Dokümanlar ve Formlar

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Sayın Öğretim Elemanımız, 19 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin 14. bendinde “Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimlerde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında kanuni kesintiler ile varsa yapılan veya hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmet karşılığı olarak; hizmete katkısı bulunan öğretim elemanlarına önceden bir protokol ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilâtının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına ödenir………..” hükmü yer almaktadır. Buna göre, öğretim elemanlarımızın üçüncü bir tarafla(İlaç Firmaları, vb.), Klinik Araştırma vb. konular dışında, Eğitim/Danışmanlık/Dosya İnceleme/Konuşma(Sunum)/ Kitap Yazarlığı vb. konularda sözleşmeye dayalı verecekleri hizmetler karşılığında mevzuatta öngörülen ödemenin yapılabilmesi için, Dekanlığımızca düzenlenen ekteki tek tip sözleşmenin, çalışma konusuna göre eksiksiz olarak düzenlenerek çalışma başlamadan önce onaylanmak üzere Dekanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Gereğine uyulması hususunu önemle rica ederim. 

 Not: Sözleşmeler 4 nüsha olarak düzenlenecektir.

Hizmet Sözleşmesi İçin TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi yönergesine dair teklif Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2014 tarihli, 14 sayılı toplantısında görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği Projeler Ofis Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri İçin TIKLAYINIZ

Üniversitemizin 28.07.2016 tarihli Senato Toplantısında 20 Sayılı karar ile “İstanbul Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi” kabul edildiği ve Personel Daire Başkanlığı “

http://personel.istanbul.edu.tr

” web sayfasında Mevzuatlar menüsü altında bulunan Yönergeler kısmında yayımlandığı Rektörlüğün 09.12.2016 tarihli, 446774 sayılı yazısı ile Dekanlığımıza bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve biriminizde görevli tüm akademik ve idare personele imza karşılığında duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Değerleri İçin TIKLAYINIZ

Akademik ve İdari Personelin Hususi(Yeşil) ve Hizmet Pasaport İşlemleri 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren İl Nüfus Müdürlüklerince yapılacağından Başvuru Formları yeniden düzenlenmiştir. 

Formlar iki nüsha doldurulacak olup Fotoğraf yapıştırılmayacaktır.