTÜRK ÇELİK

6

Dolaşım

PROF. DR. MÜGE DEVRİM ÜÇOK

PROF. DR. AYTAÇ ÖNCÜL

7

Solunum

DOÇ. DR. HANDAN AKÇAKAYA

PROF.DR. GÜLFER OKUMUŞ

8

Sindirim

PROF. DR. ÖZDEN BORAL

PROF.DR. KADİR DEMİR

9

Metabolizma

PROF. DR. SELDAĞ BEKPINAR

PROF. DR. GÜLDEN GÖKÇAY

10

Endokrin

DOÇ. DR. ATİLLA USLU

PROF. DR. REFİK TANAKOL

11

Ürogenital ve Üreme

PROF. DR. SEMRA ABBASOĞLU

DOÇ. DR. HALİL YAZICI

12

Sinir, Duyu

DOÇ. DR. HANDAN AKÇAKAYA

DOÇ. DR. ARZU ÇOBAN

13

Semiyoloji

DOÇ. DR. AYŞE KUBAT ÜZÜM

DOÇ. DR. ALEV YILMAZ

14

Sistem patolojilerine giriş

PROF. DR. ŞENGÜL DERBENTLİ

PROF. DR. IŞIN KILIÇASLAN

15

DİKEY KORİDORLAR

PROF. DR. ZEYNEP SOLAKOĞLU

Dilim Sınav Koordinatörlerinin Görevleri

Ölçme Değerlendirme Kurulu, mezuniyet öncesi eğitimin amaçlarına uygun biçimde düzenlenmesi, yürütülmesi, sınavların niteliğinin geliştirilmesi ve mezuniyet öncesi programın değerlendirilmesinden sorumludur. Üyeleri kendi aralarında iş bölümü yaparak Program Değerlendirme Alt Kurulu ile Ölçme Araçlarını ve Sınavları Geliştirme Alt Kurulu’nu oluştururlar.

Alt Kurul Üyeleri

Alt Kurul üyeleri şunlardır:

 

Program Değerlendirme Alt Kurulu: (2015-16)

Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu

Prof. Dr. Şengül Derbentli

Prof. Dr. Pınar Yamantürk Çelik

Prof. Dr. Işıl Albeniz

Prof. Dr. Rian Dişçi

Prof. Dr. Arın Namal

Prof. Dr. Güler Bahadır

Doç. Dr. Handan Akçakaya

Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK)

Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu; Dekan yardımcısı, bölüm başkanları, öğrenim koordinatörü, öğrenci işleri koordinatörü, dönem koordinatörleri, tıp eğitimi anabilim dalı başkanı, ölçme değerlendirme koordinatörü, seçmeli ders koordinatörleri ile bir önceki dönemin dekan yardımcısı, öğrenim koordinatörü ve öğrenci işleri koordinatöründen oluşan ve 6 yıllık tıp öğrenim programının hedeflere uygun olarak planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile değişiklik önerilerini geliştirmekten sorumlu olan komisyondur.

Bu komisyon düzenli olarak her 15 günde bir 1 saatlik toplantı yaparak, öğrenci dilekçeleri, eğitim programı ve faaliyetleri ile ilgili sorunlara acil ve yerinde çözüm bulmaktadır. TÖAK kısa dönem sorunların yanı sıra eğitimin yeniden yapılandırılması için çalışmalarına devam etmektedir.

TIP ÖĞRENİMİ ANA KOMİSYONU

Prof. Dr. Ümit Dilber MUTLU

Dekan Yardımcısı

Öğrenim Koordinatörü

Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK

Temel Bilimler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYLAN

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şükrü PALANDUZ

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet ŞÜKRÜ SEVER

Yardımcı Öğrenim Koordinatörü

(Dönem 4-5-6)

Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU

Tıp Eğitimi AD Başkanı

Prof. Dr. Nilgün Sema GENÇ

Ölçme ve Değerlendirme

Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Fatma SAVRAN OĞUZ

Dönem 1 Koordinatörü

Prof. Dr. Ayşin KALE

Dönem 2 Koordinatörü

Prof. Dr. Hasan KUDAT

Dönem 3 Koordinatörü

Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL

Dönem 4 Koordinatörü

Seçmeli Ders koordinatörü

Prof. Dr. Atahan ÇAĞATAY

Dönem 5 Koordinatörü

Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN

Dönem 6 Koordinatörü

Prof. Dr. Işıl ALBENİZ

Seçmeli Ders koordinatörü

Prof. Dr. Melih AKTAN

Öğrenci İşleri Sorumlu

Öğretim Üyesi

EĞİTİM ÇALIŞTAYI

Eğitim Çalıştayı Üyeleri ve Faaliyetleri

 • Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu Üyeleri
 • Dilim Koordinatörleri ve Ölçme Değerlendirme Koordinatörleri
 • Gönüllü öğretim üyeleri
 • Öğrenci Temsilcileri
 • Öğrenci işleri şefi
 • Eğitim sekreteri

İlk toplantısını 14.10.2014 tarihinde gerçekleştiren Eğitim Çalıştayı, Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu Üyeleri, Dilim ve Ölçme Değerlendirme Koordinatörlerinin katılımıyla “Eğitimde güçlü yönlerimizi nasıl öne çıkarabiliriz? ve “Eğitimde geliştirilmesi gereken yönlerimizi nasıl geliştirebiliriz?” hedefiyle çalışmalarına başladı.

Katılan üyeler aşağıda belirtildiği gibi 5 ana başlık altında güçlü yanlar ve geliştirilmesi gereken yönler çerçevesinde küçük grup çalışması yaptı.

 1. İstanbul Tıp Fakültesindeki mezuniyet öncesi eğitimde kullanılan yöntemler (metodlar)
 2. İstanbul Tıp Fakültesindeki mezuniyet öncesi eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme süreçleri
 3. Tıp Fakültesindeki mezuniyet öncesi eğitimin içeriği (müfredat)
 4. Tıp Fakültesindeki mezuniyet öncesi eğitimi destekleyen, bir çekim alanı oluşturan boyutuyla araştırma alanı
 5. Tıp Fakültesindeki mezuniyet öncesi eğitimi destekleyen, bir çekim alanı oluşturan boyutuyla hizmet alanı

Yapılan çalışmalar sonucu bir eylem planlı oluşturuldu.

Çalıştay ikinci toplantısını 11.11.2014 tarihinde yaparak katılan üyelerin önerilerini değerlendirdi ve bir önceki eylem planında yapılabilecekleri gözden geçirdi.

Sunulan önerilerde yer alan “Araştırma projeleri komisyonu oluşturulması ve araştırma projesi olan tüm öğrencilerin araştırmalarını belgeleyerek bu komisyona başvurması ile ilgili madde TÖAK’a (Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu) sunulmasına karar verildi.

TÖAK’ın uygun görmesi üzerine Araştırma Eğitimi Komisyonu (AREK) kuruldu.

27.01.2015 tarihinde yapılan 3.toplantıda öğrenci temsilcileri ve gönüllü öğrencilerin katılımıyla, İTF’nin kısa tanıtım filmlerinin yapılması, İTF TV ve resmi facebook sayfası gibi farklı fikirler öne sürüldü.

Ayrıca 1. Sınıf Öğrencilerine memnuniyet anketi yapılması planlandı.

Çalıştay ayda bir rutin toplantılarını yapacak ve oluşturulan Eylem Planı ve yeni önerilerle çalışmalarına devam edecek.

Çalışma Fotoğrafları

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ KOMİSYONU Güncellenecek

Eğitim çalışmalarında ana yapıya uygun olarak; dilim içeriğini öğrenim amaç ve hedefleri ve çekirdek eğitim programı açısından değerlendirerek oluşturmak, teorik ve uygulamalı dersleri takvime yerleştirerek tüm katılımcıların görüş ve katkısını almak, dilim sınavları için öneri geliştirmek üzere Temel Bilim (TB) ve Klinik Bilimlerden (KB) olmak üzere 2 öğretim üyesinin Dekanlık tarafından görevlendirilmesi üzerine oluşturuldu.

İlgili dilimde içeriğin, ders programının, sınavın planlanması ve yürütülmesi için gerekli işbirliklerin düzenlenmesinden sorumlu, dilim koordinasyon kurulu tarafından üç yılda bir, biri temel bilimler ve biri klinik bilimler alanlarından seçilen iki öğretim üyesidir.

Dilimler ve Koordinatörleri

DİLİMLER

KOORDİNATÖRLER

TEMEL BİLİM

KLİNİK BİLİM

1

Tıbba Merhaba

DOÇ. DR. HAKAN ERTİN

PROF. DR. TÜLAY ÖZKAN SEYHAN

2

Tıbbi Bilimlere Giriş

PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

PROF. DR. GÜLDEN GÖKÇAY

3

Hayatın evreleri

DOÇ. DR. ÇİĞDEM KEKİK ÇINAR

PROF. DR. GÜLBİN GÖKÇAY

4

Hareket

PROF. DR. ADNAN ÖZTÜRK

DOÇ. DR. FUAT BİLGİLİ

5

Kan ve Lenfoid

PROF. DR. AYTÜL UYAR

DOÇ. DR. SERAP KARAMAN

6

Dolaşım

 PROF. DR. MÜGE DEVRİM ÜÇOK

PROF. DR. TANER GÖREN

7

Solunum

PROF. DR. ŞULE TAMER

PROF. DR. ZEKİ KILIÇASLAN

8

Sindirim

PROF. DR. GÜLAY ÜZÜM

PROF. DR. FİLİZ AKYÜZ

9

Metabolizma

PROF. DR. PERVİN VURAL

PROF. DR. KUBİLAY KARŞIDAĞ

10

Endokrin

PROF. DR. BEYHAN ÖMER

PROF. DR. FİRDEVS BAŞ

11

Ürogenital ve Üreme

PROF. DR. NEZAHAT GÜRLER

DOÇ. DR. TAYFUN MEVLÜT OKTAR

12

Sinir, Duyu

DOÇ.DR. AYŞİN KALE

DOÇ. DR. ELİF ORHAN KOCASOY

13

Semiyoloji

PROF. DR. HASAN KUDAT – DOÇ. DR. ALEV YILMAZ

14

Sistem patolojilerine giriş

PROF. DR. DİLEK YILMAZBAYHAN, PROF. DR. NURHAN ENGİNAR

15

DİKEY KORİDORLAR

 

Nitelikli Hekimlik Eğitimi

PROF. DR. GÜLER BAHADIR

 

Bilgilenme ve bilişim

PROF. DR. RİAN DİŞÇİ – DOÇ. DR. AHMET DİRİCAN

 

Etik ve hukuk

PROF. DR. ARIN NAMAL – DOÇ. DR. HAKAN ERTİNDönem 4 Staj Çalışması İçin TIKLAYINIZ

Dönem 5 Staj Çalışması İçin TIKLAYINIZ

Eğitim Çatısını Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ